Quyết định 5021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2, năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------
Số: 5021/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG, HẠNG MỤC
TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH
 SỰ NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2013 CHO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
--------------------------------------------------------
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII, tại kỳ họp thứ 7 về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013;
Căn cứ Quyết định 1373/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 1, năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 21/TTr- STTTT ngày 06 tháng 9 năm 2013 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 8347/STC-HCSN ngày 26 tháng 8 năm 2013,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Nay điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch kinh phí điều chỉnh các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp thành phố đợt 2, năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông là 90.496.620.000 (Chín mươi tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi nghìn) đồng theo danh mục C (đính kèm) như sau:
(đơn vị: triệu đồng)

Phân loại hoạt động, hạng mục
Số hoạt động, hạng mục
Kế hoạch năm 2013
Đã giao đợt 1
Điều chỉnh đợt 2
Cả năm
Tổng cộng
90
80.293,51
10.203,11
90.496,62
Nhóm không thay đổi kinh phí
68
48.337,51
0
48.337,51
Nhóm các hạng mục điều chỉnh tăng vốn
4
7.676,00
7.556,80
15.232,80
Nhóm các hạng mục điều chỉnh giảm vốn
10
24.280,00
-11.667,31
12.612,69
Nhóm các dự án bổ sung mới
8
0
14.313,62
14.313,62
Các hoạt động, hạng mục không thay đổi vốn thuộc danh mục C không nêu trong Quyết định này, giữ nguyên kế hoạch kinh phí theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông không được tự ý thay đổi chỉ tiêu kế hoạch kế hoạch kinh phí và danh mục các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2 năm 2013; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị làm chủ đầu tư các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Thường trực HĐND.TP;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Các Ban HĐND.TP;
-
VPUB: Các PVP;
-
Các Phòng Chuyên viên;
-
Lưu: VT, (CNN-V).29
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Mạnh Hà
 
DANH MỤC C
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KINH PHÍ CÁC HOẠT ĐỘNG, HẠNG MỤC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố)
 
 
Đơn vị: Triệu đồng

STT
Tên hoạt động, hạng mục
Đơn vị thực hiện
Tổng kinh phí
Kế hoạch 2013
Tăng/giảm
Nhu cầu cả năm
Đợt 1 (Đã giao)
Kinh phí điều chỉnh đợt 2
 
Tổng
71,024.56
42,159.10
31,956.00
42,159.11
10,203.11
I.
NHÓM ĐIỀU CHỈNH TĂNG
20,466.83
15,232.80
7,676.00
15,232.80
7,556.80
1.1
Nhóm đảm bảo vận hành, thuê hạ tầng phục vụ các hệ thống dùng chung của thành phố
5,466.83
5,466.83
5,176.00
5,466.83
290.83
1
Thuê hạ tầng mạng đô thị băng thông rộng đa dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm CNTT-TT
4,264.02
4,264.02
4,000.00
4,264.02
264.02
2
Thuê hệ thống điều khiển mạng băng thông rộng của thành phố (NOC)
Trung tâm CNTT-TT
1,202.81
1,202.81
1,176.00
1,202.81
26.81
1.2
Nhóm triển khai ứng dụng CNTT
15,000.00
9,765.97
2,500.00
9,765.97
7,265.97
1.2.1
Chương trình phát triển công nghiệp CNTT
10,000.00
4,765.97
2,000.00
4,765.97
2,765.97
3
Triển khai Đề án đào tạo lĩnh vực thiết kế vi mạch điện tử
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Thiết kế vi mạch - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
10,000.00
4,765.97
2,000.00
4,765.97
2,765.97
1.2.2
Chương trình an toàn an ninh thông tin
5,000.00
5,000.00
500.00
5,000.00
4,500.00
4
Ứng cứu khẩn cấp
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
5,000.00
5,000.00
500.00
5,000.00
4,500.00
II.
NHÓM ĐIỀU CHỈNH GIẢM
 
31,909.69
12,612.69
24,280.00
12,612.69
-11,667.31
II. 1
Nhóm đảm bảo vận hành, thuê hạ tầng phục vụ các hệ thống dùng chung của thành phố
16,174.69
10,282.69
15,610.00
10,282.69
-5,327.31
5
Thuê hạ tầng Trung tâm dữ liệu (datacenter) phục vụ lưu trữ dữ liệu từ xa
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
5,892.00
0.00
3,000.00
0.00
-3,000.00
6
Thuê hạ tầng và vận hành trang thông tin tích hợp thành phố (HCMCityweb)
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
7,375.70
7,375.70
8,100.00
7,375.70
-724.30
7
Tăng cường an toàn an ninh thông tin
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
1,668.09
1,668.09
1,670.00
1,668.09
-1.91
8
Hệ thống thư điện tử thành phố
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
1,238.90
1,238.90
2,840.00
1,238.90
-1,601.10
II.2
Nhóm triển khai ứng dụng CNTT
 
15,735.00
2,330.00
8,670.00
2,330.00
-6,340.00
II.2.1
Chương trình triển khai ứng dụng CNTT trên nguồn mở
 
12,600.00
2,330.00
6,770.00
2,330.00
-4,440.00
9
Mua sắm phần mềm phục vụ triển khai cho chính quyền điện tử
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
5,000.00
930.00
3,100.00
930.00
-2,170.00
10
Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (mã nguồn mở) tại quận 1
Văn phòng UBND quận 1
900.00
0.00
270.00
0.00
-270.00
11
Triển khai phần mềm Giao dịch đảm bảo cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
3,700.00
500.00
1,000.00
500.00
-500.00
12
Triển khai ứng dụng CNTT tại Cục thuế thành phố
Cục Thuế thành phố
3,000.00
900.00
2,400.00
900.00
-1,500.00
II.2.2
Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực
2,000.00
0.00
1,000.00
0.00
-1,000.00
13
Đào tạo công nghệ thông tin - truyền thông trong quản lý nhà nước
Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông
2,000.00
0.00
1,000.00
0.00
-1,000.00
II.2.3
Chương trình an toàn an ninh thông tin
 
1,135.00
0.00
900.00
0.00
-900.00
14
Triển khai hệ thống định danh thành phố
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
1,135.00
0.00
900.00
0.00
-900.00
III.
NHÓM BỔ SUNG MỚI
 
18,648.05
14,313.61
0
14,313.62
14,313.62
III. 1
Nhóm ghi vốn thanh toán
 
1,517.91
1,206.41
0.00
1,206.42
1,206.42
15
Triển khai ứng dụng CNTT tại Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
493.96
345.78
0
345.78
345.78
16
Triển khai ứng dụng CNTT tại huyện Nhà Bè
Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè
255.70
92.38
0
92.38
92.38
17
Triển khai ứng dụng CNTT tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố
768.26
768.26
0
768.26
768.26
III.2
Nhóm ghi vốn triển khai mới
 
17,130.14
13,107.20
0
13,107.20
13,107.20
III.2.1
Triển khai ứng dụng CNTT tại sở-ngành
 
6,710.14
2,687.20
0.00
2,687.20
2,687.20
18
Hạng mục nâng cấp Trang thông tin điện tử Công báo thành phố
Trung tâm Công báo thành phố
610.00
610.00
0
610.00
610.00
19
Xây dựng mới trang thông tin điện tử Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền thành phố:
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư
496.50
397.20
0
397.20
397.20
20
Xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố (năm 2013)
Công an thành phố
5,603.64
1,680.00
0
1,680.00
1,680.00
III.2.2
Chương trình an toàn an ninh thông tin
 
10,000.00
10,000.00
0
10,000.00
10,000.00
21
Tăng cường trang thiết bị đảm bảo an toàn thông tin tại thành phố
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
10,000.00
10,000.00
0
10,000.00
10,000.00
III.2.3
Nhóm khác
 
420.00
420.00
0
420.00
420.00
22
Triển khai thử nghiệm Tổng đài thông tin du lịch thành phố (Tổng đài 1087)
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
420.00
420.00
0
420.00
420.00

thuộc tính Quyết định 5021/QĐ-UBND

Quyết định 5021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí các hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp đợt 2, năm 2013 cho Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành:16/09/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi