Quyết định 15/2022/QĐ-UBND Đồng Tháp sửa đổi, bổ sung Quyết định 31/2021/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

_________

Số: 15/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về phân cấp mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan (trừ trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô các loại) có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 02 tỷ đồng/01 lần mua sắm tài sản (01 gói thầu) từ dự toán kinh phí được giao hàng năm và nguồn thu được phép để lại sử dụng theo chế độ quy định. Riêng Sở Y tế quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan (trừ trụ sở làm việc, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất); xe ô tô các loại) từ dự toán kinh phí được giao hàng năm và nguồn thu được phép để lại sử dụng theo chế độ quy định.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Sở, ban, ngành cấp tỉnh quyết định mua sắm tài sản công (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê) và xe ô tô các loại) phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên) có giá trị dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản hoặc dưới 02 tỷ đồng/01 lần mua sắm tài sản (01 gói thầu) từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Riêng Sở Y tế quyết định mua sắm tài sản công (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, các công trình xây dựng gắn liền với đất (bao gồm quyền sử dụng đất giao hoặc thuê) và xe ô tô các loại) phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị do nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên) từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân cấp thẩm quyền mua sắm tài sản công theo quy định tại Quyết định này căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng, khả năng cân đối ngân sách và nguồn kinh phí được phép sử dụng để tổ chức mua sắm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2022./.

 Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;

- CT và các PCT/UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- LĐVP/UBND tỉnh;

- Lưu VT, NC/KT-tuan.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Trí Quang

thuộc tính Quyết định 15/2022/QĐ-UBND

Quyết định 15/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 31/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng ThápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:15/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Trí Quang
Ngày ban hành:28/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi