Quyết định 4571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y Hà Nội) để phòng, chống dịch tai xanh và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 4571/QĐ-UBND

Quyết định 4571/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y Hà Nội) để phòng, chống dịch tai xanh và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4571/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành:01/08/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------
Số: 4571/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013
GIAO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (CHI CỤC THÚ Y HÀ NỘI)
ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH TAI XANH VÀ TRIỂN KHAI THÁNG VỆ SINH,
TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/11/2002;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y số 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11;
Căn cứ Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm;
Căn cứ Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND Thành phố ban hành Quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung Điều 2 Quyết định số 4380/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 của UBND Thành phố;
Căn cứ Công văn số 1377/BNN-TY ngày 24/4/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng;
Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 16/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố năm 2013;
Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 16/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1249/SNN-TCKT ngày 25/6/2013 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 3689/TTr-STC ngày 23/7/2013,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Trích 10.156.000.000 đồng (Mười tỷ một trăm năm mươi sáu triệu đồng chẵn) từ nguồn dự phòng ngân sách Thành phố năm 2013, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2013 giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thú y Hà Nội) để thực hiện công tác phòng, chống dịch tai xanh và mua hóa chất triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn thành phố Hà Nội (Chi tiết theo biểu phụ lục kèm theo).
Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
- Quyết định giao bổ sung dự toán cho Chi cục Thú y Hà Nội số tiền ghi tại Điều 1 Quyết định này để tổ chức công tác phòng chống dịch tai xanh và mua hóa chất triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo các quy định.
- Hướng dẫn, kiểm tra Chi cục Thú y Hà Nội tổ chức mua sắm, quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư, hóa chất bảo đảm đúng mục đích, chế độ và quyết toán theo quy định.
2. Chi cục Thú y Hà Nội có trách nhiệm:
- Tổ chức mua sắm, quản lý, sử dụng kinh phí, vật tư, hóa chất bảo đảm đúng mục đích, đúng chế độ và quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành.
- Phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn triển khai công tác phòng, chống dịch tai xanh và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên địa bàn Thành phố theo quy định.
3. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:
- Chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với Chi cục Thú y Hà Nội thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tai xanh và triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.
- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện công khai chính sách của Thành phố: số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng tiêu độc đã sử dụng trên địa bàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các đ/c PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Trần Xuân Việt;
- PVPL.V Giao, PVPN.N.Sơn, KT, NNNT;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng
 
 
PHỤ LỤC
DỰ TOÁN KINH PHÍ PHÒNG CHỐNG DỊCH TAI XANH VÀ MUA HÓA CHẤT
 TRIỂN KHAI THÁNG VỆ SINH, TIÊU ĐỘC, KHỬ TRÙNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)
 
 
Đơn vị: triệu đồng

STT
Nội dung
Thành tiền
I
VẮC XIN, HÓA CHẤT
10 145
1
Vắc xin
1 389
 
Vắc xin phòng bệnh tai xanh ở lợn
1 389
2
Thuốc diệt ruồi
8 756
 
Thuốc diệt ruồi Hantox 200
8 756
II
KHÁC
11
 
Chi thẩm định giá, đấu thầu ...
11
 
Tổng cộng
10 156
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 119/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 119/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 ngày 18/9/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi