Quyết định 15/2019/QĐ-UBND HCM mức tiền cho vay với đối tượng có thu nhập thấp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 15/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh hạn mức, thời hạn cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 15/2019/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 17/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Đất đai-Nhà ở

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

Số: 15/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH HẠN MỨC, THỜI HẠN CHO VAY ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG CÓ THU NHẬP THẤP VAY TIỀN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐỂ TẠO LẬP NHÀ Ở

------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông báo kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 128/TB-VP ngày 20 tháng 3 năm 2019 về kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố về điều chnh, bổ sung quy định hạn mức vay vốn cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố;

Thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về phê duyệt phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn ngân sách thành phố để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 05 năm (2016 - 2020);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3236/TTr-STC-NS ngày 30 tháng 5 năm 2019; Quỹ Phát triển nhà ở tại Văn bản số 365/QPTNO-VP ngày 04 tháng 3 năm 2019; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2861/STP-VB ngày 21 tháng 5 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh hạn mức cho vay đối với đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở để tạo lập nhà ở như sau:
Hạn mức vốn vay tăng từ 500.000.000 đồng/01 hồ sơ lên 900.000.000 đồng/01 hồ sơ.
Điều 2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 của UBND TP về sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở như sau:
Thời hạn cho vay tối đa 20 (Hai mươi) năm.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 6 năm 2019 và bãi bỏ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về sửa đổi, bổ sung quy định hạn mức vốn vay cho đối tượng có thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.
Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2005; Công văn số 5213/UBND-ĐT ngày 24 tháng 8 năm 2005; Quyết định số 91/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006; Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển nhà ở, Giám đốc Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng; Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;
- Liên đoàn Lao động thành phố;
- Viện Nghiên cứu Phát triển TP;
- VPUB: Các PVP;
- Phòng ĐT, NCPC, KT, VX;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, (ĐT-Anh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực