Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp, xử lý rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------
Số: 19/2011/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Nam Định, ngày 20 tháng 7 năm 2011

 
 
-----------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về việc Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2011;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-TNMT ngày 30/3/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 828/TTr-STC ngày 13/7/2011 về việc ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp, xử lý rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 

 
tm. Ủy ban nhân dân
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 
 
CƠ CHẾ HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY DỰNG BÃI CHÔN LẤP, XỬ LÝ RÁC THẢI TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)
 
1. Đối tượng hỗ trợ:
- Các xã, thị trấn có dự án đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp, xử lý rác thải đảm bảo hợp vệ sinh môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước hết ưu tiên các xã, thị trấn thí điểm xây dựng nông thôn mới.
- Dự án có trong quy hoạch và vị trí thực hiện dự án phải phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.
- Dự án đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp, xử lý rác thải triển khai thực hiện từ năm 2011.
2. Mức hỗ trợ:
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp, xử lý rác thải của các xã, thị trấn là 70% tổng mức đầu tư của dự án nhưng tối đa không quá 1.200 triệu đồng (Một tỷ, hai trăm triệu đồng).
- Đối với các dự án công trình triển khai thực hiện từ năm 2010 trở về trước chưa được phê duyệt quyết toán; sau khi được phê duyệt quyết toán, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ đủ 70% giá trị quyết toán dự án công trình.
- Ngân sách huyện và ngân sách xã, thị trấn đảm bảo nguồn kinh phí còn lại để hoàn thành dự án đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp, xử lý rác thải của xã, thị trấn.
1. Sở Xây dựng hướng dẫn về thiết kế, bản vẽ thi công - dự toán công trình.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định về kỹ thuật và đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp và xử lý rác thải của các xã, thị trấn.
3. UBND huyện quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án trên cơ sở xem xét quy mô, tổng mức đầu tư và xác định rõ nguồn vốn đảm bảo của từng cấp ngân sách để triển khai thực hiện dự án. UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.
1. Thủ tục, hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí:
- Giao Sở Tài chính, căn cứ khả năng ngân sách hàng năm, thông báo số lượng dự án đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp, xử lý rác thải của các xã, thị trấn, gửi UBND các huyện.
- Ủy ban nhân dân huyện căn cứ thông báo của Sở Tài chính, quy hoạch được duyệt, nguồn vốn của xã, thị trấn và khả năng hỗ trợ ngân sách của cấp mình, xem xét, lựa chọn các xã, thị trấn đủ điều kiện đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp, xử lý rác thải; tổng hợp, lập hồ sơ gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Hồ sơ gồm:
+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện.
+ Quy hoạch bãi chôn lấp, xử lý rác thải đảm bảo hợp vệ sinh môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hỗ trợ.
3. Cấp phát kinh phí hỗ trợ:
- Hồ sơ làm căn cứ để cấp phát kinh phí bao gồm:
+ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp, xử lý rác thải của các xã, thị trấn.
+ Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.
+ Quyết định chỉ định thầu hoặc trúng thầu (đấu thầu).
+ Văn bản thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường về kỹ thuật và đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng mới bãi chôn lấp và xử lý rác thải của các xã, thị trấn.
- Căn cứ hồ sơ trên, Sở Tài chính thực hiện cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện để hỗ trợ cho ngân sách xã, thị trấn.
4. Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ:
- Sau khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện cấp bổ sung mục tiêu cho ngân sách xã, thị trấn.
- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.
5. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành:
Dự án, công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phải lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo quy định hiện hành.
1. Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra Ủy ban nhân dân các huyện triển khai thực hiện.
2. Ủy ban nhân dân các huyện có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ tại các xã, thị trấn theo đúng quy định.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp, xử lý rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 19/2011/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 20/07/2011 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực