Quyết định 1200/QĐ-UBND Bình Định 2023 phân bổ vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1200/QĐ-UBND

Quyết định 1200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương và vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1200/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành:16/04/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

_______

Số: 1200/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương
và vốn đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới năm 2023.

___________________

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 90/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Quy định mức hỗ trợ một số nội dung chi theo quy định tại Thông tư số 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 48/2022/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 983/SNN-NTM ngày 07/4/2023 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 91/TTr-STC ngày 10/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương bổ sung mục tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, với số tiền là 33.960 triệu đồng (Ba mươi ba tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng). Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 được giao tại Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh.

(Chi tiết có Phụ lục 01,02 kèm theo).

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung như sau: Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (vốn sự nghiệp) đã giao dự toán năm 2023 cho Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 737/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được giao và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- CT UBND tỉnh;

- PCTTT UBND tỉnh N. T. Thanh;

- PVP NN;

- Lưu: VT, K19.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC I

PHÂN BỔ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Quyết định số: 1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung

Số xã, huyện

Mức hỗ trợ (Tr.đồng/xã, huyện)

Tổng vốn (Triệu đồng)

Tổng cộng

33.960,0

A

Hỗ trợ cấp xã, huyện xây dựng nông thôn mới

27.240,0

-

Xã dưới 15 tiêu chí (hệ số 5)

2

938,0

1.876,0

-

Xã từ 15 đến 18 tiêu chí (hệ số 3)

3

562,8

1.688,4

-

Các xã còn lại là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (hệ số 1)

84

187,6

15.758,4

-

Hỗ trợ các huyện: Phù Mỹ, Tây sơn thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện giai đoạn 2021-2025 (hệ số 20)

2

3.752,0

7.504,0

-

Chi phí quản lý chương trình cấp huyện

413,2

B

Hỗ trợ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

6.720,0

I

Nội dung thành phần số 03 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

5.380,0

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu thị trường

5.380,0

II

Nội dung thành phần số 09 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

800,0

1

Tổ chức triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tăng cường vận động, phát huy vai trò làm chủ của người dân; nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

200,0

2

Hỗ trợ triển khai hiệu quả Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; Chi vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

200,0

3

Triển khai Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc "5 tự" và "5 cùng"

200,0

4

Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới

200,0

III

Nội dung thành phần số 10 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

540,0

Các hoạt động tăng cường đảm bảo an ninh và trật tự xã hội nông thôn

540,0

PHỤ LỤC II

PHÂN BỔ CHI TIẾT KINH PHÍ SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023
THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

(Kèm theo Quyết định số: 1200/QĐ-UBND ngày 16/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Tên xã, huyện

Hệ số ưu tiên

NSTW

bổ sung

mục tiêu

Ghi chú

Đầu mối giao
kế hoạch

TỔNG CỘNG

33.960,00

A

Hỗ trợ cấp xã, huyện xây dựng nông thôn mới

27.240,0

I

Thành phố Quy Nhơn

780,4

UBND thành phố Quy Nhơn

1

Xã Nhơn Lý

1,0

187,6

*

2

Xã Phước Mỹ

1,0

187,6

3

Xã Nhơn Châu

1,0

187,6

4

Xã Nhơn Hải

1,0

187,6

5

Chi phí quản lý chương trình

30,0

II

Huyện Vân Canh

415,2

UBND huyện Vân Canh

1

Xã Canh Vinh

1,0

187,6

*

2

Xã Canh Hiển

1,0

187,6

3

Chi phí quản lý chương trình

40,0

III

Huyện Tuy Phước

1.728,4

UBND huyện
Tuy
Phước

1

Xã Phước An

1,0

187,6

*

2

Xã Phước Nghĩa

1,0

187,6

3

Xã Phước Hưng

1,0

187,6

4

Xã Phước Thành

1,0

187,6

5

Xã Phước Quang

1,0

187,6

6

Xã Phước Hiệp

1,0

187,6

7

Xã Phước Sơn

1,0

187,6

8

Xã Phước Thuận

1,0

187,6

9

Xã Phước Thắng

1,0

187,6

10

Chi phí quản lý chương trình

40,0

IV

Thị xã An Nhơn

1.906,0

UBND thị xã
An Nhơn

1

Xã Nhơn Lộc

1,0

187,6

*

2

Xã Nhơn An

1,0

187,6

3

Xã Nhơn Phúc

1,0

187,6

4

Xã Nhơn Thọ

1,0

187,6

5

Xã Nhơn Phong

1,0

187,6

6

Xã Nhơn Khánh

1,0

187,6

7

Xã Nhơn Mỹ

1,0

187,6

8

Xã Nhơn Hậu

1,0

187,6

9

Xã Nhơn Hạnh

1,0

187,6

10

Xã Nhơn Tân

1,0

187,6

11

Chi phí quản lý chương trình

30,0

V

Huyện Tây Sơn

6.044,8

UBND
huyện Tây Sơn

1

Xã Tây Thuận

1,0

187,6

*

2

Xã Bình Hòa

1,0

187,6

3

Xã Bình Tường

1,0

187,6

4

Xã Tây Xuân

1,0

187,6

5

Xã Bình Nghi

1,0

187,6

6

Xã Bình Thuận

1,0

187,6

7

Xã Tây An

1,0

187,6

8

Xã Tây Bình

1,0

187,6

9

Xã Tây Vinh

1,0

187,6

10

Xã Tây Phú

1,0

187,6

11

Xã Bình Thành

1,0

187,6

12

Xã Bình Tân

1,0

187,6

13

Hỗ trợ huyện nông thôn mới

20,0

3.752,0

14

Chi phí quản lý chương trình

41,6

VI

Huyện Vĩnh Thạnh

1.728,4

UBND huyện Vĩnh Thạnh

1

Xã Vĩnh Quang

1,0

187,6

*

2

Xã Vĩnh Thịnh

5,0

938,0

3

Xã Vĩnh Hảo

3,0

562,8

4

Chi phí quản lý chương trình

40,0

VII

Huyện Phù Cát

2.854,0

UBND
huyện Phù Cát

1

Xã Cát Trinh

1,0

187,6

*

2

Xã Cát Tài

1,0

187,6

3

Xã Cát Hiệp

1,0

187,6

4

Xã Cát Hanh

1,0

187,6

5

Xã Cát Lâm

1,0

187,6

6

Xã Cát Hưng

1,0

187,6

7

Xã Cát Tường

1,0

187,6

8

Xã Cát Tân

1,0

187,6

9

Xã Cát Nhơn

1,0

187,6

10

Xã Cát Thành

1,0

187,6

11

Xã Cát Minh

1,0

187,6

12

Xã Cát Sơn

1,0

187,6

13

Xã Cát Thắng

1,0

187,6

14

Xã Cát Hải

1,0

187,6

15

Xã Cát Chánh

1,0

187,6

16

Chi phí quản lý chương trình

40,0

VIII

Huyện Phù Mỹ

6.795,2

UBND
huyện Phù Mỹ

1

Xã Mỹ Hiệp

1,0

187,60

*

2

Xã Mỹ Lộc

1,0

187,6

3

Xã Mỹ Hòa

1,0

187,6

4

Xã Mỹ Tài

1,0

187,6

5

Xã Mỹ Trinh

1,0

187,6

6

Xã Mỹ Quang

1,0

187,6

7

Xã Mỹ Châu

1,0

187,6

8

Xã Mỹ Cát

1,0

187,6

9

Xã Mỹ Thọ

1,0

187,6

10

Xã Mỹ Chánh Tây

1,0

187,6

11

Xã Mỹ Phong

1,0

187,6

12

Xã Mỹ Lợi

1,0

187,6

13

Xã Mỹ Thành

1,0

187,6

14

Xã Mỹ Đức

1,0

187,6

15

Xã Mỹ Thắng

1,0

187,6

16

Xã Mỹ An

1,0

187,6

17

Hỗ trợ huyện nông thôn mới

20,0

3.752,0

18

Chi phí quản lý chương trình

41,6

IX

Huyện Hoài Ân

3.229,2

UBND
Huyện Hoài Ân

1

Xã Ân Thạnh

1,0

187,6

*

2

Xã Ân Phong

1,0

187,6

3

Xã Ân Tường Tây

1,0

187,6

4

Xã Ân Đức

1,0

187,6

5

Xã Ân Hảo Đông

1,0

187,6

6

Xã Ân Tín

1,0

187,6

7

Xã Ân Mỹ

1,0

187,6

8

Xã Ân Tường Đông

1,0

187,6

9

Xã Ân Nghĩa

1,0

187,6

10

Xã Ân Hữu

3,0

562,8

11

Xã Ân Hảo Tây

5,0

938,0

12

Chi phí quản lý chương trình

40,0

X

Thị xã Hoài Nhơn

1.155,6

UBND thị xã Hoài Nhơn

1

Xã Hoài Châu

1,0

187,6

*

2

Xã Hoài Sơn

1,0

187,6

3

Xã Hoài Châu Bắc

1,0

187,6

4

Xã Hoài Phú

1,0

187,6

5

Xã Hoài Mỹ

1,0

187,6

6

Xã Hoài Hải

1,0

187,6

7

Chi phí quản lý chương trình

30,0

XI

Huyện An Lão

602,8

UBND huyện
An lão

1

Xã An Tân

3,0

562,8

*

2

Chi phí quản lý chương trình

40,0

B

Hỗ trợ thực hiện các nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

6.720,0

I

Nội dung thành phần số 03 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

5.380,0

1

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với nhu cầu thị trường

5.380,0

a

Hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa tài sản, mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

4.000,0

-

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Vĩnh Thạnh

2.000,0

UBND huyện Vĩnh Thạnh

Mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo

1.500,0

Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

500,0

-

Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Hoài Nhơn

2.000,0

UBND thị xã
Hoài Nhơn

Mua sắm trang thiết bị, phương tiện đào tạo

1.500,0

Hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

500,0

b

Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

1.380,0

UBND các huyện, thị xã,
thành phố

-

Thành phố Quy Nhơn

200,0

-

Huyện Tuy Phước

200,0

-

Thị xã An Nhơn

180,0

-

Huyện Phù Cát

100,0

-

Huyện Phù Mỹ

100,0

-

Huyện Hoài Ân

100,0

-

Huyện Tây Sơn

100,0

-

Huyện Vân Canh

100,0

-

Huyện Vĩnh Thạnh

100,0

-

Thị xã Hoài Nhơn

100,0

-

Huyện An Lão

100,0

II

Nội dung thành phần số 09 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

800,0

1

Tổ chức triển khai Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, tăng cường vận động, phát huy vai trò làm chủ của người dân; nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

200,0

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

2

Hỗ trợ triển khai hiệu quả Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025"; Chi vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

200,0

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

3

Triển khai Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc "5 tự" và "5 cùng"

200,0

Hội Nông dân tỉnh

4

Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới

200,0

Tỉnh đoàn
Bình Định

III

Nội dung thành phần số 10 (theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

540,0

1

Các hoạt động tăng cường đảm bảo an ninh và trật tự xã hội nông thôn

540,0

Công an tỉnh

Ghi chú:

(*) Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh phân rã danh mục chi tiết theo các nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 1022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi