Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn quy định thời hạn phê chuẩn và gửi quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện

Thuộc tính văn bản
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/2018/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Ngọc Thưởng
Ngày ban hành: 20/01/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

--------------

Số: 03/2018/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Lạng Sơn, ngày  20 tháng 01 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện

 và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán

 ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

----------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện, và thời hạn Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 16/TTr-STC ngày 18/01/2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Đối tượng áp dụng: Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan tài chính các cấp, Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quyết toán ngân sách.

2. Phạm vi điều chỉnh: Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

3. Quy định cụ thể:

a) Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban Kinh tế - xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra, đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp để cho ý kiến về quyết toán ngân sách:

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Trước ngày 31 tháng 3 sau khi năm ngân sách kết thúc.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Trước ngày 30 tháng 4 sau khi năm ngân sách kết thúc.

b) Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn thực hiện trước ngày 31 tháng 7 sau khi năm ngân sách kết thúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2018 và thay thế Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND huyện, thành phố và HĐND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:        

- Như Điều 3;

- Chính phủ;

- Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- HĐND các huyện, thành phố;

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh;

- PVP UBND tỉnh, các phòng CV;

- Lưu: VT, KTTH (LTH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Thưởng

 

 

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực