Quyết định 23/2020/QĐ-UBND Vĩnh Phúc về tài sản giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

_______

Số: 23/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Báo cáo số 71/BC-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kết luận Hội nghị hành chính UBND tỉnh phiên họp tháng 5/2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 323/TTr-STC ngày 12 tháng 5 năm 2020.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, cụ thể như sau:

1. Là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 05 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc 01 loại tài sản.

2. Áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp;

- Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc;

- TTTU, TTHĐND tỉnh;

- UB MTTQVN tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;

- CPVP;

- Như Điều 2;

- Báo Vĩnh Phúc; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cổng TTGTĐT tỉnh;

- CV NCTH;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Duy Thành

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 23/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 23/2020/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Duy Thành
Ngày ban hành: 02/06/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực