Quyết định 22/2021/QĐ-UBND định mức chi đề tài khoa học và công nghệ tỉnh An Giang

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

____________

Số: 22/2021/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

                An Giang, ngày 26  tháng  4  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 451/TTr-SKHCN ngày 19 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND: Sửa đổi mức chi thẩm định tài chính để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại số thứ tự thứ ba Điểm a Khoản 1 Điều 10 như sau:

STT

Nội dung công việc

Đơn vị tính

Mức chi (đồng)

Hội đồng

cấp tỉnh

Hội đồng

cấp cơ sở

3

Chi thẩm định tài chính để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

a

Tổ trưởng tổ thẩm định

nhiệm vụ

700.000

300.000

b

Thành viên tổ thẩm định

nhiệm vụ

500.000

200.000

c

Thư ký hành chính

nhiệm vụ

300.000

100.000

d

Đại biểu được mời tham dự

nhiệm vụ

200.000

60.000

Điều 2. Điều khoản thi hành
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2021.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

Bộ Tài chính;

- Website Chính phủ,

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Cổng thông tin điện tử An Giang;

- Trung tâm Công báo-Tin hoc;

- Lưu: VT, KTN. HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Trần Anh Thư

Thuộc tính văn bản
Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định 16/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 22/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Anh Thư
Ngày ban hành: 26/04/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Khoa học-Công nghệ
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực