Quyết định 282/QĐ-UBND sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực xây dựng tỉnh Sơn La

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

______

Số: 282/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Sơn La, ngày 09 tháng 02 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu thuộc lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư 145/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/12/2017 về hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 49/TTr-STC ngày 08/02/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu thuộc lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh, bao gồm:
- Công tác kiểm tra hiện trạng thực tế trong quá trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
- Công tác kiểm tra sau cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.
- Công tác thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu trên địa bàn tỉnh.
- Công tác giám sát quản lý, vận hành nhà máy sử lý chất thải rắn sinh hoạt.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài chính
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính Phủ, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành khung giá và giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN tại Điều 1 đảm bảo theo đúng quy định.
2. Sở Xây dựng
- Căn cứ danh mục sự nghiệp công sử dụng NSNN tại Điều 1, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực ngành.
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN tại Điều 1 đảm bảo đúng quy định.
- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng khung giá dịch vụ sự nghiệp công tại Điều 1 đảm bảo theo đúng quy định.
- Căn cứ tình hình thực hiện từng giai đoạn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung danh mục cho phù hợp.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này bổ sung Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP thuộc lĩnh vực Xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:

TT Tỉnh ủy;

TT HĐND tỉnh;

Chủ tịch UBND tỉnh;

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh;

Như điều 3;

- VP UBND tỉnh (LĐ, KT);

Trung tâm thông tin tỉnh;

Lưu: VT, TH, Cường 15b.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Hồng Minh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 282/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 282/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Hồng Minh
Ngày ban hành: 09/02/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Xây dựng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực