Quyết định 64/2021/QĐ-UBND Hòa Bình định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 64/2021/QĐ-UBND

Quyết định 64/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa BìnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:64/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Văn Khánh
Ngày ban hành:12/10/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Khoa học-Công nghệ
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

______

Số: 64/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hòa Bình, ngày 12 tháng 10 năm 2021

 

                                                      

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước  thuộc lĩnh vực Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ Quy chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2099/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 54/TTr-SKHCN ngày 22 tháng 9 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, KTN(Đg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Văn Khánh

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÒA BÌNH

__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)

 

PHẦN I: THUYẾT MINH

 

Định mức kinh tế - kỹ thuật quy định về mức hao phí cần thiết đối với lao động; máy móc thiết bị; công cụ, dụng cụ, vật tư để hoàn thành một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

I. QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 2099/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Quyết định 07/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân (viết tắt UBND) tỉnh Hòa Bình Quyết định ban hành quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình.

2. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

- Tiêu chuẩn chất lượng, thông số kỹ thuật, yêu cầu cơ bản, năng lực thực hiện, trình độ tổ chức, hạ tầng công nghệ.

- Quy định pháp luật hiện hành về chế độ làm việc của người lao động.

- Điều kiện thực tế hoạt động của đơn vị sự nghiệp về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất trang thiết bị, nguồn lực tài chính, đất đai.

- Số liệu thống kê hàng năm và các tài liệu có liên quan.

- Tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật, quy trình xác định định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành và quy định đã ban hành để xác định mức tiêu hao đối với từng công việc, trên cơ sở đó tính toán, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật.

3. Đối tượng áp dụng

- Tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ vận dụng thực hiện bộ định mức kinh tế kỹ thuật này.

4. Giải thích thuật ngữ và quy định chữ viết tắt

- Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh Hòa Bình về lĩnh vực khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là dịch vụ sự nghiệp công) là dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực khoa học và công nghệ mà Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoặc dịch vụ sự nghiệp công chưa tính đủ chi phí trong giá, phí, được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh (sau đây viết tắt là định mức kinh tế - kỹ thuật) là mức hao phí cần thiết về lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (hoặc một khối lượng công việc nhất định), trong một điều kiện cụ thể trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Định mức lao động là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động theo chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức thiết bị là thời gian sử dụng cần thiết đối với từng loại máy móc, thiết bị để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại nguyên, nhiên vật liệu cần thiết để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả khi tác phẩm được sử dụng.

Chữ viết tắt

Nội dung viết tắt

TCVN

Tiêu chuẩn quốc gia

QCVN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

ĐLVN

Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

PTĐ

Phương tiện đo

NLNT

Năng lượng nguyên tử

ATBX

An toàn bức xạ

KS1, KS2, KS3, KS4

Kỹ sư bậc 1, kỹ sư bậc 2, kỹ sư bậc 3, kỹ sư bậc 4

NVL

Nguyên vật liệu

ĐVT

Đơn vị tính

 

5. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

- Định mức lao động xây dựng theo phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, kinh nghiệm và phương pháp ước lượng so sánh) và phương pháp phân tích (phương pháp phân tích tính toán và phương pháp phân tích khảo sát).

- Định mức vật tư, công cụ dụng cụ được xây dựng theo phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, kinh nghiệm và phương pháp ước lượng so sánh).

- Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo được xây dựng theo quy trình quy định tại Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam (ĐLVN) tương ứng.

- Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động: Dịch vụ công bố, xuất bản, truyền thông, khai thác, ứng dụng nhiệm vụ KH&CN và phát triển công nghệ; Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin, quản trị hạ tầng công nghệ thống tin KH&CN; xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và truyền thông KH&CN, xây dựng, duy trì và phát triển cổng thông tin KH&CN, hoạt động thư viện, thống kê KH&CN, duy trì và phát triển CSDL quốc gia về khoa học và công nghệ được xây dựng trên cơ sở quy trình tự xây dựng đảm bảo phù hợp với thực tế công việc.

6. Nội dung của định mức kinh tế - kỹ thuật

Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau:

(1). Định mức lao động

Định mức lao động là thời gian lao động trực tiếp, gián tiếp cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.

Định mức lao động thể hiện các nội dung sau:

- Nội dung công việc: Các thao tác cơ bản, thao tác chính thực hiện bước công việc theo quy trình.

- Định biên: Quy định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật công việc; lao động tham gia đáp ứng yêu cầu về chuyên môn theo định của pháp luật.

- Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình. Đơn vị tính là công cá nhân hoặc công nhóm/bước công việc hoặc toàn bộ công việc (một ngày công làm việc được tính là 08 giờ).

(2). Định mức thiết bị

- Định mức thiết bị là thời gian người lao động sử dụng thiết bị, máy móc cần thiết để thực hiện một bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình. Đơn vị tính là ca/ bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.

- Thời hạn sử dụng thiết bị (thời gian tính khấu hao) là thời gian dự kiến sử dụng thiết bị vào hoạt động trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của thiết bị. Đơn vị tính là năm.

- Thời hạn sử dụng thiết bị áp dụng theo quy định của pháp luật.

 (3). Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

- Định mức vật tư

+ Định mức sử dụng vật tư là số lượng vật tư cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc theo quy trình.

+ Mức vật tư nhỏ (bao gồm các loại: ghim, kẹp các loại, dầu bôi trơn chống gỉ RP7, khăn lau, sổ ghi chép...) và hao hụt được tính không quá 10% tổng mức vật tư trong Bảng định mức vật tư. Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển.

- Định mức công cụ, dụng cụ

+ Định mức sử dụng công cụ, dụng cụ được tính bằng thời gian người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ cần thiết để thực hiện bước công việc hoặc toàn bộ công việc. Đơn vị tính là ca/bước công việc hoặc toàn bộ công việc.

+ Mức cho các công cụ, dụng cụ nhỏ, phụ được tính không quá 10% định mức công cụ, dụng cụ.

+ Thời hạn sử dụng dụng cụ là thời gian dự kiến sử dụng công cụ, dụng cụ vào các công việc trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, đơn vị tính thời gian là tháng.

(4). Định mức chi phí chung:

Chi phí chung là chi phí không liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ. Chi phí chung bao gồm: Chi phí quản lý chung của đơn vị, chi phí điện, nước, điện thoại, sửa chữa, bảo dưỡng, các khoản chi phí gián tiếp khác thực hiện công việc. Định mức chi phí chung được tính bằng 25% tổng định mức liên quan trực tiếp đến sản phẩm, dịch vụ.

Định mức kinh tế - kỹ thuật này không bao gồm việc vận chuyển

 

PHẦN II:

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

NHÓM I:

LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CHƯƠNG 1: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH XI TÉC Ô TÔ

 

I. Định mức kiểm định xi téc ô tô theo định kỳ

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định xi téc ô tô theo quy trình kiểm định ĐLVN 05:2017

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

1

2

Tiến hành

 

 

 

3

Xử lý chung

 

 

 

 

1.3 Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức (phút)

Định mức (giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

10

 

 

Tập kết xe vào đúng vị trí để kiểm định

10

 

II

Tiến hành kiểm định

 

 

1

Kiểm tra bên ngoài

16

 

 

Kiểm tra nhãn hiệu, ký hiệu

3

 

 

Kiểm tra vị trí đóng chì, ốc để kẹp chì, tấm mức

5

 

 

Kiểm tra cơ cấu thoát khí, tấm chắn sóng và các đoạn ống xả

5

 

 

Kiểm tra đường ống xả và bầu lắng cặn

3

 

2

Kiểm tra kỹ thuật

37

 

 

Kiểm tra vị trí, kích thước của cổ xi téc

4

 

 

Kiểm tra vị trí, kích thước của tấm mức

8

 

 

Kiểm tra miệng, nắp xi téc, cửa nhập, cửa quan Sát

10

 

 

Kiểm tra cấu tạo của cơ cấu thoát khí và vị trí đường ống xả

5

 

 

Kiểm tra đo chiều dài và đường kính các đoạn ống

10

 

3

Kiểm tra đo lường

202

 

 

Cho ô tô xi téc đỗ trên mặt bằng kiểm định, xả hết nước trong xi téc, đóng kín van xả của xi téc

10

 

-

Cho đường ống cấp nước vào từng khoang

4

 

 

Tráng ướt các khoang của xe xi téc ô tô

20

 

 

Lần lượt cho nước vào các bình chuẩn được chọn đến vạch dấu danh định.

80

 

 

Đọc nhiệt độ nước trong bình chuẩn

10

 

 

Đợi cho nước trong bình chuẩn ổn định, các van chống tràn không còn có nước chảy ra thì bắt đầu xả nước vào xi téc

16

 

 

Dùng các bình chuẩn thích hợp cho đến khi nước trong xi téc ngập mặt trên của tấm mức.

20

 

 

Đọc nhiệt độ nước trong xi téc

10

 

 

Cho xe xi téc tiến lên lùi xuống ít nhất 03 lần và đỗ tại mặt bằng phẳng sao cho xi téc không bị nghiêng

12

 

 

Dùng bình chuẩn thích hợp để xác định dung tích toàn phần của xi téc

20

 

III

Xử lý chung

15

 

 

Xi téc sau khi kiểm định nếu đạt yêu cầu quy định của quy trình này thì được cấp chứng chỉ kiểm định (kẹp chì, giấy chứng nhận kiểm định)

10

 

 

Xóa số dung tích cũ và sơn lại giá trị mới khi kết quả kiểm định có thay đổi hoặc số dung tích cũ không còn rõ ràng, nguyên vẹn và đóng dấu kiểm định mới, cấp giấy chứng nhận kiểm định

5

 

 

Tổng

280

4,67

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

1.1

Bộ bình chuẩn kim loại hạng II

Cấp chính xác: 0,2%

Bộ

4

4,67

1.2

Ống đong

2000mL

Chiếc

1

4,67

1.3

Nhiệt kế

(0-50)°C

Chiếc

1

4,67

1.4

Thước cuộn

Giá trị độ chia 1mm

Chiếc

1

4,67

1.5

Thước vạch

Giá trị độ chia 1mm

Chiếc

1

4,67

2

Phương tiện phụ

 

 

 

 

2.1

Hệ thống cấp nước

Có khả năng cấp nước sạch phụ hợp với xi téc

 

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc

TT

Tên vật tư

Đơn vị tính

Yêu cầu kỹ thuật

Định mức vật tư

Sử dụng

Tỷ lệ (%) thu hồi

Tiêu hao

1

2

3

4

5

6

7

1

Chì

hạt

 

12

 

 

2

Dây chì

Dây

30 cm

12

 

 

3

Giấy in

tờ

Khổ 297 x

210 mm

3

 

 

4

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

Khổ 297 x

210mm

2

 

 

5

Mực in

hộp

 

0,005

 

 

6

Bút bi

Cái

 

1

 

 

7

Bút lông dầu

Cái

 

0,1

 

 

8

Túi đựng clearbag

Cái

 

1

 

 

9

Bảo hộ lao động

Bộ

 

0,006

 

 

10

Điện năng

kWh

 

3

 

 

11

Nước sạch

m3

 

65

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

II. Định mức kiểm định xi téc ô tô lần đầu hoặc sau sửa chữa

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định xi téc ô tô theo quy trình kiểm định ĐLVN 05:2017

1.2 Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

1

2

Tiến hành

 

 

 

3

Xử lý chung

 

 

 

 

1.3 Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức

(phút)

Định mức

(giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

10

 

 

Tập kết xe vào đúng vị trí để kiểm định

10

 

II

Tiến hành kiểm định

 

 

1

Kiểm tra bên ngoài

16

 

-

Kiểm tra nhãn hiệu, ký hiệu

3

 

 

Kiểm tra vị trí đóng chì, ốc để kẹp chì, tấm mức

5

 

 

Kiểm tra cơ cấu thoát khí, tấm chắn sóng và các đoạn ống xả

5

 

 

Kiểm tra đường ống xả và bầu lắng cặn

3

 

2

Kiểm tra kỹ thuật

37

 

 

Kiểm tra vị trí, kích thước của cổ xi téc

4

 

 

Kiểm tra vị trí, kích thước của tấm mức

8

 

 

Kiểm tra miệng, nắp xi téc, cửa nhập, cửa quan sát

10

 

 

Kiểm tra cấu tạo của cơ cấu thoát khí và vị trí đường ống xả

5

 

 

Kiểm tra đo chiều dài và đường kính các đoạn ống

10

 

3

Kiểm tra đo lường

303

 

 

Cho ô tô xi téc đỗ trên mặt bằng kiểm định, xả hết nước trong xi téc, đóng kín van xả của xi téc

15

 

-

Cho đường ống cấp nước vào từng khoang.

6

 

 

Tráng ướt các khoang của xe xi téc ô tô

30

 

 

Lần lượt cho nước vào các bình chuẩn được chọn đến vạch dấu danh định.

120

 

 

Đọc nhiệt độ nước trong bình chuẩn

15

 

 

Đợi cho nước trong bình chuẩn ổn định, các van chống tràn ko còn có nước chảy ra thì bắt đầu xả nước vào xi téc

24

 

 

Dùng các bình chuẩn thích hợp cho đến khi nước trong xi téc ngập mặt trên của tấm mức.

30

 

 

Đọc nhiệt độ nước trong xi téc

15

 

 

Cho xe xi téc tiến lên lùi xuống ít nhất 3 lần và đỗ tại mặt phẳng bằng sao cho xi téc không bị nghiêng

18

 

 

Dùng bình chuẩn thích hợp để xác định dung tích toàn phần của xi téc

30

 

III

Xử lý chung

15

 

 

Xi téc sau khi kiểm định nếu đạt yêu cầu quy định của quy trình này thì được cấp chứng chỉ kiểm định (kẹp chì, giấy chứng nhận kiểm định)

10

 

 

Sơn giá trị dung tích thực tế của xi téc Vđm và dấu kiểm định lên cổ xi téc với các chữ có chiều cao không nhỏ hơn 200mm và đóng dấu kiểm định lên nút chì ở tấm mức và cấp giấy chứng nhận kiểm định

5

 

 

Tổng

381

6,35

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

1.1

Bộ bình chuẩn kim loại hạng II

Cấp chính xác: 0,2%

Bộ

4

6,35

1.2

Ống đong

2000mL

Chiếc

1

6,35

1.3

Nhiệt kế

(0-50)°C

Chiếc

1

6,35

1.4

Thước cuộn

Giá trị độ chia 1mm

Chiếc

1

6,35

1.5

Thước vạch

Giá trị độ chia

1mm

Chiếc

1

6,35

2

Phương tiện phụ

 

 

 

 

2.1

Hệ thống cấp nước: Có khả năng cấp nước sạch phù hợp với xi téc

 

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc

TT

Tên vật tư

Đơn vị

tính

Yêu cầu kỹ thuật

Định mức vật tư

Sử dụng

Tỷ lệ (%) thu hồi

Tiêu hao

1

2

3

4

5

6

7

1

Chì

hạt

 

12

 

 

2

Dây chì

dây

30 cm

12

 

 

3

Giấy in

tờ

Khổ 297 x

210 mm

3

 

 

4

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

Khổ 297 x

210 mm

2

 

 

5

Mực in

hộp

 

0,005

 

 

6

Bút bi

cái

 

1

 

 

7

Bút lông dầu

cái

 

0,1

 

 

8

Túi đựng clearbag

cái

 

1

 

 

9

Bảo hộ lao động

Bộ

 

0,006

 

 

10

Điện năng

kWh

 

3

 

 

11

Nước sạch

3 m

 

97,5

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 2: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH TAXIMET

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định Taximet theo quy trình kiểm định ĐLVN 01:2019

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

1

2

Tiến hành

 

 

 

3

Xử lý chung

 

 

 

 

1.3 Định mức lao động

Bảng 2: Quy định Định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức (phút)

Định mức

(giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

21

 

 

Làm sạch lốp xe trước khi đưa vào kiểm định.

15

 

 

Kiểm tra áp suất hơi của lốp xe

2

 

 

Kiểm tra bộ côn chống trượt trên thiết bị kiểm định taximet

2

 

 

Kiểm tra độ sâu hoa lốp

2

 

II

Tiến hành kiểm định

59

 

1

Kiểm tra bên ngoài

8

 

 

Kiểm tra kích cỡ lốp, độ căng lốp, độ mòn của lốp

3

 

 

Kiểm tra đồng hồ: nhãn hiệu đồng hồ, nước sản xuất, số đồng hồ, hiển thị số đồng hồ; màn hình hiển thị; đơn vị đo lường hiển thị

3

 

 

Kiểm tra vị trí kẹp chì, dán tem kiểm định, dán tem niêm phong

2

 

2

Kiểm tra kỹ thuật

5

 

 

Kiểm tra bộ hiển thị đồng hồ

1

 

 

Kiểm tra các phím bấm chức năng

2

 

 

Thực hiện in thử: bản in phải rõ ràng, đầy đủ thông tin tại lúc in

2

 

3

Kiểm tra đo lường

46

 

 

Đo chu vi bánh xe

10

 

 

Xác định hệ số bù lốp

20

 

 

Lập chương trình kiểm định

6

 

+

Nhập thông tin vào máy tính

2

 

+

Nhập bảng giá của taxi cần kiểm vào chuẩn

2

 

+

Kiểm tra và nạp hệ số k

2

 

 

Đo quãng đường

5

 

 

Đo thời gian chờ

5

 

III

Xử lý chung

9

 

 

Dán tem kiểm định; tem niêm phong , kẹp chì

3

 

 

Lập biên bản kiểm định

3

 

-

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

3

 

Tổng

89

1,48

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị theo bước công việc

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số

lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

1.1

Chuẩn kiểm định taximet

(TT03)

CCX 0.5

Bộ

1

1,48

1.2

Đồng hồ bấm giây Q&Q

Độ phân giải:0,01s

chiếc

1

1,48

1.3

Áp kế đồng hồ đo lốp xe

CCX 2.5

chiếc

1

1,48

1.4

Thước đo độ sâu rãnh lốp

< 0.1 mm

chiếc

1

1,48

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc

TT

Tên vật tư

Đơn vị tính

Yêu cầu kỹ thuật

Định mức vật tư

Sử dụng

Tỷ lệ (%) thu hồi

Tiêu hao

1

2

3

4

5

6

7

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Tem niêm phong

chiếc

 

2

 

 

3

Chì

hạt

 

2

 

 

4

Dây chì

dây

30 cm

2

 

 

5

Giấy in

tờ

Khổ 297 x210

mm

3

 

 

6

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

Khổ 297 x210

mm

2

 

 

7

Mực in

hộp

 

0,003

 

 

8

Bút bi

cái

 

1

 

 

9

Bút lông dầu

cái

 

0,1

 

 

10

Túi đựng clearbag

cái

 

1

 

 

11

Bảo hộ lao động

Bộ

 

0,003

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 3: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định phương tiện đo điện trở cách điện ĐLVN 142:2019

1.2 Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

1

2

Tiến hành

 

 

 

3

Xử lý chung

 

 

 

 

1.3. Định mức lao động

Bảng 2: Quy định Định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức

(phút)

Định mức

(giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

30

 

 

Lựa chọn tổ hợp chuẩn

5

 

 

Đặt hộp điện trở chuẩn và thiết bị trong môi trường kiểm định

15

 

 

Nối đất, và làm sạch bên ngoài các cực của thiết bị

10

 

II

Tiến hành kiểm định

70

 

 

Kiểm tra bên ngoài

15

 

 

Kiểm tra ký hiệu, nhãn hiệu

5

 

 

Kiểm tra các cực nối, các công tắc chuyển mạch

10

 

 

Kiểm tra kỹ thuật

25

 

 

Kiểm tra nguồn điện cung cấp

5

 

 

Kiểm tra khả năng phát điện áp ra các cực đo thiết bị

10

 

 

Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị

10

 

 

Kiểm tra đo lường

30

 

 

Xác định sai số cơ bản

5

 

 

Nối và kiểm tra các cực của thang đo

5

 

 

Thay đổi giá trị các cực để so sánh xác định sai số thiết bị so với chuẩn

10

 

 

Xác định sai số cơ bản qui đổi

10

 

 

Xác định sai số cơ bản cho thiết bị có nhiều thang đo

18

 

 

Đánh giá sai số cơ bản

18

 

III

Xử lý kết quả

30

 

 

Dán tem kiểm định

10

 

 

Lập biên bản kiểm định

10

 

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

10

 

 

Tổng

130

2,17

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

 

Hộp điện trở chuẩn

 

bộ

1

2,17

2

Phương tiện đo khác

 

 

 

 

 

Nhiệt kế

 

chiếc

1

2,17

 

Ẩm kế

 

chiếc

1

2,17

3

Phương tiện phụ

 

 

 

 

 

Đồng hồ đo vạn năng Fluke 189

 

chiếc

1

2,17

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc

TT

Vật liệu

ĐVT

Yêu cầu kỹ thuật

Sử dụng

Tỷ lệ(%) thu hồi

Tiêu hao

1

2

3

4

5

6

7

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Chì

hạt

 

2

 

 

3

Dây chì

Dây

 

2

 

 

4

Giấy in

tờ

 

2

 

 

5

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

 

2

 

 

6

Mực in

hộp

 

0,002

 

 

7

Bút bi

Cái

 

1

 

 

8

Bút lông dầu

Cái

 

0,1

 

 

9

Túi đựng clearbag

Cái

 

1

 

 

10

Vải phin trắng

M

 

0,008

 

 

11

Cồn công nghiệp

Lít

 

0,008

 

 

12

Dây điện

M

 

0,1

 

 

13

Bảo hộ lao động

bộ

 

1

 

 

14

Pin

Đôi

 

6

 

 

        
 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 4: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định phương tiện đo điện trở tiếp địa ĐLVN 143:2019

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

1

2

Tiến hành

 

 

 

3

Xử lý chung

 

 

 

 

1.3 Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức

(phút)

Định mức

(giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

30

 

 

Lựa chọn tổ hợp chuẩn

5

 

 

Đặt hộp điện trở chuẩn và thiết bị trong môi trường kiểm định 1h

15

 

 

Nối đất, và làm sạch bên ngoài các cực của thiết bị

10

 

II

Tiến hành kiểm định

95

 

 

Kiểm tra bên ngoài

15

 

 

Kiểm tra ký hiệu, nhãn hiệu

5

 

 

Kiểm tra các cực nối, các công tắc chuyển mạch

10

 

 

Kiểm tra kỹ thuật

25

 

 

Kiểm tra nguồn điện cung cấp

5

 

 

Kiểm tra khả năng phát điện áp ra các cực đo thiết bị

10

 

 

Kiểm tra khả năng làm việc của thiết bị

10

 

 

Kiểm tra đo lường

25

 

 

Nối và kiểm tra các cực của thang đo

5

 

 

Thay đổi giá trị các cực để so sánh xác định sai số thiết bị so với chuẩn

10

 

 

Xác định sai số cơ bản qui đổi

10

 

 

Xác định sai số cơ bản cho thiết bị có nhiều thang đo

30

 

 

Xác định sai số cơ bản cho thiết bị có nhiều thang đo

15

 

 

Đánh giá sai số cơ bản

15

 

III

Xử lý kết quả

30

 

 

Dán tem kiểm định

10

 

 

Lập biên bản kiểm định

10

 

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

10

 

Tổng

155

2,58

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ

thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

 

Hộp điện trở chuẩn

 

 

1

2,16

2

Phương tiện đo khác

 

 

 

 

 

Nhiệt kế

 

 

1

2,16

 

Ẩm kế

 

 

1

2,16

3

Phương tiện phụ

 

 

 

 

 

Đồng hồ đo vạn năng Fluke 189

 

 

1

2,16

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc

TT

Vật liệu

ĐVT

Yêu cầu kỹ thuật

Sử dụng

Tỷ lệ(%) thu hồi

Tiêu hao

1

2

3

4

5

6

7

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Chì

hạt

 

2

 

 

3

Dây chì

Dây

 

2

 

 

4

Giấy in

tờ

 

2

 

 

5

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

 

2

 

 

6

Mực in

hộp

 

0,002

 

 

7

Bút bi

Cái

 

1

 

 

8

Bút lông dầu

Cái

 

0,1

 

 

9

Túi đựng clearbag

Cái

 

1

 

 

10

Vải phin trắng

M

 

0,008

 

 

11

Cồn công nghiệp

Lít

 

0,008

 

 

12

Băng cách điện

cuộn

 

0,1

 

 

13

Bảo hộ lao động

bộ

 

1

 

 

14

Pin

Đôi

 

3

 

 

        
 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 5: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH BIẾN ÁP ĐO LƯỜNG

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định phương tiện biến áp đo lường hạ áp và trung áp kiểu cảm ứng theo ĐLVN 24:2019

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

NHÓM

1

Chuẩn bị

 

 

 

 

2

Tiến hành

 

 

 

1

3

Xử lý chung

 

 

 

 

 

1.3. Định mức lao động

Bảng 2: Quy định Định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức (phút)

Định mức

(giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

130

 

 

Lựa chọn tổ hợp chuẩn

5

 

 

Đặt thiết bị kiểm và thiết bị chuẩn đặt trong môi trường kiểm định

120

 

 

Làm sạch bên ngoài các đầu sứ, bề nặt cách điện của thiết bị.

5

 

II

Tiến hành kiểm định

87

 

 

Kiểm tra bên ngoài

11

 

 

Kiểm tra ký hiệu, nhãn hiệu

3

 

 

Kiểm tra hộp đấu dây thứ cấp

5

 

 

Kiểm tra vỏ và phần cách điện bên ngoài

3

 

 

Kiểm tra kỹ thuật

17

 

 

Kiểm tra điện trở cách điện

2

 

 

Kiểm tra độ bền cách điện

3

 

 

Kiểm tra độ bền các cuộn dây sơ cấp

5

 

 

Kiểm tra độ bền các cuộn dây thứ cấp

5

 

 

Kiểm tra đo lường

59

 

 

Mắc mạch kiểm định đấu nối các phần tử

10

 

 

Kiểm tra cực tính

7

 

 

Xác định sai số cơ bản

7

 

 

Sai số 1%I1n

7

 

 

Sai số 5%I1n

7

 

 

Sai số 20%I1n

7

 

 

Sai số 100%I1n

7

 

 

Sai số 120%I1n

7

 

III

Xử lý kết quả

30

 

 

Dán tem kiểm định

10

 

 

Lập biên bản kiểm định

10

 

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

10

 

Tổng

247

4,12

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

 

Biến áp đo lường chuẩn

 

bộ

1

4,12

2

Phương tiện đo khác

 

 

 

 

 

cầu so xoay chiều vi sai

 

bộ

1

4,12

 

Hộ tải áp

 

bộ

1

4,12

 

Nguồn tạo dòng điện

 

bộ

1

4,12

 

Mêgomet

 

chiếc

1

4,12

 

Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện (TOS 5101)

 

chiếc

1

4,12

3

Phương tiện phụ

 

 

 

 

 

Dây, cáp và các đầu nối mạch sơ cấp, Bộ dây đo thứ cấp chuyên dụng

 

bộ

1

4,12

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc

TT

Vật liệu

ĐVT

Yêu cầu kỹ

thuật

Sử

dụng

Tỷ lệ (%) thu hồi

Tiêu hao

1

2

3

4

5

6

7

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Chì

hạt

 

2

 

 

3

Dây chì

Dây

 

2

 

 

4

Giấy in

tờ

 

2

 

 

5

Phôi giấy chứng nhận

tờ

 

2

 

 

6

kiểm định

 

 

 

 

 

7

Mực in

hộp

 

0,002

 

 

8

Bút bi

Cái

 

1

 

 

9

Bút lông dầu

Cái

 

0,1

 

 

10

Túi đựng clearbag

Cái

 

1

 

 

11

Giẻ lau

M

 

0,1

 

 

12

Cồn công nghiệp

Lít

 

0,133

 

 

13

Băng cách điện

cuộn

 

0,133

 

 

14

Giấy nhám số 0

tờ

 

0,133

 

 

15

Bảo hộ lao động

bộ

 

1

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 6: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định phương tiện biến dòng đo lường hạ áp và trung áp kiểu cảm ứng ĐLVN 18:2019

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

1

2

Tiến hành

 

 

 

3

Xử lý chung

 

 

 

 

1.3. Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức (phút)

Định mức (giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

135

 

 

Lựa chọn tổ hợp chuẩn

5

 

 

Đặt thiết bị kiểm và thiết bị chuẩn đặt trong môi trường kiểm định

120

 

 

Làm sạch bên ngoài các đầu sứ, bề nặt cách điện của thiết bị.

10

 

II

Tiến hành kiểm định

78

 

 

Kiểm tra bên ngoài

13

 

 

Kiểm tra ký hiệu, nhãn hiệu

3

 

 

Kiểm tra hộp đấu dây thứ cấp

5

 

 

Kiểm tra vỏ và phần cách điện bên ngoài

5

 

 

Kiểm tra kỹ thuật

20

 

 

Kiểm tra điện trở cách điện

5

 

 

Kiểm tra độ bền cách điện

5

 

 

Kiểm tra độ bền các cuộn dây sơ cấp

10

 

 

Kiểm tra đo lường

45

 

 

Mắc mạch kiểm định đấu nối các phần tử

10

 

 

Kiểm tra cực tính

7

 

 

Xác định sai số cơ bản

7

 

 

Sai số 80%U1n

7

 

 

Sai số 100%U1n

7

 

 

Sai số 120%U1n

7

 

III

Xử lý kết quả

30

 

 

Dán tem kiểm định

10

 

 

Lập biên bản kiểm định

10

 

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

10

 

Tổng

243

4,05

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

 

Biến áp đo lường chuẩn

 

bộ

1

4,05

2

Phương tiện đo khác

 

 

 

 

 

cầu so xoay chiều vi sai

 

bộ

1

4,05

 

Hộ tải áp

 

bộ

1

4,05

 

Nguồn tạo dòng điện

 

bộ

1

4,05

 

Mêgomet 3121B

 

chiếc

1

4,05

 

Thiết bị kiểm tra độ bền cách điện (TOS 5101)

 

chiếc

1

4,05

3

Phương tiện phụ

 

 

 

 

 

Dây, cáp và các đầu nối mạch sơ cấp, Bộ dây đo thứ cấp chuyên dụng

 

bộ

1

4,05

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Quy định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước công việc

TT

Vật liệu

ĐVT

Yêu cầu

kỹ thuật

Sử dụng

Tỷ lệ(%) thu hồi

Tiêu hao

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Chì

hạt

 

2

 

 

3

Dây chì

dây

 

2

 

 

4

Giấy in

tờ

 

2

 

 

5

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

 

2

 

 

6

Mực in

hộp

 

0,002

 

 

7

Bút bi

cái

 

1

 

 

8

Bút lông dầu

cái

 

0,1

 

 

9

Túi đựng clearbag

cái

 

1

 

 

10

Vải phin trắng

m

 

1

 

 

11

Cồn công nghiệp

lít

 

0,05

 

 

12

Dầu bảo dưỡng ổ đỡ, chân kính

ml

 

0,04

 

 

13

Băng cách điện

cuộn

 

1

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 7: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU CẢM ỨNG 1 PHA

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha theo ĐLVN 07:2019

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

K S3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

 

2

Tiến hành

 

 

 

1

3

Xử lý chung

 

 

 

 

 

1.3. Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức

(phút)

Định mức

(giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

45

 

-

Công tơ được vệ sinh sạch sẽ

5

 

-

Bật phương tiện đo để ổn định

10

 

-

Cho công tơ chạy ở chế độ tải danh định

30

 

II.

Tiến hành kiểm định

63

 

1

Kiểm tra bên ngoài

5

 

-

Kiểm tra nhãn mác

3

 

-

Kiểm tra vỏ công tơ

2

 

2

Kiểm tra kỹ thuật

6

 

-

Kiểm tra khả năng hiển thị

1

 

-

Kiểm tra độ bền cách điện

5

 

3

Kiểm tra đo lường

52

 

-

Kiểm tra không tải

5

 

-

Kiểm tra ngưỡng độ nhậy

5

 

-

Kiểm tra hằng số công tơ và cơ cấu đếm

10

 

-

Kiểm tra sai số cơ bản

32

 

+

Kiểm tra phụ tải Imax , PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 100% , PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 100% , PF =0,5L

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 50% , PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 50% , PF =0,5L

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 10% , PF = 1

7

 

III

Xử lý kết quả

23

 

-

Dán tem kiểm định; kẹp chì

3

 

-

Lập biên bản kiểm định

10

 

-

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

10

 

Tổng

131

2,18

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật

cơ bản

Đơn vị

tính

Số

lượng

Định mức

(giờ)

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

1.1

Bàn kiểm công tơ điện 1 pha ( Calmet TB40)

U: (0 - 560)V

I: (0 - 100) A

(Max 120 A)

φ: 0- 3600

Bộ

1

0,1

1.2

Megomet 3121B

2500 V/100000

Chiếc

1

2,84

1.3

Thiết bị thử độ bền cách điện (TOS 5101)

Điện áp AC/DC: 0­÷ 2,5 - 5 kV Dòng tải: 55 m

Chiếc

1

2,18

1.4

Máy nén khí

 

Chiếc

1

2,18

1.5

Máy bắt vít

 

Chiếc

1

2,18

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành

T T

Vật liệu

ĐVT

Yêu cầu kỹ thuật

Sử dụng

Tỷ lệ(%) thu hồi

Tiêu hao

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Chì

hạt

 

2

 

 

3

Dây chì

dây

 

2

 

 

4

Giấy in

tờ

 

2

 

 

5

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

 

2

 

 

6

Mực in

hộp

 

0,002

 

 

7

Bút bi

cái

 

1

 

 

8

Bút lông dầu

cái

 

0,1

 

 

9

Túi đựng clearbag

cái

 

1

 

 

10

Vải phin trắng

m

 

0,007

 

 

11

Cồn công nghiệp

lít

 

0,005

 

 

12

Dầu bảo dưỡng ổ đỡ, chân kính

ml

 

0,05

 

 

13

Điện năng

kWh

 

0,037

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 8: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂM CẢM ỨNG 3 PHA

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 3 pha theo ĐLVN 07:2019

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

1

2

Tiến hành

 

 

 

3

Xử lý chung

 

 

 

 

1.3 Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức

(phút)

Định mức

(giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

50

 

-

Công tơ được vệ sinh sạch sẽ

5

 

-

Bật phương tiện đo để ổn định

15

 

-

Cho công tơ chạy ở chế độ tải danh định

30

 

II

Tiến hành kiểm định

86

 

1

Kiểm tra bên ngoài

5

 

-

Kiểm tra nhãn mác

3

 

-

Kiểm tra vỏ công tơ

2

 

2

Kiểm tra kỹ thuật

6

 

-

Kiểm tra khả năng hiển thị

1

 

-

Kiểm tra độ bền cách điện

5

 

3

Kiểm tra đo lường

75

 

-

Kiểm tra không tải

10

 

-

Kiểm tra ngưỡng độ nhậy

10

 

-

Kiểm tra hằng số công tơ và cơ cấu đếm

10

 

-

Kiểm tra sai số cơ bản

45

 

+

Kiểm tra phụ tải Imax , PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 100% , PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 100% , PF =0,5L

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 50% , PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 50% , PF =0,5L

5

 

+

Kiểm tra phụ tải 10% , PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải từng phần tử Imax, PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải từng phần tử 100%, PF = 1

5

 

+

Kiểm tra phụ tải từng phần tử 100%, PF =0,5L

5

 

III

Xử lý kết quả

30

 

-

Dán tem kiểm định; kẹp chì

10

 

-

Lập biên bản kiểm định

10

 

-

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

10

 

Tổng

166

2,77

      
 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Định

mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

1.1

Bàn kiểm công tơ điện 3 pha ( Calmet TB40)

U: 3x(0 - 560)V

I: 3x(0 - 100)A

(Max 120 A)

φ: 0 -3600

máy

1

0,46

1.2

Megomet 3121B

2500 V/100000 MΩ

Chiếc

1

2,84

1.3

Thiết bị thử độ bền cách điện (TOS 5101)

Điện áp AC/DC: 0 ÷2,5 - 5 kV Dòng tải: 55 m

Chiếc

1

2,77

1.4

Máy nén khí

 

máy

1

2,77

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành

TT

Vật liệu

ĐVT

Thông số kỹ thuật

Sử dụng

Tỷ lệ (%)

thu hồi

Tiêu hao

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Chì

hạt

 

3

 

 

3

Dây chì

dây

 

3

 

 

4

Giấy in

tờ

 

3

 

 

5

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

 

2

 

 

6

Mực in

hộp

 

0,004

 

 

7

Bút bi

cái

 

1

 

 

8

Bút lông dầu

cái

 

0,1

 

 

9

Túi đựng clearbag

cái

 

1

 

 

10

Vải phin trắng

m

 

0,01

 

 

11

Cồn công nghiệp

lít

 

0,008

 

 

12

Dầu bảo dưỡng ổ đỡ, chân kính

ml

 

0,1

 

 

13

Bảo hộ lao động

Bộ

 

0,0052

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 9: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 1 PHA

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha theo ĐLVN 39:2019

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

NHÓM

1

Chuẩn bị

 

 

 

 

2

Tiến hành

 

 

 

1

3

Xử lý chung

 

 

 

 

 

1.3. Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức

(phút)

Định mức

(giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

50

 

 

Công tơ được vệ sinh sạch sẽ

5

 

 

Bật phương tiện đo để ổn định

15

 

 

Cho công tơ chạy ở chế độ tải danh định

30

 

II

Tiến hành kiểm định

90

 

 

Kiểm tra bên ngoài

10

 

 

Kiểm tra nhãn mác

5

 

 

Kiểm tra vỏ công tơ

5

 

 

Kiểm tra kỹ thuật

10

 

 

Kiểm tra khả năng hiển thị

5

 

 

Kiểm tra độ bền cách điện

5

 

 

Kiểm tra đo lường

15

 

 

Kiểm tra không tải

5

 

 

Kiểm tra ngưỡng độ nhậy

5

 

 

Kiểm tra hằng số công tơ và cơ cấu đếm

5

 

 

Kiểm tra sai số cơ bản

55

 

 

Kiểm tra phụ tải Imax, PF = 1; U=63,5

3

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=63,5

4

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=63,5

4

 

 

Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 1; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 0,5L; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 1; U=63,5

7

 

 

Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,5L; U=63,5

7

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=Umax

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF =0,5L;U=Umax

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=120

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=120

5

 

III

Xử lý kết quả

30

 

 

Dán tem kiểm định; kẹp chì

10

 

 

Lập biên bản kiểm định

10

 

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

10

 

Tổng

170

2,84

 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số

lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

1.1

Bàn kiểm công tơ điện 1 pha Calmet TB40)

U: (0 - 560)V

I: (0 - 100) A

(Max 120 A)

φ: 0- 3600

máy

1

0,11

8

1.2

Megomet 3121B

2500 V/100000 MΩ

Chiếc

1

2,84

1.3

Thiết bị thử độ bền cách điện

(TOS 5101)

Điện áp AC/DC: 0­÷ 2,5 - 5 kV Dòng tải: 55 m

Chiếc

1

2,84

1.4

Máy nén khí

 

Chiếc

1

2,84

1.5

Máy bắt vít

 

Chiếc

1

2,84

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành

TT

Vật liệu

ĐVT

Yêu cầu kỹ thuật

Sử dụng

Tỷ lệ (%) thu hồi

Tiêu hao

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Chì

hạt

 

2

 

 

3

Dây chì

dây

 

2

 

 

4

Giấy in

tờ

 

2

 

 

5

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

 

2

 

 

6

Mực in

hộp

 

0,002

 

 

7

Bút bi

cái

 

1

 

 

8

Bút lông dầu

cái

 

0,1

 

 

9

Túi đựng clearbag

cái

 

1

 

 

10

Vải phin trắng

m

 

0,004

 

 

11

Cồn công nghiệp

lít

 

0,004

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 10: ĐỊNH MỨC KIỂM ĐỊNH CÔNG TƠ ĐIỆN XOAY CHIỀU KIỂU ĐIỆN TỬ 3 PHA

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Kiểm định phương tiện đo công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 3 pha theo ĐLVN 39:2019

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

1

2

Tiến hành

 

 

 

3

Xử lý chung

 

 

 

1.3. Định mức lao động

Bảng 2: Quy định định mức lao động theo bước công việc

TT

Công việc

Định mức (phút)

Định mức (giờ)

1

2

3

4

I

Chuẩn bị kiểm định

50

 

 

Công tơ được vệ sinh sạch sẽ

5

 

 

Bật phương tiện đo để ổn định

15

 

 

Cho công tơ chạy ở chế độ tải danh định

30

 

II

Tiến hành kiểm định

109

 

1

Kiểm tra bên ngoài

10

 

 

Kiểm tra nhãn mác

5

 

 

Kiểm tra vỏ công tơ

5

 

2

Kiểm tra kỹ thuật

10

 

 

Kiểm tra khả năng hiển thị

5

 

 

Kiểm tra độ bền cách điện

5

 

 

Kiểm tra đo lường

15

 

 

Kiểm tra không tải

5

 

 

Kiểm tra ngưỡng độ nhậy

5

 

 

Kiểm tra hằng số công tơ và cơ cấu đếm

5

 

 

Kiểm tra sai số cơ bản

74

 

3

Kiểm tra phụ tải Imax, PF = 1; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,8C;U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 1; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 0,5L;U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I50% , PF = 0,8C; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 1; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,5L; U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I10% , PF = 0,5L;U=63,5

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=Umax

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=Umax

5

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 1; U=120

7

 

 

Kiểm tra phụ tải I100% , PF = 0,5L; U=120

7

 

III

Xử lý kết quả

30

 

 

Dán tem kiểm định; kẹp chì

10

 

 

Lập biên bản kiểm định

10

 

 

Cấp giấy chứng nhận kiểm định

10

 

Tổng

189

3,15

        
 

2. Định mức thiết bị

Bảng 3: Quy định mức thiết bị cho các bước tiến hành

ĐVT: giờ

TT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật cơ bản

Đơn vị

tính

Số lượng

Định mức

1

Chuẩn đo lường

 

 

 

 

1.1

Bàn kiểm công tơ điện 3 pha ( Calmet TB40)

U: 3x(0 - 560)V

I: 3x(0 - 100)A

(Max 120 A)

φ: 0-3600

Chiếc

1

0,52

5

1.2

Megomet 3121B

2500 V/100000 MQ

Chiếc

1

3,15

1.3

Thiết bị thử độ bền cách điện (TOS 5101)

Điện áp AC/DC: 0 ÷2,5 - 5 kV Dòng tải: 55 m

Chiếc

1

3,15

1.4

Máy nén khí

 

Chiếc

1

3,15

1.5

Máy bắt vít

 

Chiếc

3,15

3,15

 

Ghi chú: 01 năm thiết bị sẽ sử dụng: 22 ngày x 8 giờ x 12 tháng = 2.112 giờ

3. Định mức vật tư, công cụ, dụng cụ

Bảng 4: Qui định mức vật tư, công cụ, dụng cụ cho bước tiến hành

TT

Vật liệu

ĐVT

Yêu cầu kỹ thuật

Sử dụng

Tỷ lệ(%)

thu hồi

Tiêu hao

1

Tem kiểm định

chiếc

 

1

 

 

2

Chì

hạt

 

2

 

 

3

Dây chì

dây

 

2

 

 

4

Giấy in

tờ

 

2

 

 

5

Phôi giấy chứng nhận kiểm định

tờ

 

2

 

 

6

Mực in

hộp

 

0,002

 

 

7

Bút bi

cái

 

1

 

 

8

Bút lông dầu

cái

 

0,1

 

 

9

Túi đựng clearbag

cái

 

1

 

 

10

Vải phin trắng

m

 

0,06

 

 

11

Cồn công nghiệp

lít

 

0,004

 

 

12

Bảo hộ lao động

bộ

 

1

 

 

 

Ghi chú: (5) số lượng vật tư cần có; (6) tỷ lệ vật tư thu hồi (còn lại) sau khi sử dụng; (7) số lượng vật tư tiêu hao sau khi sử dụng.

 

CHƯƠNG 11: ĐỊNH MỨC HIỆU CHUẨN NHIỆT KẾ CHỈ THỊ TƯƠNG TỰ VÀ CHỈ THỊ HIỆN SỐ

 

1. Định mức lao động

1.1. Nội dung công việc

Hiệu chuẩn nhiệt kế chỉ thị tương tự và chỉ thị hiện số theo quy trình hiệu chuẩn ĐLVN 138:2004

1.2. Định biên

Bảng 1: Quy định định biên lao động theo bước công việc

TT

Công việc

KS1

KS2

KS3

Nhóm

1

Chuẩn bị

 

 

 

 

2

Tiến hành