Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND Lạng Sơn điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND

Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng SơnSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:06/2021/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành:03/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

tải Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND

Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

_________

  Số: 06/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương như sau: 
1. Nội dung điều chỉnh
a) Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương: 658,262 tỷ đồng, trong đó:
- Điều chỉnh giảm 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương: 275,296 tỷ đồng.
- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 là: 338,339 tỷ đồng, trong đó:
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã dự kiến trong kế hoạch trung hạn nhưng chưa giao cụ thể trong các năm là 299,506 tỷ đồng (cụ thể: giảm kế hoạch vốn của 15 dự án: 183,936 tỷ đồng; Quỹ phát triển đất: 47,524 tỷ đồng; phần vốn cân đối cho các huyện, thành phố: 37,5 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong khi thu hồi khu đất nhà máy xi măng tại xã Mai Pha: 30,546 tỷ đồng).
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao trong kế hoạch đầu công năm 2019 nhưng bị hụt thu là 13,0 tỷ đồng (cấp vốn Quỹ Phát triển đất 10,0 tỷ đồng và Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 3,0 tỷ đồng)
+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao chi tiết trong năm 2020 nhưng hụt thu (do cấp tỉnh quản lý) là 25,833 tỷ đồng (tại 02 dự án; cấp vốn Quỹ Phát triển đất: 17,874 tỷ đồng và Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 3,0 tỷ đồng.
- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư từ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu năm 2020 do hụt thu năm 2020: 44,627 tỷ đồng của 11 dự án.
b) Điều hòa 109,49 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2020 từ dự án không có nhu cầu sang dự án quyết toán còn thiếu vốn nhằm thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản không tiếp tục bố trí giai đoạn 2021-2025, sang dự án có nhu cầu vốn lớn, trong đó:
- Điều hòa vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức năm 2020 là 95,339 tỷ đồng;
- Điều hòa vốn từ thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 14,151 tỷ đồng.
2. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 6.240,023 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.403,724 tỷ đồng.
- Đầu tư từ nguồn thu từ sử dụng đất: 1.889,441 tỷ đồng.
- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 54,505 tỷ đồng.
- Đầu tư từ thu phí bến bãi các phương tiện vận tải: 892,353 tỷ đồng.
(Chi tiết tại Biểu số 1,2, 3 kèm theo).
Điều 2. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương tại Điều 1 Nghị quyết này thay thế cho Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương tại các Nghị quyết: số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017; số 11/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018; 16/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và số 03/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. Các nội dung khác không đề cập giữ nguyên không thay đổi.
Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp thứ hai mươi hai thông qua ngày 03 tháng 02 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021./.
Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VKSND, TAND, THADS tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh,  Cổng TTĐT tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TP;

- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH LẠNG SƠN

_________

  Số: 06/2021/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

           

 

NGHỊ QUYẾT

 Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI HAI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương như sau: 

1. Nội dung điều chỉnh

a) Điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương: 658,262 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vốn ngân sách địa phương: 275,296 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016-2020 là: 338,339 tỷ đồng, trong đó:

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã dự kiến trong kế hoạch trung hạn nhưng chưa giao cụ thể trong các năm là 299,506 tỷ đồng (cụ thể: giảm kế hoạch vốn của 15 dự án: 183,936 tỷ đồng; Quỹ phát triển đất: 47,524 tỷ đồng; phần vốn cân đối cho các huyện, thành phố: 37,5 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ cho Công ty cổ phần Xi măng Hồng Phong khi thu hồi khu đất nhà máy xi măng tại xã Mai Pha: 30,546 tỷ đồng).

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao trong kế hoạch đầu công năm 2019 nhưng bị hụt thu là 13,0 tỷ đồng (cấp vốn Quỹ Phát triển đất 10,0 tỷ đồng và Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 3,0 tỷ đồng)

+ Nguồn thu tiền sử dụng đất đã giao chi tiết trong năm 2020 nhưng hụt thu (do cấp tỉnh quản lý) là 25,833 tỷ đồng (tại 02 dự án; cấp vốn Quỹ Phát triển đất: 17,874 tỷ đồng và Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 3,0 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư từ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu năm 2020 do hụt thu năm 2020: 44,627 tỷ đồng của 11 dự án.

b) Điều hòa 109,49 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2020 từ dự án không có nhu cầu sang dự án quyết toán còn thiếu vốn nhằm thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản không tiếp tục bố trí giai đoạn 2021-2025, sang dự án có nhu cầu vốn lớn, trong đó:

- Điều hòa vốn cân đối ngân sách địa phương theo tiêu chí, định mức năm 2020 là 95,339 tỷ đồng;

- Điều hòa vốn từ thu tiền sử dụng đất năm 2020 là 14,151 tỷ đồng.

2. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương sau điều chỉnh là 6.240,023 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn cân đối theo nguyên tắc tiêu chí: 3.403,724 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu từ sử dụng đất: 1.889,441 tỷ đồng. 

- Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 54,505 tỷ đồng. 

- Đầu tư từ thu phí bến bãi các phương tiện vận tải: 892,353 tỷ đồng. 

(Chi tiết tại Biểu số 1,2, 3 kèm theo).

Điều 2. Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương tại Điều 1 Nghị quyết này thay thế cho Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn nguồn vốn ngân sách địa phương tại các Nghị quyết: số 54/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017; số 11/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018; 16/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và số 03/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh. Các nội dung khác không đề cập giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XVI, kỳ họp thứ hai mươi hai thông qua ngày 03 tháng 02 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021./.

 

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Cục Kiểm tra VBQPPL- Bộ Tư pháp;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- VKSND, TAND, THADS tỉnh;

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Công báo tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh,  Cổng TTĐT tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, TP;

- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Nghiệm

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi