Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 25/2017/QĐ-UBND

Quyết định 25/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An GiangSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:25/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Văn Nưng
Ngày ban hành:01/06/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------------
Số: 25/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
An Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ
hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân;
Căn cứ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp (gồm cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các đối tượng khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
Điều 3. Nội dung và mức chi
Nội dung và mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành.
2. Các khoản chi tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách khác đối với đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách không do ngân sách bảo đảm thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc chi trả.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2017 và thay thế Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                     PHÓ CHỦ TỊCH
- Bộ Tài chính (b/c);
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. TU, HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;                                                                                           (Đã ký)
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Báo, Đài PTTH An Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: HCTC, P. KTTH, TT. Công báo - Tin học.
   (kèm theo Phụ lục)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
(Đã ký)
 
 
Lê Văn Nưng
 
 
PHỤ LỤC
Chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động
của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
(kèm theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND
ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
------------------
 

Số TT
Nội dung chi
Đơn vị tính
Mức chi
Ghi chú
Cấp tỉnh
Cấp huyện
Cấp xã
I
Chi hội nghị đóng góp dự thảo luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác
 
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật
 
II
Chi cho công tác khảo sát, giám sát, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn thiện, kiểm tra nghị quyết
 
1
Chi xây dựng văn bản khảo sát, giám sát (kế hoạch khảo sát, giám sát; quyết định thành lập đoàn khảo sát, giám sát và đề cương khảo sát, giám sát) của Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
đồng/văn bản
300.000
200.000
100.000
 
2
Xây dựng và hoàn thiện báo cáo khảo sát, báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, báo cáo thẩm tra và các báo cáo trình tại kỳ họp
đồng/báo cáo
500.000
400.000
300.000
 
3
Chi bồi dưỡng đoàn giám sát, khảo sát
 
a
Trưởng đoàn
đồng/người/ngày
200.000
150.000
100.000
 
b
Thành viên và lãnh đạo các ngành
đồng/người/ngày
150.000
100.000
75.000
 
c
Tổ giúp việc
đồng/người/ngày
100.000
80.000
60.000
 
4
Chi thuê chuyên gia trong trường hợp giám sát, khảo sát đối với các lĩnh vực chuyên môn phức tạp cần lấy ý kiến tư vấn
đồng/báocáo
1.000.000
Không
Không
 
5
Chi tham gia họp thẩm tra nghị quyết
 
 
 
 
 
a
Chủ trì
đồng/người/cuộc họp
150.000
100.000
80.000
 
b
Thành viên tham dự
đồng/người/cuộc họp
100.000
80.000
60.000
 
c
Ý kiến tham luận bằng văn bản của thành viên tham dự
đồng/văn bản
200.000
150.000
100.000
 
6
Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thông qua
đồng/lần chỉnh lý/văn bản
200.000
150.000
100.000
 
7
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thực hiện việc tự kiểm tra nghị quyết Hội đồng nhân dân cùng cấp
đồng/văn bản
100.000
 
III
Chi tiếp xúc cử tri
1
Chi hỗ trợ cho mỗi điểm tiếp xúc cử tri nhằm trang trải chi phí cần thiết như: trang trí, thuê địa điểm, nước uống và các khoản chi khác theo quy định
đồng/điểm/ lượt tiếp xúc
2.000.000
Không 
 Không
 
2
Chi hỗ trợ công tác phí tiếp xúc cử tri đối với đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm tiền ăn, nghỉ, xăng xe, phụ cấp lưu trú…)
đồng/người/ngày
Thực hiện theo chế độ thanh toán công tác phí hiện hành
 
3
Chi bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri
đồng/người/buổi
100.000
80.000
60.000
 
4
Chi bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp kết quả tiếp xúc cử tri
 
a
Báo cáo theo nhóm tiếp xúc cử tri
đồng/báo cáo
300.000
150.000
100.000
 
b
Báo cáo tổng hợp tiếp xúc cử tri
đồng/báocáo
500.000
400.000
300.000
 
5
Cán bộ, nhân viên tham gia phục vụ tiếp xúc cử tri (không quá 02 người)
đồng/người/ngày
100.000
80.000
60.000
 
IV
Chi cho công tác xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, nhiệm kỳ; xây dựng báo cáo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; báo cáo của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân hàng năm, nhiệm kỳ; xây dựng báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương
 
1
Chi xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ, hàng năm
đồng/văn bản
3.000.000
2.000.000
1.000.000
 
2
Chi báo cáo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; báo cáo của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân hàng năm, nhiệm kỳ
 
 
 
 
 
a
Chi báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân
đồng/báocáo
1.500.000
Không
Không
 
b
Chi báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân
đồng/báocáo
1.500.000
1.000.000
700.000
 
c
Chi báo cáo hoạt động các Ban Hội đồng nhân dân
đồng/báo cáo
1.000.000
700.000
500.000
 
3
Chi xây dựng báo cáo của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương
đồng/báo cáo
300.000
200.000
100.000
 
V
Chi tổ chức cuộc họp Đảng đoàn Hội đồng nhân dân; họp thông qua báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, thông qua báo cáo thẩm tra của các Ban
 
1
Người chủ trì cuộc họp
đồng/người/ngày
200.000
150.000
80.000
 
2
Thành viên dự họp
đồng/người/ngày
150.000
100.000
60.000
 
3
Cán bộ phục vụ
đồng/người/ngày
100.000
80.000
60.000
 
VI
Chi tổ chức phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân
 
1
Chi xây dựng các văn bản của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh phục vụ phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân (báo cáo, kế hoạch…)
đồng/vănbản
300.000
200.000
Không
 
2
Chi phục vụ phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân
 
 
 
a
Người chủ trì phiên họp
đồng/người/buổi
200.000
150.000
Không
 
b
Thành viên dự họp
đồng/người/buổi
150.000
100.000
Không
 
c
Cán bộ phục vụ
đồng/người/buổi
100.000
80.000
Không
 
VII
Chi các kỳ họp, cuộc họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân
 
1
Chi xây dựng, hoàn thiện các văn bản phục vụ kỳ họp, các Hội nghị, Hội thảo được tổ chức trong và ngoài tỉnh 
 
 
 
 
 
a
Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; các văn bản: kế hoạch tổ chức kỳ họp, hướng dẫn thảo luận tổ tại huyện, thị xã, thành phố, biên bản kỳ họp, báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp, báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp
đồng/văn bản
500.000
400.000
300.000
 
b
Báo cáo tham luận của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị, Hội thảo được tổ chức trong và ngoài tỉnh
đồng/văn bản
500.000
Không
Không
 
2
Chi phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, hội thảo, sơ kết, tổng kết nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân
 
a
Chủ tọa kỳ họp
đồng/người/buổi
200.000
150.000
100.000
 
b
Đoàn thư ký
đồng/người/buổi
150.000
100.000
80.000
 
c
Chi tiền ăn cho đại biểu, lãnh đạo các ngành, chuyên viên, phóng viên, cán bộ phục vụ
đồng/người/buổi
Thực hiện theo mức chi tổ chức hội nghị hiện hành
 
3
Chi họp Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước kỳ họp
 
 
a
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các ngành cùng tham gia (cấp huyện, cấp xã)
đồng/người/buổi
150.000
100.000
Không
 
b
Chi bồi dưỡng viết báo cáo tổng hợp kết quả họp tổ đại biểu Hội đồng nhân dân trước kỳ họp và tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp
đồng/báo cáo
500.000
400.000
Không
 
4
Chi họp giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố; giữa Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã
đồng/người/buổi
150.000
100.000
Không
 
VIII
Chế độ hỗ trợ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
 
1
Chi phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo khi được bầu cử kiêm nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân
 
a
Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng các Ban Hội đồng nhân dân các cấp
người/tháng
10% tiền lương hiện hưởng (gồm hệ số lương + phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hiện hưởng của người giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm)
Cơ quan quản lý biên chế thực hiện việc chi trả phụ cấp kiêm nhiệm từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan cùng kỳ với chi trả lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
b
Phó Trưởng các Ban
mức lương cơ sở/người/ tháng
50%
40%
30%
c
Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân
mức lương cơ sở/người/ tháng
30%
20%
20%
d
Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân
mức lương cơ sở/người/ tháng
30%
20%
Không
2
Sinh hoạt phí của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (bao gồm cả đại biểu hoạt động chuyên trách và hoạt động không chuyên trách)
mức lương cơ sở/người/ tháng
0,5
0,4
0,3
 
3
Chi tiếp công dân
 
 
 
a
Chi bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân làm nhiệm vụ tiếp công dân, đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan được phân công, mời tham gia tiếp công dân
đồng/người/buổi
100.000
75.000
50.000
 
b
Chi bồi dưỡng viết báo cáo đề xuất giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trình cấp có thẩm quyền
đồng/báocáo
500.000
300.000
200.000
 
4
Chi cho công tác xã hội
 
 
 
a
Đại biểu Hội đồng nhân dân khi bị ốm đau nằm viện
đồng/người/lần
Khôngquá1.500.000
Không quá 1.000.000
Không quá 800.000
Mức chi cụ thể do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định
b
Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị bệnh hiểm nghèo
đồng/người/lần
Không quá 4.000.000
Không quá 3.000.000
Không quá 2.000.000
c
Đại biểu Hội đồng nhân dân và thân nhân của đại biểu Hội đồng nhân dân gồm: cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (chồng); vợ (chồng); con từ trần được Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức thăm viếng
đồng/người
Không quá 1.500.000
Không quá 1.000.000
Không quá 800.000
d
Chi thăm hỏi ốm đau, thăm viếng các vị nguyên là Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân
đồng/người/lần
Không quá 2.000.000
Không quá 1.500.000
Không
đ
Chế độ thăm hỏi đối với các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, Tết
đồng/người/lần
Không quá 1.000.000
Không quá 800.000
Không quá 500.000
5
Một số chế độ khác
 
 
 
a
Mỗi nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân, mỗi đại biểu được hỗ trợ may trang phục
đồng/nhiệm kỳ/đại biểu
5.000.000
3.500.000
2.500.000
 
b
Chế độ tặng quà lưu niệm khi kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân
đồng/đại biểu
3.000.000
2.000.000
1.500.000
 
c
Đại biểu Hội đồng nhân dân không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được hỗ trợ chí phí khám sức khỏe
2 lần/nhiệm kỳ/đại biểu
Theo thực tế nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/lần khám sức khỏe
 
d
Đại biểu Hội đồng nhân dân được đi học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đại biểu
2 lần/nhiệm kỳ/đại biểu
Thực hiện theo chế độ thanh toán công tác phí hiện hành
 
đ
Chi hỗ trợ cung cấp báo chí và thông tin cần thiết khác phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân
đồng/tháng/đại biểu
200.000
150.000
80.000
 
e
Chi khen thưởng cho đại biểu Hội đồng nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
người/nhiệm kỳ
Theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng
 
IX
Chế độ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân không chuyên trách mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước (kể cả người hưởng lương hưu) hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước hoặc từ quỹ bảo hiểm xã hội
 
1
Chi trả chế độ tiền công lao động theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân
mức lương cơ sở/ngày/ đại biểu
0,14
0,12
0,1
 
2
Chi hỗ trợ bảo hiểm y tế
người/năm
 Được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi