Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND Bắc Giang sửa đổi khoản 5 Điều 16 Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC GIANG
--------

Số: 09/2019/NQ- HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA KHOẢN 5 ĐIỀU 16 QUY ĐỊNH PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2017 – 2020 BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2016/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 5 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, tiểu tiết 5.1.3, tiết 5.1, khoản 5 Điều 16 như sau:
“b) Thu trên địa bàn các huyện còn lại:
 Ngân sách cấp huyện (bao gồm các khoản chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người có đất bị thu hồi; đầu tư cơ sở hạ tầng): Thu trên địa bàn thị trấn 90%; thu trên địa bàn các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới 65%; thu trên địa bàn các xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 85%.
Ngân sách xã, thị trấn: Thu trên địa bàn thị trấn: 10%; thu trên địa bàn các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới 35%; thu trên địa bàn các xã đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 15%.
Hàng năm, Hội đồng nhân dân cấp huyện căn cứ số thu tiền sử dụng đất được hưởng tiến hành phân bổ cho các nhiệm vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương và hỗ trợ các xã để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó ưu tiên phân bổ nguồn lực cho các xã đăng ký đạt chuẩn trong năm, các xã đạt chuẩn nông thôn mới còn nợ đọng xây dựng cơ bản và các xã khó khăn về nguồn thu trên”.
 2. Bổ sung tiết 5a, khoản 5 Điều 16 như sau:
“5a. Số thu tiền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Ngạn do huyện làm chủ đầu tư, được cấp có thẩm quyền phê duyệt để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng; số thu tiền sử dụng đất tại các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố do cấp huyện, thành phố làm chủ đầu tư để tạo nguồn thực hiện các dự án chuyển từ hình thức BT sang hình thức đầu tư công (có phụ lục kèm theo), sau khi trừ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người có đất bị thu hồi, đầu tư cơ sở hạ tầng, số còn lại được coi là 100%, điều tiết như sau:
Ngân sách cấp huyện, thành phố (bao gồm 10% để thực hiện đo đạc bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất): Thu trên địa bàn thị trấn 90%; thu trên địa bàn các xã 85%; thu trên địa bàn phường: 100%.
Ngân sách xã, thị trấn, phường: Thu trên địa bàn thị trấn 10%; thu trên địa bàn các xã 15%; thu trên địa bàn phường 0%”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVIII kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG – CHUYỂN GIAO SANG THỰC HIỆN BẰNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND ngày 11/7/2019 của HĐND tỉnh)

STT

Danh mục dự án

Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Quỹ đất thanh toán

1

Xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường Vành đai IV với đường trong khu công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, huyện Việt Yên

312

Sử dụng khoảng 3,4ha trong tổng diện tích khoảng 11ha đất ở (đất phân lô, bán nền) thuộc khu dân cư số 08, xã Quang Châu, huyện Việt Yên

2

Xây dựng đường nối QL17 với QL37 qua Khu công nghiệp Vân Trung, tỉnh Bắc Giang

218

Sử dụng khoản 6 ha đất ở (phân lô, bán nền) trong tổng diện tích khoảng 17ha nằm phía bên phải đường dẫn lên cầu Đồng Sơn thuộc xã Tiền Phòng, huyện Yên Dũng

3

Cải tạo, nâng cấp QL37 đoạn Km83+300 – Km88+100 và Km90+000 – Km91+400, huyện Hiệp Hòa

89,4

Sử dụng khoảng 3,3 ha đất ở (phân lô, bán nền) trong tổng diện tích khoảng 10ha thuộc vị trí khu đất nằm cạnh QL37 phía đối diện với Công ty may Hà Phong, huyện Hiệp Hòa

4

Cải tạo, nâng cấp ĐT398 đoạn từ Đồng Việt đi thị trấn Neo (Km0+00-Km8+300); tuyến QL17 đoạn từ cống Kem đi Tiền Phong (Km55+00 – Km60+52), huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

247

Sử dụng khoảng 9ha đất ở (phân lô, bán nền) trong tổng diện tích khoảng 30ha thuộc Khu dân cư thôn Tiến Thành, xã Hương Gián, huyện Yên Dũng

5

Xây dựng cầu vượt qua đường Xương Giang – nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải, thành phố Bắc Giang

201

Sử dụng khoảng 9ha đất ở (phân lô, bán nền) trong tổng diện tích 24ha tại xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang nằm trong quy hoạch phân khu Đông Bắc, thành phố Bắc Giang

thuộc tính Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của khoản 5 Điều 16 Quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 09/2019/NQ-HĐND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 11/07/2019 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi