Quyết định 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
----------
Số: 23/2013/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------
Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY TRÌNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ
 NGUỒN THU TIỀN BÁN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND năm 2004;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Luật nhà ở số 56/2005/QH11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật nhà ở;
Xét đề nghị của STài chính tại Tờ trình số 1872/TTr-STC ngày 23/4/2013 và Công văn số 3301/STC-QLNS ngày 02/7/2013 về thu nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc sửa đổi, bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định về quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư tại Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND thành phố Hà Nội.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch: UBND các quận, huyện; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT Thành
ủy Hà Nội (để báo cáo);
- TT HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Chủ tịch UBNDTP (để báo cáo);
-
Các Phó Chtịch UBND Thành phố;
- Cục Kiểm soát VB-B Tư pháp;
- Cng Thông tin Điện tử Chính phủ;
- Cổng giao tiếp Điện tử Thành phố;
- Trung tâm THCB Thành phố;
- Các PVP, PCV, KTc;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng
 
 
QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY TRÌNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN THU TIỀN
BÁN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 07 năm 2013 của UBND Thành phHà Nội)
 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng
Quy định này áp dụng cho Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, các Chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị của Thành phố liên quan đến thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố.
Điều 2. Nội dung nguồn thu
Từ nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư của Thành phố.
Điều 3. Đối tượng trực tiếp được thu tiền bán nhà ở tái định cư tại các quỹ nhà tái định cư của Thành phố
Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý Quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố.
Điều 4. Tài khoản giao dịch về thu, nộp tiền bán nhà ở tái định cư
1. Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý quỹ nhà ở tái định cư mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước và các ngân hàng Thương mại theo quy định của pháp luật.
2. Sở Tài chính mở tài khoản tạm thu tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền bán nhà ở tái định cư từ các đơn vị được giao quản lý quỹ nhà ở tái định cư.
 
Chương 2.
QUY TRÌNH THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Điều 5. Nguồn vốn thực hiện đầu tư xây dng nhà ở tái đnh cư
1. Thành phố ứng vốn của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo Điều lệ hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư và hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo quy định của Pháp luật.
2. Thành phố ứng vốn từ nguồn vốn Điều lệ của Quỹ Phát triển đất Thành phố để thực hiện đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư và hoàn trả nguồn vốn ứng cho Quỹ Phát triển Đất Thành phố theo quy định của Pháp luật.
3. Nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật.
Điều 6. Bàn giao công trình nhà thuộc Quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư sau khi hoàn thành, các Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý Quỹ nhà ở tái định cư để thực hiện việc quản lý, bán nhà tái định cư theo quy định tại Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 5/7/2011 của UBND Thành phố.
Điều 7. Quy trình thu, nộp và quản lý nguồn vốn đầu tư các dự án đầu tư Quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố
1. Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý Quỹ nhà ở tái định cư có trách nhiệm:
a) Ký hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư (tách riêng chi phí bảo trì và giá bán nhà) với các hộ dân.
b) Thu tiền bán nhà ở tái định cư từ các hộ dân mua nhà.
c) Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các hộ dân thực hiện thủ tục mua nhà và đăng ký sở hữu nhà ở theo quy định của Pháp luật.
2. Quản lý thu, nộp nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư:
Định kỳ hàng tháng, Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị được Thành phố giao quản lý Quỹ nhà ở tái định cư nộp tiền bán nhà ở tái định cư (không bao gồm chi phí bảo trì) vào tài khoản tạm thu của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Tài khoản số: 3591.9059463; Trường hợp số hiệu tài khoản có thay đổi theo quy định, UBND Thành phố giao Sở Tài chính thông báo các đơn vị liên quan biết để thực hiện). Việc quản lý sử dụng nguồn kinh phí bảo trì thực hiện theo quy định riêng của Thành phố.
3. Xử lý hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố:
a) Định kỳ hàng quý, Sở Tài chính căn cứ báo cáo tình hình sử dụng vốn, đề xuất hoàn trả vốn ứng của Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất Thành phố và số tiền thu bán nhà ở tái định cư trong tài khoản tạm thu của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, kiểm tra đối chiếu làm thủ tục hoàn trả vốn ứng cho Quỹ Phát triển Đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo quy định.
b) Hàng năm, Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan rà soát nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư của Thành phố xây dựng phương án cân đối, bố trí vốn quay vòng tiền bán nhà ở tái định cư của Thành phố; Đồng thời bố trí dự toán ngân sách hàng năm trình UBND Thành phố quyết định để hoàn trả cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố và Quỹ Phát triển đất Thành phố đối với phần chênh lệch thiếu giữa nguồn thu từ tiền bán nhà ở tái định cư so với số kinh phí phải hoàn trả vốn ứng từ Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ Phát triển đất Thành phố.
 
Chương 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 8. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành
Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố và UBND các Quận, Huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ được UBND Thành phố giao trong việc theo dõi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố; quản lý quỹ nhà ở tái định cư và đề xuất tháo gỡ các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo UBND Thành phố.
Điều 9. Trách nhiệm của Quỹ Phát triển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố
1. Ứng vốn, thu hồi và bảo toàn số vốn điều lệ đã ứng để đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng quỹ nhà ở tái định cư theo đúng quy định của Điều lệ quản lý Quỹ.
2. Định kỳ hàng quý, năm báo cáo tình hình thực hiện quản lý ứng vốn và thu hồi vốn ứng gửi Sở Tài chính để thực hiện hoàn trả số vốn đã ứng theo quy định tại điểm 3 điều 7 nêu trên.
3. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan theo dõi Quỹ nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng xem xét, đề xuất trình UBND Thành phố để được xử lý kịp thời.
Điều 10. Các đơn vị được Thành phố giao quản lý quỹ nhà ở tái định cư
1. Thực hiện trách nhiệm tiếp nhận, quản lý quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố; Phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hướng dẫn, làm thủ tục bán nhà ở tái định cư và thực hiện thu, nộp nguồn thu này theo đúng quy định.
2. Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, thực hiện các thủ tục bàn giao, đăng ký sở hữu nhà ở theo quy định của Pháp luật.
3. Định kỳ hàng quý, năm có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố; tình hình thu, nộp tiền bán nhà ở tái định cư tại các quỹ nhà ở tái định cư của Thành phố gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng (theo phụ lục số 01 kèm theo) để theo dõi, tổng hợp đề xuất báo cáo theo quy định.
Điều 11. Các Chủ đầu tư
1. Thực hiện đầu tư xây dựng và các thủ tục ứng vốn tại Quỹ Phát triển đất Thành phố và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố theo đúng các quy định của Nhà nước và Thành phố.
2. Có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị được Thành phố giao quản lý quỹ nhà ở tái định cư trong việc thực hiện bàn giao, thu, nộp tiền và các thủ tục đăng ký sở hữu nhà ở tái định cư theo quy định.
Điều 12. Xử lý chuyển tiếp
1. Toàn bộ số tiền bán nhà ở tái định cư tại các quỹ nhà ở tái định cư của các dự án đầu tư xây dựng quỹ nhà ở tái định cư sử dụng vốn vay theo Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND Thành phố, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội chuyển về Tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội (Tài khoản số: 3591.9059463) để thực hiện việc hoàn ứng theo quy định.
2. Các dự án xây dựng quỹ nhà ở tái định cư mới, dự án đang lập phương án đền bù GPMB thực hiện ứng vốn qua Quỹ Phát triển đất và Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố thực hiện theo các quy định của Quyết định này, những quy định trước đây của UBND Thành phố trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ./.
 
 
PHỤ LỤC SỐ 01
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU TIỀN BÁN NHÀ TÁI ĐỊNH CƯ
 THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA THÀNH PHỐ
(Áp dụng đối với các đơn vị được UBND Thành phố giao quản lý quỹ nhà tái định cư)
 

STT
Quyết định bán nhà tái định cư
Tình hình thu tiền bán nhà tái định cư
Số tiền đã nộp vào tài khoản của Sở Tài chính
Số
Ngày
Đơn vị được giao thu tiền bán nhà
Số căn hộ bán, cho thuê, thuê mua
Số tiền bán nhà phải thu theo quyết định
Theo đối tượng mua nhà
Số tiền đã thu
Trong đó
Số tiền phải thu tiếp
Trong đó
Số căn hộ thuê mua
Số căn hộ cho thuê
Số căn hộ bán trả 10 năm
Số căn hộ bán trả 1 lần
Tổng số
Số tiền trả dần 10 năm
Số tiền trả 1 lần
Số hộ phải trả 1 lần đã thanh toán xong
Số hộ phải trả 1 lần chưa thanh toán xong
Số tiền trả dần 10 năm
Số tiền trả 1 lần (số trả lần đầu)
Số tiền trả dần 10 năm
Số tiền trả 1 lần (số trả lần đầu)
1
2
3
4
5
6
7
8
9=10+11
10
11
12
13
14=15+16
15
16
17=9-14
18
19
20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Chi tiết tình hình thu tiền bán nhà tái định cư theo tng Quyết định kèm theo.
 

thuộc tính Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Quyết định 23/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung quy trình thu, nộp và quản lý nguồn thu tiền bán nhà ở tái định cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:23/2013/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành:08/07/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Đất đai-Nhà ở
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi