Quyết định 29/2009/QĐ-UBND Bắc Ninh về quyền hạn quản lý Nhà nước về giá của các cơ quan Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------
Số: 29/2009/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------
Bắc Ninh, ngày 12  tháng 03 năm 2009
 
 
----------------------
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá;
Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP  ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá;
Xét đề nghị của Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “quy định nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về giá của các cơ quan Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 24/02/2006 của UBND tỉnh.
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Cục thuế Bắc Ninh; Kho bạc Nước Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành ./.
 

 
TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Lương Thành
 
 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2009/QĐ-UBND ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
 
 
1. Quy định này cụ thể hoá nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về giá của các cơ quan nhà nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá theo quy định của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá và  Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá.
2. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thuộc tỉnh Bắc Ninh.
 
Chương II
 
1. Danh mục tài sản, hàng hoá do UBND tỉnh quyết định giá:
- Giá đất cụ thể tại địa phương;
-  Đơn giá cho thuê đất;
- Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để làm văn phòng hoặc kinh doanh; giá cho thuê mua nhà ở xã hội; giá cho thuê nhà công vụ.
2. Danh mục tài sản, hàng hoá do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá:
- Giá thóc để làm căn cứ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất và thu các quỹ khác.
- Giá nước sạch cho sinh hoạt.
- Giá tài sản, cây trồng, vật nuôi gắn liền với đất phục vụ cho việc tính bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất;
- Đơn giá xây dựng công trình và Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng.
- Giá Báo Bắc Ninh, Công báo Bắc Ninh.
- Giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh do Nhà nước tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách;
- Giá sản phẩm, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kế hoạch; giá hàng hoá, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thuộc ngân sách địa phương thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá.
- Giá trị doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi cổ phần hoá;
- Giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm bán doanh nghiệp khi thực hiện bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.
- Giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ khác theo thẩm quyền.
1. Giá đất cụ thể tại địa phương:
Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào nguyên tắc, phương pháp xác đinh giá đất và khung giá các loại đất do Chính phủ quyết định; hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xác định giá đất, trình UBND tỉnh để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định.
2. Đơn giá cho thuê đất cho từng dự án cụ thể:
 Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ giá các loại đất theo quy định của UBND tỉnh xác định và thông báo giá đất để tính tiền thuê đất của các dự án theo đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
3. Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để làm văn phòng hoặc kinh doanh; giá cho thuê mua nhà ở xã hội; giá cho thuê nhà công vụ:
Sở Xây dựng căn cứ vào khung giá hoặc giá chuẩn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Xây dựng để lập phương án giá, trình UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.
4. Giá thóc để làm căn cứ thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất và thu các quỹ khác:
Căn cứ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về chính sách thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất và thu các quỹ khác. Cục Thuế Bắc Ninh phối hợp với các ngành liên quan, lập phương án giá trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
5. Giá nước sạch cho sinh hoạt.
Do đơn vị sản xuất kinh doanh nước sạch căn cứ vào khung giá nước sạch sinh hoạt; nguyên tắc, phương pháp xác định giá theo quy định để lập phương án giá nước sạch báo cáo, lấy ý kiến bằng văn bản của sở Xây dựng và thẩm định của sở Tài chính trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, phê duyệt.
6. Giá tài sản, cây trồng, vật nuôi gắn liền với đất phục vụ cho việc tính bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất:
a. Giá nhà công trình trên đất phục vụ cho việc tính bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất: Căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Sở Xây dựng chủ trì cùng với sở Tài chính và các cơ quan có liên quan, lập bảng giá bồi thường nhà, công trình trên đất trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
b. Giá cây trồng, vật nuôi gắn liền với đất phục vụ cho việc tính bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất:
Căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Sở Tài nguyên và Môi trường lập bảng giá bồi thường cây trồng, vật nuôi gắn liền với đất, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan.
7. Đơn giá xây dựng công trình và Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng:
Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng chủ trì cùng với các cơ quan có liên quan lập Đơn giá xây dựng công trình và Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
8. Giá Báo Bắc Ninh, Công báo Bắc Ninh:
Do Ban biên tập Báo đối với giá Báo Bắc Ninh; Văn phòng UBND tỉnh đối với giá Công báo, lập phương án giá, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.
9. Giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt nội tỉnh do Nhà nước tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách:
Căn cứ quy định của Bộ Tài chính về quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ, sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp vận tải xây dựng phương án giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt nội tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của sở Tài chính.
10. Giá sản phẩm, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kế hoạch; giá hàng hoá, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thuộc ngân sách địa phương thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá.
Căn cứ quy định của Bộ Tài chính về quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ. Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích xây dựng phương án giá trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của sở quản lý chuyên ngành và ý kiến thẩm định bằng văn bản của sở Tài chính.
11. Giá trị doanh nghiệp 100% vốn nhà nước khi cổ phần hoá:
Căn cứ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp do tổ chức tư vấn định giá xây dựng (hoặc do doanh nghiệp cổ phần hóa tự xây dựng), Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp của tỉnh có trách nhiệm thẩm tra về trình tự, thủ tục, kết quả định giá tuân thủ các quy định của pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
12. Giá trị doanh nghiệp, giá khởi điểm bán doanh nghiệp khi thực hiện bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước:
Căn cứ Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp do Ban đổi mới tại doanh nghiệp xây dựng, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của tỉnh tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp. Căn cứ kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố giá khởi điểm.
Khi các yếu tố hình thành giá trong nước và giá thế giới có biến động ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống thì các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm, quyền hạn trong việc xây dựng, trình duyệt phương án giá tài sản, hàng hoá dịch vụ tại quy định này phải xem xét, báo cáo điều chỉnh giá theo quy định. Trường hợp không điều chỉnh giá thì áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo cho sản xuất kinh doanh hoạt động bình thường, bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.
1. Tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn Ngân sách nhà nước.
2. Tài sản của Nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyển quyền khác.
3. Tài sản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác.
4. Tài sản khác của Nhà nước theo quy định của pháp luật phải thẩm định giá.
1. Có giá trị đơn chiếc từ 100 triệu đồng trở lên hoặc mua một lần cùng một loại tài sản với số lượng lớn có tổng giá trị từ 100 triệu đồng đối với tài sản được mua bằng toàn bộ hoặc một phần từ nguồn ngân sách nhà nước.
2. Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán, góp vốn và các hình thức chuyển quyền khác.
3. Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản của doanh nghiệp nhà nước cho thuê, chuyển nhượng, bán góp vốn, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác.
4. Có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên đối với tài sản khác của nhà nước.
1. Tài sản của nhà nước phải thẩm định giá theo quy định tại Điều 5, 6 bản Quy định này đã qua đấu thầu hoặc hội đồng xác định giá được thành lập theo quy định của pháp luật thì không nhất thiết phải thẩm định giá; việc thẩm định giá các tài sản hình thành từ nguồn vốn khác thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân có nhu cầu thẩm định giá.
2. Nguồn vốn ngân sách nhà nước mua sắm tài sản của nhà nước phải thẩm định giá bao gồm: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn vay tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn khác thuộc nguồn ngân sách Nhà nước.
1. Tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện chính sách, biện pháp và các quyết định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ của Chính Phủ, các Bộ và của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
2. Soạn thảo và trình UBND tỉnh các văn bản quy phạm pháp luật về giá và các biện pháp trong việc quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh.
3. Trình UBND cấp tỉnh quyết định và công bố thi hành các biện pháp bình ổn giá trong trường hợp giá thị truờng có biến động bất thường xẩy ra tại địa phương đối với danh mục hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo quy định và theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh. Kịp thời báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh về tình hình tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh quyết định.
4. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh thực hiện kiểm soát các yếu tố hình thành giá đối với tài sản, hàng hoá, dịch vụ do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giá; tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá; theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh.
5. Tổ chức hiệp thương giá đối với hàng hoá, dịch vụ có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh hoặc theo yêu cầu của UBND tỉnh, khi hàng hoá, dịch vụ đó đáp ứng các điều kiện:
- Hàng hoá, dịch vụ không thuộc danh mục do Nhà nước định giá;
- Hàng hoá, dịch vụ quan trọng được sản xuất, cung ứng trong điều kiện đặc thù, có tính độc quyền mua, độc quyền bán và các bên mua, bán phụ thuộc lẫn nhau không thể thay thế được, thị trường cạnh tranh hạn chế;
- Theo đề nghị của một trong hai bên mua, bán khi các bên này không thoả thuận được giá mua, giá bán để ký hợp đồng;
6. Thu thập, phân tích và thực hiện Chế độ báo cáo giá cả thị trường theo quy định của Bộ Tài chính.
7. Lập, thẩm định, trình duyệt phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ liên quan theo quy định tại Điều 3 Quy định này.
8. Tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá cước vận tải bằng ô tô thực hiện theo Thông tư liên tịch số 86/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải; Hồ sơ kê khai giá bán nhà của các chủ đầu tư được Nhà nước giao đất thực hiện dự án xây nhà ở để bán hoặc cho thuê.
9. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xác định giá khởi điểm để bán đấu giá đối với tài sản do cơ quan Nhà nước cấp tỉnh ra quyết định bán đấu giá (không bao gồm đấu giá đất). Việc xác định giá khởi điểm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
10. Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ giá cho các ngành, các cấp và các đơn sản xuất kinh doanh.
11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tỉnh thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các quy định của pháp luật có liên quan như: kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng hoá và dịch vụ theo giá niêm yết; việc đăng ký giá, kê khai giá, công khai thông tin về giá đối với loại hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai giá (theo thẩm quyền), phát hiện và xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm theo quy định của Pháp lệnh Giá và các quy định của pháp luật có liên quan; kiểm tra việc chấp hành các biện pháp bình ổn giá.
12. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: Quản lý thị trường, Công thương, Thuế, Hải quan, Công an.... kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các hiện tượng độc quyền, liên minh độc quyền, cạnh tranh không đúng pháp luật về giá, lợi dụng chủ trương điều hành giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh để tăng giá, ép giá bất hợp lý.
13. Thực hiện công việc liên quan về giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tài chính.
1. Tổ chức, thực hiện các chủ trương, chính sách về giá, biện pháp bình ổn giá và các quyết định giá của Trung ương và UBND tỉnh công bố.
2. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý lập, trình phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định giá của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.
3. Lập, thẩm định, trình duyệt phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ liên quan theo quy định tại Điều 3 Quy định này.
4. Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá được Bộ Tài chính công bố hàng năm đối với tài sản Nhà nước quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy định này.
5. Sở Y tế: Tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT/BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 của Liên Bộ Y tến - BộTài chính - Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người.
6. Sở Xây dựng: Căn cứ hướng dẫn của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình . Tổ chức khảo sát mặt bằng giá để xác định và ra công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp khu vực trung tâm thành phố, thị xã và các huyện trên địa bàn tỉnh.
1. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và các quyết định về giá của cấp có thẩm quyền trên địa bàn quản lý.
2. Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; chỉ đạo việc kiểm tra, xử lý các trường hợp mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ không niêm yết giá, không thực hiện đúng giá niêm yết.
3. Chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc huyện báo cáo giá cả thị trường hàng hoá, dịch vụ  theo hướng dẫn của Sở Tài chính.
4. Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký hợp đồng với tổ chức, doanh nghiệp thẩm định giá có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá được Bộ Tài chính công bố hàng năm đối với tài sản Nhà nước quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 của Quy định này.
5. Quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân trong nước thuê đất.
6. Quyết định giá khởi điểm để bán đấu giá đối với tài sản nhà nước do cơ quan nhà nước cấp huyện ra quyết định bán đấu giá (không bao gồm đấu giá đất). Việc xác định giá khởi điểm thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
7. Tổ chức kiểm tra, thanh tra giá trong phạm vi địa bàn huyện, thị xã, thành phố quản lý theo quy định của pháp luật. Tham gia các cuộc thanh tra, kiểm tra giá theo yêu cầu của UBND tỉnh, đề nghị của Sở Tài chính.
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có các quyền sau:
a. Quyết định giá mua, bán tài sản, hàng hoá và dịch vụ trừ những tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá
b. Khiếu nại quyết định về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của mình.
c. Khiếu nại tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về giá.
d. Yêu cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có các nghĩa vụ sau đây:
a. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết giá hàng hoá, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ: việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng, bảo đảm văn minh thương mại và thực hiện mua bán đúng số lượng, chất lượng, giá cả của hàng hoá, dịch vụ được niêm yết.
b. Lập phương án giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá quyết định giá để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về giá thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Điều 3 Quy định này.
c. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá: có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bình ổn giá do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định.
Khi cần thiết, theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp phải báo cáo: chi phí sản xuất và các yếu tố hình thành giá, giá thành, giá bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục bình ổn giá, kê khai giá.
d. Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh những hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục phải kê khai giá: có trách nhiệm kê khai giá bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước về giá.
e. Hợp tác với các cơ quan chức năng trong các cuộc kiểm tra, thanh tra giá. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực và số liệu trong hồ sơ về giá lưu trữ tại đơn vị mình.
f. Bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật
g. Thực hiện nghiêm chỉnh việc xuất hoá đơn khi bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật
h. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chương III
 
Các nội dung không nêu trong quy định này thực hiện theo Pháp lệnh Giá, Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP  ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá; Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170 /2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP  ngày 9/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá; các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.
Bãi bỏ Quy định nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về giá của các cơ quan nhà nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-UBND ngày 24/02/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết vướng mắc khi thi hành Quy định này ./.
 

thuộc tính Quyết định 29/2009/QĐ-UBND

Quyết định 29/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về giá của các cơ quan Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:29/2009/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Lương Thành
Ngày ban hành:12/03/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

tải Quyết định 29/2009/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi