Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------
Số: 41/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Long An, ngày 24 tháng 08 năm 2015
 
QUYẾT ĐỊNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
-----------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An;
Theo đề nghị của Liên sở: Tài chính - Tư pháp tại tờ trình số 2473/TTrLS-STC-STP ngày 17/8/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Giao Sở Tài chính và Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Phòng NC (KT+TH+VX+NC);
- Lưu: VT, Ngan.
QĐ-KIEM SOAT THU TUC HANH CHINH
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
 
 
1. Đối tượng áp dụng
Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
2. Phạm vi áp dụng
a) Quy định này áp dụng đối với các hoạt động kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
b) Quy định này không áp dụng đối với:
- Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;
- Hoạt động kiểm soát thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước.
Kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách.
1. Chi cho việc cập nhật dữ liệu thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; công bố, công khai thủ tục hành chính.
2. Chi lấy ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; chi lấy ý kiến tham gia của các chuyên gia đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc chuyên ngành, lĩnh vực chuyên môn phức tạp (chỉ thanh toán đối với các trường hợp cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính phải lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, của chuyên gia).
3. Chi cho các hoạt động rà soát độc lập các quy định về thủ tục hành chính: lập biểu mẫu rà soát, điền biểu mẫu rà soát; chi xây dựng báo cáo kết quả rà soát đánh giá về thủ tục hành chính theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực.
4. Chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm lấy ý kiến đối với các quy định về thủ tục hành chính, các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.
5. Chi tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác chuyên môn, sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ; chi hoạt động kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương.
6. Chi thuê chuyên gia tư vấn chuyên ngành.
7. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.
8. Các nội dung chi khác liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, gồm:
a) Chi tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính như: xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, quảng cáo, chuyên mục về cải cách thủ tục hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng;
b) Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
c) Chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ như: thiết kế đồ họa, mua sắm trang thiết bị, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin;
d) Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
đ) Chi điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát thủ tục hành chính; chi các đoàn kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính;
e) Chi tổ chức các đoàn nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong và ngoài tỉnh;
g) Chi làm thêm giờ;
h) Chi dịch thuật;
i) Chi khác (nếu có).
Điều 4. Mức chi (mức chi cụ thể theo Phụ lục đính kèm).
Số lượng các biểu mẫu rà soát, thống kê (biểu mẫu 1); biểu mẫu rà soát độc lập theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; biểu mẫu đánh giá tác động đối với từng thủ tục hành chính (đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp và cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính) do các sở, ngành và địa phương thực hiện trên cơ sở số lượng biểu mẫu hoàn chỉnh của các sở ngành và địa phương báo cáo chính thức và có xác nhận của Sở Tư pháp.
1. Trong quá trình thực hiện nếu các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bởi văn bản mới thì các nội dung được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Sở Tài chính, Sở Tư pháp để tổng hợp xem xét giải quyết hoặc tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền./.
 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
 
 

STT
Nội dung chi
Đơn vị tính
Mức chi
I
Chi cập nhật thủ tục hành chính (TTHC) vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (nhập dữ liệu phi cấu trúc)
 
 
1
Trang tài liệu chỉ gồm các chữ cái, chữ số
Đồng/trang A4
9.500
2
Trang tài liệu có bảng biểu kèm theo
Đồng/trang A4
11.700
II
Chi công bố, công khai TTHC
Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp
III
Chi cho ý kiến đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Đồng/văn bản
200.000
IV
Chi cho hoạt động rà soát độc lập các quy định về TTHC chi cho đối tượng cung cấp thông tin, điền các biểu mẫu: rà soát, biểu mẫu thống kê (biểu mẫu 1), biểu mẫu rà soát độc lập theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, biểu mẫu đánh giá tác động các quy định về thủ tục hành chính (sự cần thiết, tính hợp lý và tính hợp pháp, tính toán chi phí tuân thủ TTHC)
 
 
1
Chi cho cá nhân
 
 
a
Dưới 30 chỉ tiêu
Đồng/phiếu
20.000
b
Từ 30 đến 40 chỉ tiêu
Đồng/phiếu
30.000
c
Trên 40 chỉ tiêu
Đồng/phiếu
40.000
2
Chi cho tổ chức
 
 
a
Dưới 30 chỉ tiêu
Đồng/phiếu
60.000
b
Từ 30 đến 40 chỉ tiêu
Đồng/phiếu
75.000
c
Trên 40 chỉ tiêu
Đồng/phiếu
80.000
V
Chi cho các thành viên tham gia dự họp, hội thảo, tọa đàm lấy kiến đối với các quy định về TTHC, các phương án đơn giản hóa TTHC
Đồng/người/ngày
50.000
VI
Chi thuê chuyên gia tư vấn theo chuyên ngành, lĩnh vực
Đồng/văn bản
450.000
VII
Chi báo cáo kết quả rà soát, đánh giá theo chuyên đề, theo ngành, lĩnh vực
Đồng/báo cáo
1.000.000
VIII
Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động kiểm soát TTHC
Thực hiện theo quy định hiện hành
IX
Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, chuyên mục về cải cách TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng sổ tay nghiệp vụ; mua sắm hàng hóa dịch vụ; tổ chức các cuộc thi
 
1
Chi xây dựng tin, bài, ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, chuyên mục về cải cách TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng
Thực hiện theo quy định hiện hành
2
Chi xây dựng sổ tay nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC
Thực hiện theo quy định hiện hành về chế độ chi trả nhuận bút
3
Chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ
Thực hiện theo Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính
4
Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách TTHC
Thực hiện theo Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh
X
Chi dịch thuật
Thực hiện theo Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính
XI
Chi làm thêm giờ
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005
XII
Chi tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai công tác chuyên môn, sơ kết, tổng kết, giao ban định kỳ; chi các đoàn công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động kiểm soát TTHC trong và ngoài tỉnh
Thực hiện theo Quyết định số 60/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 của UBND tỉnh
XIII
Chi điều tra, khảo sát về công tác kiểm soát TTHC
 
1
Chi xây dựng phương án điều tra trình cơ quan có thẩm quyền về việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc đơn giản hóa TTHC
 
a
Xây dựng đề cương tổng quát được duyệt
 
 
- Dưới 30 chỉ tiêu
Đồng/đề cương
1.000.000
 
- Từ 30 đến 40 chỉ tiêu
Đồng/đề cương
1.300.000
 
- Trên 40 chỉ tiêu
Đồng/đề cương
1.500.000
b
Xây dựng đề cương chi tiết được duyệt
 
 
 
- Dưới 30 chỉ tiêu
Đồng/đề cương
2.000.000
 
- Từ 30 đến 40 chỉ tiêu
Đồng/đề cương
3.000.000
 
- Trên 40 chỉ tiêu
Đồng/đề cương
4.500.000
2
Chi lập mẫu phiếu điều tra, khảo sát, rà soát được duyệt
 
 
 
- Dưới 30 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
750.000
 
- Từ 30 đến 40 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
1.000.000
 
- Trên 40 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
1.500.000
3
Chi cho đối tượng cung cấp thông tin, tự điền phiếu điều tra
 
 
a
Đối với cá nhân
 
 
 
- Dưới 30 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
30.000
 
- Từ 30 đến 40 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
40.000
 
- Trên 40 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
50.000
b
Đối với tổ chức
 
 
 
- Dưới 30 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
70.000
 
- Từ 30 đến 40 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
85.000
 
- Trên 40 chỉ tiêu
Đồng/mẫu phiếu được duyệt
100.000
4
Chi điều tra thử để hoàn thiện phương án điều tra
Theo các nội dung tương ứng mục 1, 2 tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11/5/2011 của Bộ Tài chính
5
Chi viết nhận xét, đánh giá phản biện về các phương án sửa đổi, bãi bỏ hoặc đơn giản hóa TTHC (họp hội đồng thẩm định, nghiệm thu)
 
 
a
Nhận xét đánh giá phản biện
Đồng/bài viết
500.000
b
Nhận xét đánh giá của ủy viên hội đồng
Đồng/bài viết
300.000
6
Chi lấy ý kiến thẩm định bằng văn bản của chuyên gia (tối đa không quá 5 người), nhà quản lý (trường hợp không thành lập hội đồng)
Đồng/bài viết
500.000
7
Chi thuê chuyên gia phân tích, đánh giá kết quả điều tra (tối đa không quá 5 chuyên gia cho 1 cuộc điều tra)
Đồng/báo cáo
1.000.000
8
Chi viết báo cáo kết quả điều tra
 
 
a
Báo cáo phân tích theo chuyên đề
Đồng/báo cáo
6.000.000
b
Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)
Đồng/báo cáo
10.000.000
XIV
Chi các đề tài nghiên cứu khoa học về công tác kiểm soát TTHC
Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015
XV
Chi hoạt động thường xuyên
Các hoạt động khác trong công tác kiểm soát TTHC thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu tài chính hiện hành đối với cơ quan quản lý nhà nước
 
 
 
 
 
 
 

thuộc tính Quyết định 41/2015/QĐ-UBND

Quyết định 41/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long AnSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:41/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành:24/08/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi