Quyết định 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 71/2008/QĐ-UBND

Quyết định 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:71/2008/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Mạnh Hiển
Ngày ban hành:31/12/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

Số: 71/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2008

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT

 ĐỂ XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ LONG SƠN, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

-------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 2 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về việc phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 145/2007/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ qui định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 455/HĐND-VP ngày 28 tháng 11 năm 2008 về giá đất tính bồi thường dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 2576/TTrLN-TC-TNMT ngày 10 tháng 11 năm 2008 của Liên ngành: Tài chính - Tài nguyên - Môi trường về việc đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất để tính bồi thường dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Nay phê duyệt giá đất để tính bồi thường dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và các khoản hỗ trợ như sau:

1. Về đơn giá tính bồi thường, hỗ trợ:

a) Bảng giá đất trồng cây lâu năm, cây hàng năm: (đvt: 1.000 đồng/m2)

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Khu vực 1

180

171

162

154

Khu vực 2

146

139

132

125

Khu vực 3

119

113

-

-

b) Bảng giá đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối: (đvt: 1.000 đồng/m2)

Khu vực

VịVị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Khu vực 1

90

86

81

77

Khu vực 2

73

70

66

63

Khu vực 3

60

57

-

-

c) Bảng giá đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp tại nông thôn: (đvt: 1.000 đồng/m2)

Khu vực

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Khu vực 1

2.250

1.800

1.440

1.152

Khu vực 2

922

737

590

472

Khu vực 3

377

-

-

-

 

Đơn giá trên được thống nhất áp dụng để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu và không bị ảnh hưởng hay điều chỉnh khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá đất hàng năm trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Bổ sung chính sách hỗ trợ để phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án khu công nghiệp dầu khí Long Sơn

- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp thì được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho toàn bộ nhân khẩu trong độ tuổi lao động, với mức hỗ trợ: 4.300.000 đồng/01lao động.

- Ngoài ra các hộ có đất bị thu hồi thì các khẩu từ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được hỗ trợ định hướng học tập nghề, với mức hỗ trợ: 4.300.000 đồng/01 người.

Các khoản hỗ trợ không có qui định tại Quyết định này sẽ áp dụng theo qui định hiện hành của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

Quyết định 56/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng; đơn giá duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật

Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng, Giao thông

văn bản mới nhất

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê 1.252m2 đất, tọa lạc tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để tiếp tục sử dụng công trình xây dựng 17 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 04 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Trạm cấp nước xã Song Lộc và công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Song Lộc

Quyết định 1248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê 1.252m2 đất, tọa lạc tại xã Song Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh để tiếp tục sử dụng công trình xây dựng 17 trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn 04 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Ngang, Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh - Trạm cấp nước xã Song Lộc và công trình nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước xã Song Lộc

Đất đai-Nhà ở, Xây dựng

×
×
×
Vui lòng đợi