Quyết định 38/2020/QĐ-UBND Nghệ An kéo dài ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NGHỆ AN

_________

Số: 38/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Nghệ An, ngày 21 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 122/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017- 2020 sang năm 2021;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021, như sau:
Kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021 đối với các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm:
1. Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017, ổn định đến năm 2020.
2. Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020.
3. Quyết định số 63/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 9 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.
4. Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.
Điều 3. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ Tài chính (để b/c);

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Thường trực: tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;

- Các PCVP UBND tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Lưu: VT, KT (Hòa).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Trung

Thuộc tính văn bản
Quyết định 38/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 38/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 21/12/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực