Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------
Số: 03/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nam, ngày 18 tháng 01 năm 2017
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIÁ DỊCH VỤ
 SỬ DỤNG ĐÒ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
 
 
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giá s 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật phí và lệ phí s 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật giá;
Căn cứ Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật giá;
Căn cứ Thông tư s 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật giá;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành theo Quyết định này “Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2017, thay thế mức thu phí qua đò tại Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ; (để b/cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; (để b/cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, các CV liên quan;
- Phòng Công báo - Tin học;
- Website Hà Nam;
- Lưu: VT, KT.
H/QD 02/2017
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông
 
 
QUY ĐỊNH
MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG ĐÒ TRÊN ĐA BÀN TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016 của y ban nhân dân tỉnh Hà Nam)
 
 
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
Quy định này quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng:
Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
 
Chương II
MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ CHỨNG TỪ THU PHÍ
 
Điều 3. Mức thu:
Mức thu qua đò đối với người, hàng hóa và phương tiện qua đò (thu theo lượt) trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

TT
Nội dung
Mức thu phí
I
Đò qua sông Hồng
 
1
Người đi bộ
4.000 đồng/lượt
2
Người và xe đạp
6.000 đồng/lượt
3
Người và xe máy
9.000 đồng/lượt
4
Hàng hóa từ 50kg trở lên
Tuỳ theo trọng lượng, mức thu tối đa không quá 5.000 đồng/01 đơn vị tính 50kg
5
Hàng hóa cồng kềnh
Tuỳ theo trọng lượng, mức thu không quá 02 lần mức thu hàng hóa bình thường
II
Qua đò các sông còn lại
 
1
Người đi bộ
2.000 đồng/lượt
2
Người và xe đạp
3.000 đồng/lượt
3
Người và xe máy
4.000 đồng/lượt
4
Hàng hóa từ 50kg trở lên
Tuỳ theo trọng lượng, mức thu tối đa không quá 4.000 đồng/01 đơn vị tính 50kg
5
Hàng hóa cồng kềnh
Tuỳ theo trọng lượng, mức thu không quá 02 lần mức thu hàng hoá bình thường
* Đối với những nơi mà chủ đò thống nhất thỏa thuận với UBND xã, thị trấn thường xuyên chở học sinh và nhân dân qua lại để sản xuất và học tập mức thấp hơn quy định nêu trên thì thực hiện theo mức thỏa thuận.
Điều 4. Chứng từ thu:
+ Tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ đò ngang phải in vé và xuất vé qua đò cho đối tượng sử dụng dịch vụ đò theo đúng quy định của Bộ Tài chính về chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ.
+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo chế độ quy định.
Điều 5. Quản lý và sử dụng nguồn thu dịch vụ sử dụng đò:
+ Tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động dịch vụ đò ngang.
+ Tiền thu dịch vụ sử dụng đò ngang được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân. Tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Công khai chế độ thu dịch vụ sử dụng đò:
Tổ chức, cá nhân thu dịch vụ sử dụng đò phải niêm yết giá vé và thông báo công khai tại địa điểm thu ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp dễ nhận biết theo văn bản quy định.
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 7. Trách nhim thi hành:
1. Giao Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có hoạt động đò ngang thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các bến đò trên địa bàn phụ trách theo quy định; đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ (nếu có) tại các bến ngang sông trên địa bàn phụ trách, báo cáo UBND các huyện, thành phố.
2. Sở Giao thông vận tải tổng hợp, gửi Sở Tài chính thẩm tra đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (nếu có) về điều chỉnh mức giá dịch vụ qua đò phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
3. Cơ quan Thuế nơi đơn vị thu đóng trụ sở có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thu thực hiện chế độ thu, nộp, quản lý theo đúng chế độ quy định.
4. Tổ chức, cá nhân vi phạm về quản lý, thu, nộp tiền giá dịch vụ sử dụng đò sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

thuộc tính Quyết định 03/2017/QĐ-UBND

Quyết định 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng giá dịch vụ sử dụng đò trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:03/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành:18/01/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Giao thông
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông báo 106/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Kế hoạch 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Thông báo 106/TB-VP của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả kiểm tra, rà soát việc thực hiện các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn huyện Mê Linh theo Nghị quyết 04/NQ-HĐND ngày 08/4/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố và Kế hoạch 160/KH-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội

Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi khoản 2 Điều 4 Quy định về việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 53/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Tài chính-Ngân hàng

Vui lòng đợi