Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Lâm Đồng Quy định Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

Số: 42/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đà lạt, ngày 01 tháng 08 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG QUẢN LÝ

--------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính về công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mua sắm tài sản theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phm vi điều chỉnh:

1. Quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là tài sản) mua sắm theo phương thức tập trung, bao gồm:

- Bàn, ghế học sinh phục vụ công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập;

- Giường bệnh phục vụ công tác điều trị tại các cơ sở y tế công lập;

- Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay, máy in, máy fax, máy photocopy, projetor (máy chiếu);

- Các chương trình phần mềm được sử dụng chung, đồng bộ từ 10 cơ quan, đơn vị trở lên.

2. Đối việc mua sắm tài sản không thuộc Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia quy định tại Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tài chính; không thuộc danh mục mua sắm tập trung đối với thuc và không thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều này, các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước đmua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Các sở, ban, ngành, đoàn th (kcả các đơn vị trực thuộc) thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc trực tiếp sử dụng tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung.

Điều 3. Nguồn kinh phí mua sắm tập trung:

- Nguồn kinh phí được giao dự toán hàng năm của các cơ quan, địa phương, đơn vị (bao gồm kinh phí tự chủ và không tự chủ);

- Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Nguồn kết dư quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám chữa bệnh, nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế công lập;

- Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án, viện trợ, tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.

Điều 4. Cách thức thực hiện mua sắm tập trung:

Tài sản mua sắm tập trung tỉnh Lâm Đồng được thực hiện theo hình thức ký thỏa thuận khung; cụ thể:

- Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu mua sắm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh, tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, ký thỏa thuận khung với nhà thầu được lựa chọn.

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản trực tiếp ký hợp đồng mua sắm với nhà thầu được lựa chọn, trực tiếp thanh toán cho nhà thầu được lựa chọn, tiếp nhận tài sản, hồ sơ về tài sản và thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, chế độ bảo hành, bảo trì tài sản từ nhà thầu được lựa chọn.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính:

a) Là cơ quan thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm.

- Được mời các cơ quan, đơn vị có chuyên môn về chuyên ngành về tài sản đtham gia Hội đồng lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện thu và chi và hạch toán các khoản chi phí có liên quan đến công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; trường hợp các khoản thu không đủ đbù đắp các khoản chi thì phần chênh lệch thiếu được sử dụng từ nguồn kinh phí được phép sử dụng của Sở; trường hợp thu lớn hơn chi thì nộp phn chênh lệch vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luận về ngân sách nhà nước;

b) Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan nhà nước quy định, tổng hợp nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản, cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh đtổng hợp nhu cầu mua sắm cùng với việc lập dự toán ngân sách hàng năm trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

c) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

d) Chuẩn bị và tổ chức hoặc thuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

e) Ký kết thỏa thuận khung về mua sắm tập trung;

f) Tổng hợp, công khai báo cáo mua sắm tập trung trên địa bàn toàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

g) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản tổ chức thực hiện mua sắm tập trung theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến đấu thầu.

2. Các sở, ban ngành, cấp tỉnh:

Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan nhà nước quy định, tổng hợp nhu cầu và hiện trạng sử dụng tài sản (kể các các đơn vị trực thuộc nếu có) đtổng hợp nhu cầu mua sắm đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cùng với việc lập dự toán ngân sách hàng năm gửi Sở Tài chính để thẩm định trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt dự toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc:

Căn cứ dự toán ngân sách được giao hàng năm theo thẩm quyền và căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản do cơ quan nhà nước quy định, tổng hợp nhu cầu mua sắm thuộc danh mục mua sắm tập trung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp huyện quản lý, gửi Sở Tài chính để lập kế hoạch đấu thầu mua sắm tập trung theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các tài sản thuộc danh sách mua sắm tập trung đã được cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/7/2016 thì tiếp tục mua sắm theo quy định hiện hành; nếu chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì thực hiện mua sắm phương thức tập trung theo Quyết định này.

Giao Sở Tài chính kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát sinh phải kịp thời giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủ
y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại bi
u Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Như điều 7;
- Đài PTTH Lâm Đồng; Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

Thuộc tính văn bản
Quyết định 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng quản lý
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 42/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực