Quyết định 31/2009/QĐ-UBND chế độ tài chính với các giải thể thao tỉnh Sóc Trăng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

Số: 31/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 8 năm 2009

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO.

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg, ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT, ngày 09/4/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục Thể Thao (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về

một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 12/01/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quy định về chế độ khen thưởng trong thi đấu thể dục thể thao (ban hành kèm theo Quyết định số 142/1999/QĐ-UBNDT, ngày 15/10/1999 của UBND tỉnh Sóc Trăng).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TC, Bộ VHTTDL;
- Bộ TP (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp; 
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: NC, VT

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH
Huỳnh Thành Hiệp

 

QUY ĐỊNH

CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO.
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 31 /2009/QĐ-UBND, ngày 28 /8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi áp dụng:

Quy định này quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thể thao của tỉnh, các giải thi đấu thể thao cấp khu vực tổ chức tại tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của ngành thể dục thể thao quyết định, bao gồm:

a) Các giải, hội thao cấp khu vực:

- Đại hội thể dục thể thao khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Hội thi, hội thao khu vực (do cụm hoặc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủy nhiệm).

- Giải thi đấu thể thao cấp khu vực của từng môn thể thao và giải thể thao dành cho người khuyết tật.

b) Các giải, hội thao cấp tỉnh:

- Đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh.

- Hội thi, hội thao cấp tỉnh.

- Giải thi đấu thể thao cấp tỉnh của từng môn thể thao (giải vô địch cấp tỉnh).

- Giải thi đấu thể thao dành cho người khuyết tật.

c) Các giải, hội thao cấp huyện:

- Đại hội thể dục thể thao cấp huyện, thành phố.

- Hội thi, hội thao cấp huyện, thành phố.

- Giải thi đấu thể thao cấp huyện, thành phố của từng môn thể thao (giải vô địch huyện, thành phố).

d) Chế độ tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao trong tỉnh, khu vực và vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh đạt thành tích tại các giải thi đấu thể thao quốc gia và quốc tế.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức đại hội thể dục thể thao, hội thi thể thao.

b) Thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban chuyên môn từng giải thi đấu.

c) Giám sát, trọng tài điều hành, thư ký các giải thi đấu.

d) Vận động viên, huấn luyện viên.

e) Lực lượng bảo vệ, chăm sóc y tế và nhân viên phục vụ các điểm thi đấu.

Chương II. CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO

 

Điều 2. Nội dung chi

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, mục II, Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 12/01/2009 của Bộ Tài chính - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Mức chi tiền ăn

1. Tiền ăn trong quá trình tổ chức giải cho các đối tượng quy định tại điểm a, b, c, khoản 2, Điều 1 Quy định này (kể cả 02 ngày trước giải để tập huấn, chuẩn bị và 01 ngày sau thi đấu):

a) Tiền ăn: 50.000 đồng/người/ngày.

b) Các đối tượng thuộc diện hưởng lương từ ngân sách nhà nước được bảo đảm chế độ chi tiền ăn trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao sẽ không được thanh toán phụ cấp tiền lưu trú công tác phí theo quy định tại chế độ công tác phí hiện hành trong thời gian tham dự giải thi đấu thể thao.

2. Tiền ăn của vận động viên, huấn luyện viên của đội tuyển huyện, thành phố tham gia thi đấu các giải thể thao cấp tỉnh thực hiện theo quy định của UBND tỉnh về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao.

Điều 4. Mức chi tiền bồi dưỡng làm nhiệm vụ đối với những người không phải là lực lượng trọng tài, giám sát:

1. Đối với giải cấp tỉnh:

a) Thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ban tổ chức, trưởng (phó) các tiểu ban chuyên môn từng giải hoặc hội thao: 65.000 đồng/người/ngày.

b) Thành viên các tiểu ban chuyên môn: 50.000 đồng/người/ngày.

c) Nhân viên y tế, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ và nhân viên phục vụ: 25.000 đồng/người/buổi.

2. Đối với các giải cấp huyện, thành phố:

a) Thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban chuyên môn từng giải hoặc hội thao: 20.000 đồng/người/buổi.

b) Nhân viên y tế, công an, lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ và nhân viên phục vụ khác: 15.000 đồng/người/buổi.

Điều 5. Mức chi tiền bồi dưỡng đối với lực lượng trọng tài, giám sát giải cấp tỉnh và khu vực:

1. Lực lượng trọng tài, giám sát các môn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau:

a) Đối với giải vô địch, giải đội mạnh cấp tỉnh hoặc giải khu vực:

- Bóng đá 11 người:

+ Trọng tài chính, giám sát: 50.000 đồng/người/trận.

+ Trợ lý trọng tài: 35.000 đồng/người/trận.

- Bóng rổ, bóng chuyền:

+ Trọng tài chính, giám sát: 40.000 đồng/người/trận.

+ Trợ lý trọng tài: 25.000 đồng/người/trận.

b) Đối với giải phong trào, thanh thiếu niên học sinh:

- Bóng đá 11 người:

+ Trọng tài chính, giám sát: 40.000 đồng/người/trận.

+ Trợ lý trọng tài: 25.000 đồng/người/trận.

- Bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá (05 hoặc 07 người):

+ Trọng tài chính, giám sát: 35.000 đồng/người/trận.

+ Trợ lý trọng tài: 20.000 đồng/người/trận.

2. Trọng tài các môn còn lại (ngoài các môn quy định tại khoản 1 Điều này) được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau:

a) Đối với giải vô địch, giải đội mạnh cấp tỉnh hoặc giải khu vực:

- Các bộ môn ghe ngo, đua thuyền, quần vợt, việt dã, lân, võ thuật:

+ Tổng trọng tài, phó tổng trọng tài, trưởng trọng tài từng nhóm: 50.000 đồng/người/buổi.

+ Các trọng tài khác, thư ký, bấm giờ: 35.000 đồng/người/buổi.

- Các môn còn lại (bi sắt, cầu mây, cầu đá, cầu lông…):

+ Tổng trọng tài, phó tổng trọng tài: 40.000 đồng/người/buổi.

+ Các trọng tài khác, thư ký, bấm giờ: 30.000 đồng/người/buổi.

b) Đối với giải phong trào, thanh thiếu niên học sinh:

- Tổng trọng tài, phó tổng trọng tài, trưởng trọng tài từng nhóm: 35.000 đồng/người/buổi.

- Các trọng tài khác, thư ký, bấm giờ: 25.000 đồng/người/buổi.

Điều 6. Mức chi tiền bồi dưỡng đối với lực lượng trọng tài, giám sát giải cấp huyện:

1. Lực lượng trọng tài các môn bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau:

a) Đối với giải vô địch huyện, giải huyện mở rộng:

- Bóng đá 11 người:

+ Trọng tài chính, giám sát: 25.000 đồng/người/trận.

+ Trợ lý trọng tài: 20.000 đồng/người/trận.

- Bóng rổ, bóng chuyền:

+ Trọng tài chính, giám sát: 20.000 đồng/người/trận.

+ Trợ lý trọng tài: 15.000 đồng/người/trận.

b) Đối với giải phong trào, thanh thiếu niên học sinh:

- Bóng đá 11 người:

+ Trọng tài chính, giám sát: 20.000 đồng/người/trận.

+ Trợ lý trọng tài: 15.000 đồng/người/trận.

- Bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá (05 hoặc 07 người):

+ Trọng tài chính, giám sát: 15.000 đồng/người/trận.

+ Trợ lý trọng tài: 10.000 đồng/người/trận.

2. Trọng tài các môn còn lại (ngoài các môn quy định tại khoản 1 Điều này) được hưởng chế độ bồi dưỡng như sau:

a) Đối với giải vô địch huyện, giải huyện mở rộng:

- Các bộ môn ghe ngo, đua thuyền, quần vợt, việt dã, võ thuật:

+ Tổng trọng tài, phó tổng trọng tài, trưởng trọng tài từng nhóm: 30.000 đồng/người/buổi.

+ Các trọng tài khác, thư ký, bấm giờ: 20.000 đồng/người/buổi.

- Các môn còn lại (bi sắt, cầu mây, cầu đá, cầu lông...):

+ Tổng trọng tài, phó tổng trọng tài, trưởng trọng tài từng nhóm: 20.000 đồng/người/buổi.

+ Các trọng tài khác, thư ký, bấm giờ: 15.000 đồng/người/buổi.

b) Đối giải phong trào, thanh thiếu niên học sinh:

- Tổng trọng tài, phó tổng trọng tài, trưởng trọng tài từng nhóm: 20.000 đồng/người/buổi.

- Các trọng tài khác, thư ký, bấm giờ: 15.000 đồng/người/buổi.

Điều 7. Mức chi tổ chức đồng diễn và các khoản chi khác:

1. Mức chi tổ chức đồng diễn, diễu hành các giải, hội thao và đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh, huyện như sau:

a) Chi sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn: Thanh toán theo hợp đồng kinh tế giữa Ban tổ chức với các tổ chức hoặc cá nhân, mức chi theo quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11/6/2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút và Thông tư Liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC, ngày 01/7/2003 của Liên Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) - Bộ Tài chính về hướng dẫn chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng quỹ nhuận bút cho một số tác phẩm được quy định tại Nghị định số 61/2002/NĐ-CP, ngày 11/6/2002 của Chính phủ.

b) Bồi dưỡng đối tượng tham gia đồng diễn, diễu hành, xếp hình, xếp chữ:

- Người tập:

+ Tập luyện: 15.000 đồng/người/buổi.

+ Tổng duyệt (tối đa 02 buổi): 20.000 đồng/người/buổi.

+ Chính thức: 40.000 đồng/người/buổi.

- Giáo viên quản lý, hướng dẫn: 30.000 đồng/người/buổi.

2. Các khoản chi khác:

a) Tiền tàu xe, thuê chỗ nghỉ cho các đối tượng nêu tại khoản 2, Điều 1 Quy định này được thực hiện theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND, ngày 08/6/2007 của UBND tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Sóc Trăng và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

b) Các khoản chi in ấn, huy chương, cờ, cúp, trang phục, đạo cụ, khai mạc, bế mạc: Tùy theo quy mô, tính chất giải để chi phù hợp với nguồn thu và ngân sách nhà nước cấp; đồng thời, căn cứ theo chế độ hiện hành, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và được cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

c) Trường hợp 01 người được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau trong quá trình điều hành tổ chức giải chỉ được hưởng một mức bồi dưỡng cao nhất.

d) Các khoản chi khác ngoài Quy định này được thực hiện theo quy định chi tiêu tài chính hiện hành.

Điều 8. Nguồn kinh phí và công tác lập dự toán, quản lý, quyết toán kinh phí chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao được thực hiện theo khoản 3, khoản 4, mục II Thông tư Liên tịch số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL, ngày 12/01/2009 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương III. CHẾ ĐỘ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI CÁC GIẢI THỂ THAO

 

Điều 9. Tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thi đấu cấp quốc gia, quốc tế:

1. Mức thưởng đối với vận động viên:

a) Vận động viên lập thành tích tại các giải vô địch quốc gia:

ĐVT: Triệu đồng.

Số TT

Thành tích

Tên cuộc thi

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

Phá kỷ lục cuộc thi được cộng thêm

1

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

5

3

2

3

2

Giải vô địch quốc gia

3

2

1

3

b) Vận động viên lập thành tích tại các giải vô địch trẻ quốc gia:

ĐVT: Đồng.

Số TT

Thành tích

Tên cuộc thi

Huy chương vàng

Huy chương bạc

Huy chương đồng

Phá kỷ lục cuộc thi được cộng thêm

1

Dưới 12 tuổi

600.000

400.000

200.000

600.000

2

Từ 12 đến dưới 16 tuổi

900.000

600.000

300.000

900.000

3

Từ 16 đến dưới 18 tuổi

1.200.000

800.000

400.000

1.200.000

4

Từ 18 đến dưới 21 tuổi

1.500.000

1.000.000

500.000

1.500.000

c) Mức thưởng đối với các môn thể thao đặc thù (như thuyền truyền thống, ghe ngo): Tiền thưởng cho cả đội khi lập thành tích được quy định như sau:  

 ĐVT: Đồng.

Số TT

Thành tích

Tên cuộc thi

Hạng nhất

Hạng nhì

Hạng ba

1

Giải vô địch đồng bằng sông Cửu Long, Đại hội thể dục thể thao đồng bằng sông Cửu Long

 

 

 

a

Ghe ngo

20.000.000

15.000.000

10.000.000

b

Thuyền rồng (thể loại 22 VĐV)

10.000.000

7.000.000

5.000.000

c

Thuyền rồng (thể loại 12 VĐV)

7.000.000

5.000.000

3.000.000

2

Giải vô địch quốc gia, Đại hội thể dục thể thao toàn quốc

 

 

 

a

Ghe ngo

30.000.000

25.000.000

15.000.000

b

Thuyền rồng (thể loại 22 VĐV)

15.000.000

12.000.000

7.000.000

c

Thuyền rồng (thể loại 12 VĐV)

10.000.000

7.000.000

5.000.000

d) Đối với các môn thể thao tập thể, số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải, mức thưởng chung bằng số lượng người tham gia môn thể thao nhân với mức thưởng tương ứng tại điểm a, b, khoản 1 Điều này.

e) Đối với các môn thi đấu đồng đội (mà thành tích thi đấu của từng cá nhân và đồng đội được xác định trong cùng một lần thi), số lượng vận động viên được thưởng khi lập thành tích theo quy định của điều lệ giải, mức thưởng chung bằng số lượng vận động viên nhân với 50% mức thưởng tương ứng tại điểm a, b, khoản 1 Điều này.

2. Mức thưởng đối với huấn luyện viên:

a) Đối với thi đấu cá nhân: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên lập thành tích tại những giải thi đấu thì mức thưởng chung được tính bằng mức thưởng đối với vận động viên. Tỷ lệ phân chia tiền thưởng được thực hiện theo nguyên tắc: huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện đội tuyển được 60%, huấn luyện viên trực tiếp đào tạo vận động viên cơ sở trước khi tham gia đội tuyển được 40%.

b) Đối với thi đấu tập thể: Huấn luyện viên trực tiếp đào tạo đội tuyển thi đấu lập thành tích thì được thưởng mức thưởng chung bằng số lượng huấn luyện viên theo quy định nhân với mức thưởng tương ứng đối với vận động viên đạt giải. Số lượng huấn luyện viên của các đội được xét thưởng theo mức quy định sau:

- Đối với những đội thuộc các môn có quy định từ 02 đến 05 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 01 huấn luyện viên.

- Đối với những đội thuộc các môn có quy định từ 06 đến 12 vận động viên tham gia thi đấu: Mức thưởng chung tính cho 02 huấn luyện viên.

- Đối với những đội thuộc các môn có quy định từ 13 vận động viên trở lên: Mức thưởng chung tính cho 03 huấn luyện viên.

c) Đối với môn thể thao thi đấu đồng đội: Mức thưởng chung cho huấn luyện viên bằng số lượng huấn luyện viên quy định tại điểm b, khoản 2, Điều này nhân với 50% mức thưởng tương ứng.

d) Huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải thể thao dành cho người khuyết tật Đông Nam Á, châu Á, thế giới và các giải thuộc hệ thống thi đấu thể thao quần chúng cấp quốc gia được thưởng bằng 50% mức thưởng tương ứng theo quy định tại Quyết định này.

3. Ngoài các giải vô địch quốc gia và vô địch trẻ quốc gia, huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các giải khác (giải khu vực, giải toàn quốc, giải trẻ...) thì mức thưởng bằng 50% của mức thưởng tương ứng tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

4. Vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tại các giải thi đấu quốc tế thì được địa phương xem xét thưởng thêm không quá 30% mức thưởng tương ứng quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 3 Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ nguồn kinh phí vận động tài trợ của cơ quan quản lý vận động viên, huấn luyện viên.

Điều 10. Chế độ tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh:

1. Giải thưởng đối với các môn cá nhân gồm: cờ thưởng, huy chương và tiền thưởng, với mức sau:

ĐVT: Đồng.

Giải thi đấu

Thành tích

Giải vô địch tỉnh, giải tỉnh mở rộng, giải khu vực

Giải phong trào, trẻ, năng khiếu

Giải thanh thiếu niên, học sinh

1. Nội dung đơn

 

 

 

Huy chương vàng

500.000

400.000

300.000

Huy chương bạc

400.000

300.000

200.000

Huy chương đồng

300.000

200.000

100.000

2. Nội dung đôi

 

 

 

Huy chương vàng

600.000

500.000

400.000

Huy chương bạc

500.000

400.000

300.000

Huy chương đồng

400.000

300.000

200.000

3. Nội dung đồng đội

 

 

 

Huy chương vàng

700.000

600.000

500.000

Huy chương bạc

600.000

500.000

400.000

Huy chương đồng

500.000

400.000

300.000

2. Giải thưởng đối với các môn tập thể (như bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thuyền rồng), gồm: cờ thưởng, huy chương, cúp và tiền thưởng. Số lượng vận động viên, huấn luyện viên nhận tiền thưởng như sau:

a) Bóng đá (11 người): gồm 20 người (02 huấn luyện viên và 18 vận động viên).

b) Bóng đá (07 người): gồm 16 người (02 huấn luyện viên và 14 vận động viên).

c) Bóng đá (05 người ): gồm 12 người (02 huấn luyện viên và 10 vận động viên).

d) Bóng rổ, bóng chuyền: gồm 12 người (02 huấn luyện viên và 10 vận động viên).

e) Thuyền rồng (22 người): gồm 28 người (02 huấn luyện viên và 26 vận động viên).

f) Thuyền rồng (12 người): gồm 18 người (02 huấn luyện viên và 16 vận động viên).

ĐVT: Đồng.

Thành tích

Giải thi đấu

Đội hạng nhất

Đội hạng nhì

Đội hạng ba

1. Giải vô địch tỉnh, tỉnh mở rộng, khu vực

 

 

 

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

4.000.000

3.000.000

2.000.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người)

3.000.000

2.000.000

1.500.000

Cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội)

1.500.000

1.000.000

750.000

2. Các giải phong trào

 

 

 

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

3.000.000

2.000.000

1.500.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người), bóng đá (07 người)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Bóng đá (05 người), kéo co

1.500.000

1.200.000

800.000

Cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội)

800.000

500.000

400.000

3. Giải thanh thiếu niên, học sinh

 

 

 

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

2.000.000

1.500.000

1.000.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người), bóng đá (07 người)

1.500.000

1.200.000

800.000

Bóng đá (05 người), kéo co

1.200.000

800.000

600.000

Cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội)

600.000

400.000

300.000

3. Giải toàn đoàn: Thưởng đối với các đơn vị đạt thành tích nhất, nhì và ba (theo quy định của điều lệ) tại các hội thao, đại hội thể dục thể thao, hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh và khu vực, gồm cờ và tiền thưởng như sau:

ĐVT: Đồng.

Giải thi đấu

Thành tích

Đại hội thể dục thể thao tỉnh, hội thao cấp khu vực

Hội thao, hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh

Giải nhất

5.000.000

4.000.000

Giải nhì

3.000.000

2.500.000

Giải ba

2.000.000

1.500.000

Điều 11. Chế độ tiền thưởng đối với các giải thi đấu thể thao cấp huyện, thành phố:

1. Giải thưởng cho các môn cá nhân gồm: cờ thưởng, huy chương và tiền thưởng, với mức sau:

ĐVT: Đồng.

Giải thi đấu

Thành tích

Giải vô địch huyện, giải huyện mở rộng

Giải phong trào, thanh thiếu niên, học sinh

1. Nội dung đơn

 

 

Huy chương vàng

150.000

120.000

Huy chương bạc

100.000

80.000

Huy chương đồng

80.000

60.000

2. Nội dung đôi

 

 

Huy chương vàng

200.000

150.000

Huy chương bạc

150.000

100.000

Huy chương đồng

100.000

80.000

3. Nội dung đồng đội

 

 

Huy chương vàng

250.000

200.000

Huy chương bạc

200.000

150.000

Huy chương đồng

150.000

100.000

2. Giải thưởng đối với các môn tập thể: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thuyền rồng; gồm: cờ thưởng, huy chương, cúp và tiền thưởng. Số lượng vận động viên, huấn luyện viên nhận tiền thưởng như sau:

a) Bóng đá (11 người): gồm 20 người (02 huấn luyện viên và 18 vận động viên).

b) Bóng đá (07 người): gồm 16 người (02 huấn luyện viên và 14 vận động viên).

c) Bóng đá (05 người): gồm 12 người (02 huấn luyện viên và 10 vận động viên).

d) Bóng rổ, bóng chuyền: gồm 12 người (02 huấn luyện viên và 10 vận động viên).

e) Thuyền rồng (22 người): gồm 28 người (02 huấn luyện viên và 26 vận động viên).

f) Thuyền rồng (12 người): gồm 18 người (02 huấn luyện viên và 16 vận động viên).

ĐVT: Đồng.

Thành tích

Giải thi đấu

Đội hạng nhất

Đội hạng nhì

Đội hạng ba

1. Giải vô địch huyện, huyện mở rộng

 

 

 

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

1.500.000

1.200.000

800.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người)

1.200.000

800.000

500.000

Cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội)

500.000

300.000

200.000

2. Các giải phong trào

 

 

 

Bóng đá (11 người), thuyền rồng (22 người)

1.200.000

800.000

500.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng (12 người), bóng đá (07 người)

800.000

500.000

300.000

Bóng đá (05 người), cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội), kéo co

500.000

300.000

200.000

3. Giải thanh thiếu niên, học sinh

 

 

 

Bóng đá 11 người, thuyền rồng 22 người

800.000

500.000

300.000

Bóng rổ, bóng chuyền, thuyền rồng 12 người, bóng đá 07 người

500.000

300.000

200.000

Bóng đá 05 người, cầu mây (đội tuyển), bi sắt (đồng đội), kéo co

400.000

250.000

150.000

3. Giải toàn đoàn: Thưởng đối với các đơn vị đạt thành tích nhất, nhì và ba (theo quy định của điều lệ) tại các hội thao, đại hội thể dục thể thao, hội khỏe Phù Đổng cấp huyện (thành phố), gồm cờ và tiền thưởng như sau:

ĐVT: Đồng.

Giải thi đấu

Thành tích

Đại hội thể dục thể thao huyện, thành phố

Hội thao, hội khỏe Phù Đổng huyện, thành phố

Giải nhất

2.000.000

1.500.000

Giải nhì

1.500.000

1.200.000

Giải ba

1.000.000

800.000

Điều 12. Nguồn kinh phí chi trả tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên được thực hiện theo mục VI, Thông tư Liên tịch số 34/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH-UBTDTT, ngày 09/4/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ủy ban Thể dục Thể thao (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn các ngành, đơn vị có liên quan, UBND huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét.

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 31/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích trong các giải thi đấu thể thao
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 31/2009/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Huỳnh Thành Hiệp
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác