Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND Hậu Giang cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của TP. Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2015/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 25 tháng 9 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CƠ CHẾ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 02 DỰ ÁN: CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ VỊ THANH VÀ KHỐI TRỤ SỞ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ VỊ THANH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

Xét Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang nhất trí thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phVị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh, cụ th như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh 100% tiền sử dụng đất (theo Danh mục các khu đất khai thác của thành phVị Thanh) đ đu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh sau khi trừ các khoản chi phí làm thủ tục thu tiền sử dụng đất và 15% để thực hiện công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Phân bổ lại cho y ban nhân dân thành phố Vị Thanh 50% tiền bán tài sản, vật kiến trúc và tiền cho thuê đất (theo Danh mục các khu đất khai thác của thành phVị Thanh) để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh sau khi trừ các khoản chi phí làm thủ tục bán tài sản, vật kiến trúc và cho thuê đất.

Tiền thu được từ tiền sử dụng đất, tiền bán tài sản, vật kiến trúc và tiền cho thuê đt để lại không vượt quá tổng mức đầu tư của 02 dự án trên.

(Đính kèm Danh mục các khu đất khai thác của thành phố Vị Thanh)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất của thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính thành phố Vị Thanh theo đúng Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ 15 thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng QH;
- Văn phòng CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Các quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

DANH MỤC

CÁC KHU ĐẤT KHAI THÁC CỦA THÀNH PHỐ VỊ THANH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s: 07/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 9 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

TT

VỊ TRÍ KHU ĐẤT KHAI THÁC

DIỆN TÍCH

ĐỊA CHỈ

A

Các trường hp bán đấu giá quyền sử dụng đất

1

Phòng Quản lý đô thị

397,2m2

Đường 30/4, phường I

2

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

3.600m2

Đường 3/2, phường V

3

Bệnh viện Đa khoa thành phố (cũ)

1.802m2

Đường 3/2, phường V

4

Phòng Xây dựng (cũ)

74,10 m2

Đường Đoàn Thị Điểm, phường I

5

Đất dư phường V

439m2

Đường 3/2, phường V

6

Đất khu dân cư phường IV

2.444,5m2

Khu vực 6, phường IV

7

y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

279,8m2

Đường Hải Thượng Lãn ông, phường I

8

Khu hành chính UBND thành phố hiện hữu

4.444m2

Đường Trần Hưng Đạo, phường I

B

Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức bán đấu giá

1

Khu dân cư thương mại 586 Hậu Giang (giao đất đt 2)

31.566,4m2

Phường VII

2

Khu tái định cư phường III, giai đoạn 2 (khu dân cư Cát Tường)

35.354,65m2

Khu vực 1, phường III

3

Ông Trương Ngọc Lê

1.158m2

Đường 3/2, phường V

4

Khu chợ Liên Minh

1.158m2

Xã Vị Tân

5

Khu dân cư phường VII

7.722m2

Phường VII

6

Khu Lê Quí Đôn - Nguyễn Văn Trỗi

19.000m2

Phường III

7

Khu Tân Đại Gia

14.000m2

Phường I

c

Hình thức cho thuê đất

1

Khu Nhà lồng ch Hai Bà Trưng (1,2,3)

3.414m2

Phường I

2

Khu đất tại đường 3/2, phường V

15.000 m2

Đường 3/2, phường V

 

 

thuộc tính Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua cơ chế nguồn thu tiền sử dụng đất của Thành phố Vị Thanh để đầu tư xây dựng 02 dự án: Cơ sở hạ tầng Khu trung tâm hành chính Thành phố Vị Thanh và Khối trụ sở hành chính Thành phố Vị Thanh
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:07/2015/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Đinh Văn Chung
Ngày ban hành:25/09/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Đất đai-Nhà ở , Xây dựng

tải Nghị quyết 07/2015/NQ-HĐND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi