Quyết định 09/2018/QĐ-UBND Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:
1. Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:
a) Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ Thanh Bình, Đông Ngô Quyền, Chợ Con, thành phố Hải Dương; Siêu thị chợ Cuối, huyện Gia Lộc: Phụ lục L
b) Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định mức giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn lại trên địa bàn mình quản lý, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn.
2. Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:
Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Phụ lục II.
3. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tính trên diện tích được cho thuê theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: Trông giữ phương tiện, điện, nước, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, phòng chống cháy no và các khoản dịch vụ khác.
4. Đối với các chợ đang thực hiện mức thu theo giá trúng đấu thầu, đấu giá hoặc đã ký hợp đồng thuê đang còn hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo mức cũ; đến khi hết thời gian thuê theo hợp đồng đã ký thì điều chỉnh sang hình thức giá dịch vụ theo quy định tại Quyết định này.
Điều 2. Đối tượng nộp, đơn vị thu giá dịch vụ
1. Đối tượng nộp tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có cửa hàng, cửa hiệu, quầy hàng, kiốt ở chợ.
2. Đơn vị thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:
a) Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ hoặc bộ phận quản lý chợ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.
b) Tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh khai thác và quản lý chợ.
c) Hộ kinh doanh cá thể hoặc các cá nhân đã đầu tư xây dựng chợ khi chuyển sang kinh doanh, khai thác hạ tầng chợ, tổ chức thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải chuyển sang mô hình doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã kinh doanh, khai thác chợ.
Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị thu
1. Các đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước căn cứ mức giá tối đa quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này để quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho phù hợp nhưng không vượt quá mức tối đa do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và gửi quyết định giá về Sở Tài chính, Sở Công Thương để tổng hợp, quản lý theo quy định.
2. Đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm công khai mức thu với các hộ kinh doanh tại chợ làm cơ sở ký hợp đồng thuê diện tích bán hàng tại chợ; niêm yết công khai tại địa điểm thu về danh mục, mức thu và cơ quan quy định thu; khi thu phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.
3. Số tiền thu được là doanh thu của tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; tổ chức thu có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.
Các mức thu phí chợ quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 17/2011/QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phương án thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;
- Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Trung tâm Công nghệ TT (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VP, Thư (100 b)4t

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

PHỤ LỤC I

GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ THANH BÌNH, ĐÔNG NGÔ QUYỀN, CHỢ CON, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG; SIÊU THỊ CHỢ CUỐI, HUYỆN GIA LỘC
(Kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

TT

Tên chợ

Đơn vị tính

Mức giá

I

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

 

 

1

Chợ Thanh Bình

 

 

1.1

Cho thuê 5 năm; 2,5 năm nộp tiền một lần

 

 

 

Các ki ốt giáp đường Trương Mỹ kéo dài (47 ki ốt, từ số 65A đến 111A)

đồng/m2/tháng

50.000

Các ki ốt giáp đường bao quanh chợ còn lại (72 ki ót, từ số 1A đến 64A và từ 112A đến 119A)

đồng/m2/tháng

40.000

Các ki ốt giáp đường trong chợ (55 ki ốt, từ số 1B đến 55B)

đồng/m2/tháng

30.000

1.2

Cho thuê tháng; mỗi tháng nộp tiền 1 lần

 

 

 

Khu vực có mái che (khu C)

đồng/m2/tháng

15.000

Khu vực ngoài trời (khu D và khu E)

đồng/m2/tháng

6.000

2

Chợ Đông Ngô Quyền

 

 

2.1

Cho thuê 5 năm nộp tiền 2 lần (2,5 năm nộp tiền một lần)

 

 

 

Vị trí 1: Gồm 12 kiốt loại 21m2/kiốt, giáp đường Nguyễn Văn Linh (khu A, từ số 01 đến sổ 12)

đồng/m2/tháng

77.000

2.2

Cho thuê theo tháng (mỗi tháng nộp tiền 1 lần)

 

 

 

Vị trí 2: Gồm 40 gian hàng loại 7m2/gian có mái che (khu B, từ 01 đến 40)

đồng/m2/tháng

39.000

Vị trí 3: Gồm 20 gian hàng loại 5m2/gian có mái che (khu Cl, từ 01 đến 20)

đồng/m2/tháng

36.000

Vị trí 4: Gồm 5 gian hàng loại 9m2/gian có mái che (khu C2, từ 21 đến 25)

đồng/m2/tháng

20.000

Vị trí 5: Gồm 17 gian hàng loại 6m2/gian không có mái che (khu D, từ 01 đến 17)

đồng/m2/tháng

8.000

4

Chợ Con

 

 

 

Vị trí 1: Gồm 07 ki ốt khu A phía ngoài (khu Al, từ số 01 đến số 07)

đồng/m2/tháng

60.000

 

Vị trí 2: Gồm 07 ki ốt khu A phía trong (khu À, từ số 08 đến số 14)

đồng/m2/tháng

55.000

 

Vị trí 3: Gồm 48 gian hàng khu B phía ngoài (khu B1, từ số 01 đến số 48) và 10 gian hàng khu C phía ngoài (khu C1, từ số 01 đến số 10)

đồng/m2/tháng

55.000

 

Vị trí 4: Gồm 48 gian hàng khu B phía trong (khu B2, từ số 49 đến số 96) và 10 gian hàng khu c phía trong (khu C2, từ số 11 đến số 20)

đồng/m2/tháng

50.000

 

Vị trí 5: Gồm các vị trí tại khu D không có mái che

đồng/m2/tháng

15.000

II

HUYỆN GIA LỘC

 

 

1

Siêu thị Chợ Cuối

 

 

1.1

Mức giá thuê 1 năm trả tiền 1 lần

 

 

 

Tầng 1

 

 

 

Loại ki ốt A1

đồng/m2/1năm

280.000

 

Loại ki ốt A2

đồng/m2/1năm

245.000

 

Loại ki ốt A3

đồng/m2/1năm

210.000

 

Tầng 2

 

 

 

Loại ki ốt B1

đồng/m2/1năm

245.000

 

Loại ki ốt B2

đồng/m2/1năm

210.000

 

Loại ki ốt B3

đồng/m2/1năm

175.000

1.2

Mức giá thuê 3 năm trả tiền 1 lần

 

 

 

Tầng 1

 

 

 

Loại ki ốt A1

đồng/m2/3năm

1.540.000

 

Loại ki ốt A2

đồng/m2/3năm

1.330.000

 

Loại ki ốt A3

đồng/m2/3năm

1.120.000

 

Tầng 2

 

 

 

Loại ki ốt B1

đồng/m2/3năm

1.050.000

 

Loại ki ốt B2

đồng/m2/3năm

840.000

 

Loại ki ốt B 3

đồng/m2/3năm

700.000

1.3

Mức giá thuê 45 năm trả tiền 1 lần

 

 

 

Tầng 1

 

 

 

Loại ki ốt A1

đồng/m2/45năm

5.880.000

 

Loại ki ốt A2

đồng/m2/45năm

5.512.000

 

Loại ki ốt A3

đồng/m2/45năm

4.987.000

 

Tầng 2

 

 

 

Loại ki ốt B1

đồng/m2/45năm

4.252.000

 

Loại ki ốt B2

đồng/m2/45năm

3.990.000

 

Loại ki ốt B3

đồng/m2/45năm

3.517.000

PHỤ LỤC II

GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 09/2018 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

I. CÁC ĐIỂM KINH DOANH CỐ ĐỊNH

TT

Tên chợ

Đơn vị tính

Mức giá

1

Chợ Hải Tân, thành phố Hải Dương

đ/m2/tháng

70.000

2

Chợ Đọ, xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang

đ/m2/tháng

45.000

3

Chợ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang

đ/m2/tháng

15.000

4

Chợ Thông, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện

đ/m2/tháng

45.000

5

Chợ Neo, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

đ/m2/tháng

15.000

6

Chợ Phúc Thành, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn

đ/m2/tháng

10.000

7

Trung tâm thương mại Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

đ/m2/tháng

13.000

II. CÁC ĐIỂM KINH DOANH KHÔNG CỐ ĐỊNH

TT

Tên chợ

Đơn vị tính

Mức giá

1

Chợ đầu mối nông sản, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc

 

 

1.1

Giá dịch vụ áp dụng cho các loại xe vào chợ bán hàng từ 01 ngày đến 05 ngày

đồng/lượt

450.000

1.2

Giá dịch vụ áp dụng cho các loại xe vào chợ mua hàng

đồng/lượt

300.000

2

Các chợ còn lại được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước

 

 

2.1

Khu vực có mái che

đồng/lượt

20.000

2.2

Khu vực không có mái che

đồng/lượt

10.000

thuộc tính Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải DươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:09/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành:07/06/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Thương mại-Quảng cáo

tải Quyết định 09/2018/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2018/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

1. Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước:

a) Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ Thanh Bình, Đông Ngô Quyền, Chợ Con, thành phố Hải Dương; Siêu thị chợ Cuối, huyện Gia Lộc: Phụ lục L

b) Úy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã quyết định mức giá cụ thể dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước còn lại trên địa bàn mình quản lý, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương trên cơ sở đề xuất của cơ quan chuyên môn.

2. Chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước:

Giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước: Phụ lục II.

3. Giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ tại khoản 1 và khoản 2 Điều này tính trên diện tích được cho thuê theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm các khoản chi phí khác do các hộ sử dụng riêng như: Trông giữ phương tiện, điện, nước, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt, phòng chống cháy no và các khoản dịch vụ khác.

4. Đối với các chợ đang thực hiện mức thu theo giá trúng đấu thầu, đấu giá hoặc đã ký hợp đồng thuê đang còn hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo mức cũ; đến khi hết thời gian thuê theo hợp đồng đã ký thì điều chỉnh sang hình thức giá dịch vụ theo quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng nộp, đơn vị thu giá dịch vụ

1. Đối tượng nộp tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ: Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có cửa hàng, cửa hiệu, quầy hàng, kiốt ở chợ.

2. Đơn vị thu tiền dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ:

a) Ban quản lý chợ, tổ quản lý chợ hoặc bộ phận quản lý chợ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

b) Tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

c) Hộ kinh doanh cá thể hoặc các cá nhân đã đầu tư xây dựng chợ khi chuyển sang kinh doanh, khai thác hạ tầng chợ, tổ chức thu tiền sử dụng diện tích bán hàng tại chợ phải chuyển sang mô hình doanh nghiệp hoặc Hợp tác xã kinh doanh, khai thác chợ.

Điều 3. Trách nhiệm của đơn vị thu

1. Các đơn vị cung ứng dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước căn cứ mức giá tối đa quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này để quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ cho phù hợp nhưng không vượt quá mức tối đa do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và gửi quyết định giá về Sở Tài chính, Sở Công Thương để tổng hợp, quản lý theo quy định.

2. Đơn vị cung ứng dịch vụ có trách nhiệm công khai mức thu với các hộ kinh doanh tại chợ làm cơ sở ký hợp đồng thuê diện tích bán hàng tại chợ; niêm yết công khai tại địa điểm thu về danh mục, mức thu và cơ quan quy định thu; khi thu phải cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp theo quy định.

3. Số tiền thu được là doanh thu của tổ chức cung cấp dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; tổ chức thu có trách nhiệm kê khai, nộp thuế theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Các mức thu phí chợ quy định tại Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 17/2011/QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về phương án thu phí chợ Thanh Bình, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương; Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 31/201 l/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định điều chỉnh, bổ sung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương quy định mức thu phí chợ tại Siêu thị Chợ Cuối, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã' oán tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh;
- Trường Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Trung tâm Công nghệ TT (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VP, Thư (100 b)4t

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

PHỤ LỤC I

GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ THANH BÌNH, ĐÔNG NGÔ QUYỀN, CHỢ CON, THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG; SIÊU THỊ CHỢ CUỐI, HUYỆN GIA LỘC
(Kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

TT

Tên chợ

Đơn vị tính

Mức giá

I

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

 

 

1

Chợ Thanh Bình

 

 

1.1

Cho thuê 5 năm; 2,5 năm nộp tiền một lần

 

 

 

Các ki ốt giáp đường Trương Mỹ kéo dài (47 ki ốt, từ số 65A đến 111A)

đồng/m2/tháng

50.000

Các ki ốt giáp đường bao quanh chợ còn lại (72 ki ót, từ số 1A đến 64A và từ 112A đến 119A)

đồng/m2/tháng

40.000

Các ki ốt giáp đường trong chợ (55 ki ốt, từ số 1B đến 55B)

đồng/m2/tháng

30.000

1.2

Cho thuê tháng; mỗi tháng nộp tiền 1 lần

 

 

 

Khu vực có mái che (khu C)

đồng/m2/tháng

15.000

Khu vực ngoài trời (khu D và khu E)

đồng/m2/tháng

6.000

2

Chợ Đông Ngô Quyền

 

 

2.1

Cho thuê 5 năm nộp tiền 2 lần (2,5 năm nộp tiền một lần)

 

 

 

Vị trí 1: Gồm 12 kiốt loại 21m2/kiốt, giáp đường Nguyễn Văn Linh (khu A, từ số 01 đến sổ 12)

đồng/m2/tháng

77.000

2.2

Cho thuê theo tháng (mỗi tháng nộp tiền 1 lần)

 

 

 

Vị trí 2: Gồm 40 gian hàng loại 7m2/gian có mái che (khu B, từ 01 đến 40)

đồng/m2/tháng

39.000

Vị trí 3: Gồm 20 gian hàng loại 5m2/gian có mái che (khu Cl, từ 01 đến 20)

đồng/m2/tháng

36.000

Vị trí 4: Gồm 5 gian hàng loại 9m2/gian có mái che (khu C2, từ 21 đến 25)

đồng/m2/tháng

20.000

Vtrí 5: Gồm 17 gian hàng loại 6m2/gian không có mái che (khu D, từ 01 đến 17)

đồng/m2/tháng

8.000

4

Chợ Con

 

 

 

V trí 1: Gồm 07 ki ốt khu A phía ngoài (khu Al, từ số 01 đến số 07)

đồng/m2/tháng

60.000

 

V trí 2: Gồm 07 ki ốt khu A phía trong (khu À, từ số 08 đến số 14)

đồng/m2/tháng

55.000

 

Vị trí 3: Gồm 48 gian hàng khu B phía ngoài (khu B1, từ số 01 đến số 48) và 10 gian hàng khu C phía ngoài (khu C1, từ số 01 đến số 10)

đồng/m2/tháng

55.000

 

Vị trí 4: Gồm 48 gian hàng khu B phía trong (khu B2, từ số 49 đến số 96) và 10 gian hàng khu c phía trong (khu C2, từ số 11 đến số 20)

đồng/m2/tháng

50.000

 

Vị trí 5: Gồm các vị trí tại khu D không có mái che

đồng/m2/tháng

15.000

II

HUYỆN GIA LỘC

 

 

1

Siêu thị Chợ Cuối

 

 

1.1

Mức giá thuê 1 năm trả tiền 1 lần

 

 

 

Tầng 1

 

 

 

Loại ki ốt A1

đồng/m2/1năm

280.000

 

Loại ki ốt A2

đồng/m2/1năm

245.000

 

Loại ki ốt A3

đồng/m2/1năm

210.000

 

Tầng 2

 

 

 

Loại ki ốt B1

đồng/m2/1năm

245.000

 

Loại ki ốt B2

đồng/m2/1năm

210.000

 

Loại ki ốt B3

đồng/m2/1năm

175.000

1.2

Mức giá thuê 3 năm trả tiền 1 lần

 

 

 

Tầng 1

 

 

 

Loại ki ốt A1

đồng/m2/3năm

1.540.000

 

Loại ki ốt A2

đồng/m2/3năm

1.330.000

 

Loại ki ốt A3

đồng/m2/3năm

1.120.000

 

Tầng 2

 

 

 

Loại ki ốt B1

đồng/m2/3năm

1.050.000

 

Loại ki ốt B2

đồng/m2/3năm

840.000

 

Loại ki ốt B 3

đồng/m2/3năm

700.000

1.3

Mức giá thuê 45 năm trả tiền 1 lần

 

 

 

Tầng 1

 

 

 

Loại ki ốt A1

đồng/m2/45năm

5.880.000

 

Loại ki ốt A2

đồng/m2/45năm

5.512.000

 

Loại ki ốt A3

đồng/m2/45năm

4.987.000

 

Tầng 2

 

 

 

Loại ki ốt B1

đồng/m2/45năm

4.252.000

 

Loại ki ốt B2

đồng/m2/45năm

3.990.000

 

Loại ki ốt B3

đồng/m2/45năm

3.517.000

 

PHỤ LỤC II

GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 09/2018 /QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương)

I. CÁC ĐIỂM KINH DOANH CỐ ĐỊNH

TT

Tên chợ

Đơn vị tính

Mức giá

1

Chợ Hải Tân, thành phố Hải Dương

đ/m2/tháng

70.000

2

Chợ Đọ, xã ng Hòe, huyện Ninh Giang

đ/m2/tháng

45.000

3

Chợ Phủ, xã Thái Học, huyện Bình Giang

đ/m2/tháng

15.000

4

Chợ Thông, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện

đ/m2/tháng

45.000

5

Chợ Neo, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện

đ/m2/tháng

15.000

6

Chợ Phúc Thành, xã Phúc Thành, huyện Kinh Môn

đ/m2/tháng

10.000

7

Trung tâm thương mại Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn

đ/m2/tháng

13.000

II. CÁC ĐIỀM KINH DOANH KHÔNG CỐ ĐỊNH

TT

Tên ch

Đơn vị tính

Mức giá

1

Chợ đầu mối nông sản, xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc

 

 

1.1

Giá dịch vụ áp dụng cho các loại xe vào chợ bán hàng từ 01 ngày đến 05 ngày

đồng/lượt

450.000

1.2

Giá dịch vụ áp dụng cho các loại xe vào chợ mua hàng

đồng/lượt

300.000

2

Các chợ còn lại được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước

 

 

2.1

Khu vực có mái che

đồng/lượt

20.000

2.2

Khu vực không có mái che

đồng/lượt

10.000

 

 

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi