Quyết định 24/2021/QĐ-UBND đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt tỉnh Tiền Giang

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 24/2021/QĐ-UBND

Quyết định 24/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:24/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Vĩnh
Ngày ban hành:28/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
__________

Số: 24/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

Tiền Giang, ngày 28 tháng 7 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH ĐƠN GIÁ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU GIẤY TIẾNG VIỆT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

_____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;

Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn phương pháp xác định đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ, kế hoạch về chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1. Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt được tính cho 01 mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý bao gồm đơn giá tiền lương và đơn giá vật tư, văn phòng phẩm, cụ thể như sau:

a) Đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt tương ứng với từng loại hình tài liệu của cơ quan, tổ chức (Phụ lục I kèm theo).

b) Bảng chi tiết về chi phí nhân công của các bước công việc trong quy trình chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt có hệ số 1,0 (Phụ lục II kèm theo).

c) Định mức vật tư, văn phòng phẩm chỉnh lý 01 mét giá tài liệu (Phụ lục III kèm theo).

2. Đơn giá chỉnh lý tài liệu là căn cứ để lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí khi thuê, khoán dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2021./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Báo Ấp Bắc; Đài PT-THTG;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC(Quốc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC I

ĐƠN GIÁ CHỈNH LÝ TÀI LIỆU GIẤY TIẾNG VIỆT TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG LOẠI HÌNH CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

 

Đơn vị tính: Đồng/mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý

STT

Nhóm tài liệu

Hệ số phức tạp

Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ

Tài liệu rời lẻ

Ghi chú

 

 

Đơn giá

Trong đó

Đơn giá

Trong đó

 

 

 

Tiền công

Tiền vật tư, văn phòng phẩm

 

Tiền công

Tiền vật tư, văn phòng phẩm

 

 

 

A

B

C

(1) =(2)+(3)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)

(5)

(6)

(7)

 

 

I

Tài liệu hành chính của cơ quan, tổ chức

 

 

01

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh

1,0

8.653.556

7.318.556

1.335.000

9.582.909

8.247.909

1.335.000

Định mức lao động chi tiết của các bước công việc trong quy trình chỉnh lý theo Phụ lục II

 

 

02

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị

0,9

7.921.700

6.586.700

1.335.000

8.758.118

7.423.118

1.335.000

 

 

03

Sở, ban, ngành tỉnh và tương đương

0,8

7.189.845

5.854.845

1.335.000

7.933.327

6.598.327

1.335.000

 

 

04

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh và tương đương; các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị

0,7

6.457.989

5.122.989

1.335.000

7.108.536

5.773.536

1.335.000

 

 

05

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

0,6

5.726.134

4.391.134

1.335.000

6.283.745

4.948.745

1.335.000

 

 

II

Tài liệu chuyên môn

 

 

01

Tài liệu công trình xây dựng cơ bản

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết theo Phụ lục IX, X ban hành kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

 

a

Dự án quan trọng quốc gia

0,9

7.921.700

6.586.700

1.335.000

8.758.118

7.423.118

1.335.000

 

 

b

Dự án nhóm A

0,8

7.189.845

5.854.845

1.335.000

7.933.327

6.598.327

1.335.000

 

 

c

Dự án nhóm B, C

0,7

6.457.989

5.122.989

1.335.000

7.108.536

5.773.536

1.335.000

 

 

02

Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu khoa học...

0,6

5.726.134

4.391.134

1.335.000

6.283.745

4.948.745

1.335.000

Áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn

 

 

03

Tài liệu nghiệp vụ kế toán, hải quan, kho bạc, ngân hàng,... (sổ sách, chứng từ)

0,5

4.994.278

3.659.278

1.335.000

5.458.955

4.123.955

1.335.000

 

 

 

PHỤ LỤC II

BẢNG CHI TIẾT VỀ CHI PHÍ NHÂN CÔNG CỦA CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC TRONG QUY TRÌNH CHỈNH LÝ TÀI LIỆU GIẤY TIẾNG VIỆT CÓ HỆ SỐ 1,0
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Đơn vị tính: Đồng/mét giá tài liệu ban đầu đưa ra chỉnh lý

Số TT

Nội dung công việc

Ngạch, bậc viên chức

Hệ số lương (Hi)

Tiền lương thời gian (Vi) (đ/phút)

Định mức lao động tổng hợp (Tsp,i) (phút)

Đơn giá tiền lương (Vsp)

A

B

C

(1)

(2)

(3)

(4) = (2)*(3)

01

Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu

Lưu trữ viên (LTV) trung cấp bậc 1/12

1,86

325,56

6,43

2.093

02

Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa điểm chỉnh lý (khoảng cách ~100m)

LTV trung cấp bậc 1/12

1,86

325,56

32,13

10.460

03

Vệ sinh sơ bộ tài liệu

LTV trung cấp bậc 1/12

1,86

325,56

53,55

17.434

04

Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý:

- Kế hoạch chỉnh lý;

- Lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử phông;

- Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu;

- Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ.

LTV chính bậc 2/8 hoặc LTV bậc 7/9

4,34

727,79

128,52

93.536

05

Phân loại tài liệu theo Hướng dẫn phân loại

LTV bậc 4/9 hoặc LTV trung cấp bậc 8/12

3,33

563,98

666,91

376.124

06

Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo Hướng dẫn lập hồ sơ

 

 

 

 

 

a

Lập hồ sơ đối với tài liệu chưa lập hồ sơ (tài liệu rời lẻ)

LTV bậc 3/9 hoặc LTV trung cấp bậc 7/12

3,00

510,46

4.479,67

2.286.676

b

Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ nhưng chưa đạt yêu cầu (tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ)

LTV bậc 3/9 hoặc LTV trung cấp bậc 7/12

3,00

510,46

2.824,55

1.441.809

07

Biên mục phiếu tin (các trường 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14)

LTV bậc 3/9 hoặc LTV trung cấp bậc 7/12

3,00

510,46

1.711,89

873.845

08

Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và việc biên mục phiếu tin

LTV chính bậc 2/8 hoặc LTV bậc 7/9

4,34

727,79

1.312,06

954.910

09

Hệ thống hóa phiếu tin theo phương án phân loại

LTV bậc 4/9 hoặc LTV trung cấp bậc 9/12

3,33

563,98

92,53

52.185

10

Hệ thống hóa hồ sơ theo phiếu tin

LTV trung cấp bậc 4/12

2,46

422,87

154,22

65.215

11

Biên mục hồ sơ

 

 

 

 

 

a

Đánh số tờ cho tài liệu bảo quản từ 20 năm trở lên và điền vào trường 10 của phiếu tin

LTV trung cấp bậc 1/12

1,86

325,56

653,31

212.689

b

Viết mục lục văn bản đối với tài liệu bảo quản vĩnh viễn

LTV trung cấp bậc 2/12

2,06

358,00

1.156,68

414.086

c

Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc

LTV trung cấp bậc 2/12

2,06

358,00

771,12

276.057

12

Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ

LTV bậc 5/9 hoặc LTV trung cấp bậc 10/12

3,66

617,50

487,41

300.977

13

Đánh số chính thức cho hồ sơ vào trường số 3 của phiếu tin và lên bìa hồ sơ

LTV trung cấp bậc 2/12

2,06

358,00

131,73

47.159

14

Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim, kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ

LTV trung cấp bậc 1/12

1,86

325,56

525,18

170.976

15

Đưa hồ sơ vào hộp (cặp)

LTV trung cấp bậc 1/12

1,86

325,56

42,84

13.947

16

Viết và dán nhãn hộp (cặp)

LTV trung cấp bậc 2/12

2,06

358,00

37,49

13.421

17

Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá

LTV trung cấp bậc 1/12

1,86

325,56

32,13

10.460

18

Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý và lập Biên bản giao, nhận tài liệu

LTV trung cấp bậc 2/12

2,06

358,00

653,31

233.882

19

Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu

LTV trung cấp bậc 3/12

2,26

390,43

1.542,24

602.143

20

Kiểm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu tin

LTV bậc 3/9 hoặc LTV trung cấp bậc 7/12

3,00

510,46

385,42

196.740

21

Lập mục lục hồ sơ

 

 

 

 

 

a

Viết lời nói đầu

LTV chính bậc 2/8 hoặc LTV bậc 7/9

4,34

727,79

15,42

11.223

b

Lập bảng tra cứu bổ trợ

LTV chính bậc 2/8 hoặc LTV bậc 7/9

4,34

727,79

61,69

44.898

c

Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu (03 bộ)

LTV trung cấp bậc 4/12

2,46

422,87

35,99

15.219

d

Đóng quyển mục lục (03 bộ)

LTV trung cấp bậc 4/12

2,46

422,87

35,87

15.168

22

Xử lý tài liệu loại

 

 

 

 

 

a

Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại

LTV trung cấp bậc 4/12

2,46

422,87

412,86

174.587

b

Viết thuyết minh tài liệu loại

LTV chính bậc 2/8 hoặc LTV bậc 7/9

4,34

727,79

5,14

3.741

23

Kết thúc chỉnh lý

 

 

 

 

 

a

Hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ phông

LTV trung cấp bậc 2/12

2,06

358,00

2,14

766

b

Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý

LTV chính bậc 2/8 hoặc LTV bậc 7/9

4,34

727,79

10,28

7.482

Cộng chi phí nhân công

Đối với tài liệu rời lẻ

(Vsp = Vsp,1 + Vsp,2 + ... + Vsp,6a + ... + Vsp,23).

 

 

 

15.636

7.498.099

Đối với tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ

(Vsp = Vsp,1 + Vsp,2 + ... + Vsp,6b + ... + Vsp,23).

 

 

 

13.981

6.653.233

Cộng chi phí nhân công đã bao gồm thuế VAT 10%

Đối với tài liệu rời lẻ (Vsp x 1,1)

 

 

 

 

8.247.909

Đối với tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (Vsp x 1,1)

 

 

 

 

7.318.556

Ghi chú:

1. Cách tính cột (2) tiền lương thời gian của từng bước công việc (BCV), ký hiệu là Vi như sau:

* Vi = (Lt X Hi x 1,1 x 1,235 + Lt x 0,2) : (26 x 8 x 60), trong đó:

a) Mức lương tối thiểu chung ký hiệu là (Lt);

- Mức lương tối thiểu chung theo quy định của Chính phủ tại thời điểm áp dụng Quyết định, vì mức lương này sẽ thay đổi theo thời gian (thông qua văn bản quy phạm của Chính phủ là Nghị định) và khi (Lt) thay đổi việc áp dụng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tự động cập nhật theo mà không cần điều chỉnh);

- Dự thảo Quyết định ban hành đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tại thời điểm theo mức lương tối thiểu chung (Lt) là 1.490.000 đồng tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

b) Hệ số lương (Hi) theo Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

c) 1,1 là Hệ số ngày nghỉ hưởng lương theo chế độ 10%;

d) 1,235 là các khoản nộp theo lương 23,5% (BHXH 17,5%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%);

e) 0,2 là phụ cấp độc hại 20%;

f) 26 ngày công/tháng; 8 giờ/ngày; 60 phút/giờ.

2. Cột (3) ký hiệu là Tsp,i: là mức lao động tổng hợp của từng BCV, đơn vị tính là phút/mét giá tài liệu (căn cứ theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy)

3. Cách tính cột (4) đơn giá tiền lương: Vsp = Vi x Tsp,i

 

PHỤ LỤC III

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, VĂN PHÒNG PHẨM CHỈNH LÝ CHO 01 MÉT GIÁ TÀI LIỆU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 24/2021/QĐ-UBND ngày 28  tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

Đơn vị tính: Đồng

STT

Tên vật tư, văn phòng phẩm

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

01

Bìa hồ sơ (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng)

tờ

126

7.500

945.000

 

02

Tờ mục lục văn bản (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng)

tờ

190

140

26.600

 

03

Giấy trắng làm sơ mi khi lập hồ sơ

tờ

126

140

17.640

Giấy trắng khổ A4, định lượng < 70gr/m2

04

Giấy trắng in mục lục hồ sơ, nhãn hộp (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng)

tờ

40

140

5.600

Giấy trắng khổ A4, định lượng > 80gr/m2

05

Giấy trắng viết thống kê tài liệu loại (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng)

tờ

18

140

2.520

Giấy trắng khổ A4, định lượng > 80gr/m2

06

Phiếu tin (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng)

tờ

126

140

17.640

 

07

Bút viết bìa

chiếc

5

6.000

30.000

 

08

Bút viết phiếu tin, thống kê tài liệu loại

chiếc

1

5.000

5.000

 

09

Bút chì để đánh số tờ

chiếc

0,5

2.500

1.250

 

10

Mực in mục lục hồ sơ, nhãn hộp

hộp

1/100

800.000

8.000

 

11

Cặp, hộp đựng tài liệu

chiếc

7

25.000

175.000

 

12

Hồ dán nhãn hộp

lọ

1/4

3.000

750

Hồ chất lượng cao, độ bám dính tốt, có hóa chất chống chuột và các côn trùng

13

Vật tư và văn phòng khác (Bút xóa, chổi lông, giấy vệ sinh, ghim kẹp,...)

 

 

 

100.000

 

Tổng cộng

 

 

 

1.335.000

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi