Quyết định 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------
Số: 51/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Bình Định, ngày 29 tháng 12 năm 2011
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT TÍNH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 2513/TTr-STC-VG ngày 21/11/2011 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 176/BC-STP ngày 09/12/2011,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể như sau:
1. Đối tượng áp dụng
Quyết định này quy định áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng (hạn mức giao) đất ở khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hiện trạng là đất ở; hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở; diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đủ tiêu chuẩn được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ; toàn bộ diện tích đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân đang thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước được mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhưng không đủ điều kiện bán theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.
2. Hệ số điều chỉnh giá đất
Hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh được quy định như sau:
a. Nhóm 1: Bao gồm địa bàn các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân, hệ số điều chỉnh giá đất là một (01) lần giá đất ở do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm.
b. Nhóm 2: Bao gồm địa bàn các huyện: Tuy Phước, An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn được quy định:
- Đối với đất ở thị trấn và ven trục giao thông, hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy năm (1,5) lần giá đất ở do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm.
- Đối với đất ở nông thôn (từ khu vực 1 đến khu vực 6), hệ số điều chỉnh giá đất là một phẩy hai (1,2) lần giá đất ở do UBND tỉnh quy định và công bố hàng năm.
Điều 2. Thời hiệu áp dụng
1. Đối với các trường hợp nộp hồ sơ đầy đủ gửi cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành (trước ngày 01/03/2011) thì tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân được áp dụng giá đất do UBND tỉnh quy định công bố hàng năm như quy định trước đây của UBND tỉnh.
2. Đối với các trường hợp nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền sau thời điểm Nghị định 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì tiền sử dụng đất vượt hạn mức đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân thống nhất áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất ở thị trường trên đây để tính toán, xác định. Tiền sử dụng đất phải nộp đối với diện tích vượt hạn mức bằng (=) Giá đất ở do UBND tỉnh quy định công bố hàng năm nhân (x) với hệ số điều chỉnh.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định của pháp luật liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất ở theo Quyết định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp sai phạm hoặc các trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc xác định và thu nộp tiền sử dụng đất ở.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc
 
 

thuộc tính Quyết định 51/2011/QĐ-UBND

Quyết định 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:51/2011/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành:29/12/2011Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Đất đai-Nhà ở

tải Quyết định 51/2011/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi