Kế hoạch 148/KH-UBND Hà Nội 2019 thực hiện Chỉ thị về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 148/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2019

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 25/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG “TÍN DỤNG ĐEN”

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 12), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND Thành phố) ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 12 đến các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; chủ động nắm chắc tình hình, lĩnh vực, địa bàn quản lý để làm tốt công tác dự báo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

3. Nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động phòng ngừa, không tham gia vào hoạt động “tín dụng đen”; đng thời cung cấp thông tin cho đơn vị có thẩm quyền về hoạt động của các cá nhân, ổ nhóm, đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen”.

4. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 và Kế hoạch của Thành phố về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” phải tiến hành đng bộ, liên tục, kiên quyết với những giải pháp, bước đi vững chắc, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, sự tham gia của các tầng lớp nhân dân nhằm đạt hiệu quả cao nhất và phải được gắn kết với các cuộc vận động, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... do Đảng, Nhà nước, Thành phố và đơn vị, địa phương phát động. Định kỳ tiến hành sơ kết, tổng kết để đề ra các nội dung, biện pháp phù hợp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, phát huy sức mnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về cho vay trong giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đng thẩm phán Tòa án nhân dân ti cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan). Tuyên truyền phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua hình thức huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu phường để người dân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động người dân không tham gia hoạt động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng dịch vụ kinh doanh cầm đồ, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.

3. Thực hiện hiệu quả Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Triển khai các biện pháp, giải pháp thực hiện đúng trách nhiệm của các đơn vị sở, ban, ngành theo Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn Thành phố.

4. Chủ động nắm tình hình các đối tượng, ổ nhóm, hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn, áp dụng đng bộ các biện pháp vào công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật. Nâng cao kết quả điều tra khám phá các loại tội phạm, đng thời làm giảm một cách rõ rệt các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn Thành phố.

5. Các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất Chính phủ, các cơ quan chức năng bổ sung, hoàn thiện quy định của pháp luật; quy định, hướng dẫn của Bộ, ngành và Thành phố trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an Thành phố

- Thường trực, tham mưu đề xuất UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

Chủ động đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thành lập các tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt, tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở cầm đồ, cho vay, kinh doanh tài chính, dịch vụ đòi nợ và các cơ sở kinh doanh khác có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê nhằm phát hiện tội phạm và vi phạm pháp luật để xử lý nghiêm. Xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phương thức, thủ đoạn và tác hại của “tín dụng đen” để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương thường xuyên tổ chức điều tra cơ bản các cơ sở kinh doanh tài chính, cầm đồ (có Giấy phép và không có Giấy phép), huy động vốn với lãi suất cao bất thường, tham gia hụi, họ, biêu, phường có dấu hiệu lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để nắm tình hình, chủ động phát hiện, điều tra xử lý các vi phạm; gắn với triển khai có hiệu quả Đề án 2 về “phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến 2030 theo Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/ 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 231/KH-CAHN-PV11 ngày 25/8/2016 về điều tra cơ bản, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với các cơ sở, đối tượng kinh doanh dưới hình thức kinh doanh tài chính. Trong đó tập trung đấu tranh với các đối tượng, băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự, các công ty hoạt động tư vấn tài chính, cầm đồ, cho vay tài chính, đòi nợ thuê; các đối tượng cho vay, huy động lãi suất cao, chơi hụi, họ, biêu, phường có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, vi phạm pháp luật.

- Siết chặt việc cấp Giấy chứng nhận và tăng cường quản lý, kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ; kiên quyết xử lý, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các cơ sở vi phạm. Đối với cơ sở kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định, Công an Thành phthông báo cho cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hộ kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh cầm đồ, dịch vụ đòi nợ không đủ điều kiện kinh doanh hoặc đã có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, để cơ quan Đăng ký kinh doanh phối hợp trong việc yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện. Đối với những cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ hoạt động trái phép trên địa bàn, cơ quan Công an kiên quyết xử lý vi phạm theo quy định.

- Rà soát các ngành nghề thường bị các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng, núp bóng hoạt động, dễ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đánh giá ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, đề xuất Bộ Công an để đề xuất với Chính phủ sửa đổi, bổ sung danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.

- Chủ động hoặc trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an lng ghép triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” gắn với đấu tranh, triệt xóa các đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hình thức huy động vốn, tham gia hụi, họ, biêu phường triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí quân dụng, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động.

- Thực hiện nghiêm các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 20/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các văn bản, hướng dẫn có liên quan về tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố nhất là liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt tài sản, vỡ hụi, họ... và các hành vi có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật khác có liên quan đến “tín dụng đen”, lập hồ sơ xử lý nghiêm (khởi tố hoặc xử phạt hành chính) các đối tượng vi phạm.

- Phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân thành phố chỉ đạo tòa án, Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội

- Nắm sát hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các tổ chức tín dụng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn kịp thời đáp ứng nhu cầu tín dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu tiêu dùng của người dân, triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 55/2015/NĐ-CP.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển các dịch vụ cho vay, thanh toán trực tuyến, gn với cải cách thủ tục hành chính, đơn giản quy trình, thủ tục vay vốn theo hướng thuận lợi để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay hợp pháp khi có nhu cầu.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, xử lý trước pháp luật. Chỉ đạo cán bộ nhân viên ngành ngân hàng Thủ đô chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.

- Chấp hành nghiêm quy định của Luật Giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn liên quan; đẩy nhanh tiến độ trả lời các yêu cầu của cơ quan điều tra về giám định tài chính, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về cơ chế chính sách tín dụng ngân hàng, tín dụng ưu đãi đến người dân trên địa bàn Hà Nội.

- Phối hợp với chính quyền quận, huyện, thị xã triển khai có hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hoạt động giáo dục tài chính cộng đng để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngành ngân hàng, chính sách tín dụng và cách thức tiếp cận vốn vay, nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân trong quản lý tài chính, chi tiêu; giải thích cho người dân về tác hại của tín dụng đen.

- Phối hợp với Công an thành phố Hà Nội tham gia các tổ công tác liên ngành kiểm tra hành chính và xử lý đối với những tổ chức, cá nhân có hoạt động cho vay nặng lãi.

3. Ngân hàng Chính sách và Xã hội thành phố Hà Nội

Tham mưu với Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về việc đề xuất với Thành ủy, HĐND Thành phố tiếp tục dành một phần ngân sách Thành phố, ủy thác cho NHCS Xã hội Thành phố cho vay các đối tượng chính sách xã hội theo chỉ đạo tại Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

4. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập của pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là sửa đổi, bổ sung các quy định về cấp phép, quản lý, giám sát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh có điều kiện, các quy định về xử phạt hành chính và xử lý hình sự các hành vi liên quan đến “tín dụng đen”, bảo đảm chế tài đầy đủ, nghiêm khắc, đủ sức răn đe.

- Tổ chức triển khai và theo dõi thi hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản pháp luật liên quan.

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự; hướng dẫn, chỉ đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác trong công tác thi hành các bản án, quyết định liên quan đến việc vay, mượn dân sự.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của Công chứng viên, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” lợi dụng hoạt động công chứng để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Thành phố, Sở Tài chính, Công an Thành phố và các sở ban, ngành liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật về công tác giám định tài chính nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật chấp hành và thực thi pháp luật trong công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; Tổ chức đưa tin, bài, phóng sự, tiểu phẩm xây dựng các nội dung hình thức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, khu vực giáp danh...

- Tăng cường công tác quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, không cho đăng tải, xóa các bài viết quảng cáo trái phép có liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thu hồi sim rác (sim đăng ký thuê bao không đúng quy định); thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc thu hồi về kho số viễn thông đối với các thuê bao thực hiện nhắn tin, đăng tin, rao vặt, quảng cáo liên quan đến "tín dụng đen", vay ngang hàng, vay trực tuyến không đúng theo quy định của pháp luật.

6. Sở Văn hóa, Thể thao

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của tội phạm và các vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đặc biệt ở những địa bàn nông thôn, đng bào dân tộc, khu công nghiệp, khu chế xuất.

- Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương ngăn chặn, bóc gỡ, tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo, tờ rơi có nội dung liên quan đến “tín dụng đen” và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Ngân hàng và các Sở, ngành có liên quan nghiên cứu đề xuất quản lý các loại hình kinh doanh dịch vụ tài chính tư nhân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động cho vay tài chính. Chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi nợ.

- Phối hợp với cơ quan Công an trong việc trao đổi, cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ công tác điều tra các vụ án hình sự liên quan đến “tín dụng đen”. Trường hợp thành lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra.

- Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu, cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp.

8. Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, bổ sung những vướng mắc, bất cập trong các văn bản pháp luật liên quan đến công tác giám định tài chính, định giá tài sản. Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp tiến hành giám định tài chính phục vụ điều tra các vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ: Tăng cường quản lý, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đối với học sinh, sinh viên, du học sinh, công nhân, người lao động, người Việt Nam ở nước ngoài về chính sách, quy định của pháp luật trong hoạt động vay và cho vay; hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính hợp pháp khi có nhu cầu chính đảng; không cầm cố, thế chấp tài sản trái pháp luật, vay tiền của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; thường xuyên thông tin cảnh báo, kịp thời có cơ chế, chính sách, biện pháp bảo vệ người tiêu dùng trước tình trạng cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”.

10. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phòng ngừa “tín dụng đen”, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tại địa phương. Đng thời, thông tin rộng rãi, kịp thời về hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương để nhân dân biết, tiếp cận nguồn vốn vay.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện các đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, trường học an ninh, an toàn...; vận động các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, người dân trên địa bàn chủ động phát hiện, ngăn chặn các đối tượng phát, dán tờ rơi, quét sơn quảng cáo liên quan đến cho vay, huy động vốn có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”, các đối tượng nghi vấn đòi nợ với các hành vi đổ chất bẩn, chất thải, gây mất an ninh, trật tự. Kịp thời bóc gỡ, xóa bỏ tờ rơi, biển quảng cáo dán, treo trên tường, cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông, cây xanh, nơi công cộng về cho vay tài chính, cầm đồ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên ngành do lực lượng Công an làm nòng cốt để tiến hành kiểm tra hành chính, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh cầm đồ, đòi nợ và cơ sở kinh doanh có nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”; xử lý những biển hiệu, biển quảng cáo liên quan đến “tín dụng đen” vi phạm quy định về quảng cáo và Điều 5 Luật Các tổ chức tín dụng; xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý các cá nhân, cơ sở, tổ chức hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

- Sau khi cơ quan Công an có Thông báo về việc cơ sở kinh doanh cầm đồ, dịch vụ đòi nợ đã có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT hoặc hoạt động kinh doanh trái phép, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là UBND cấp xã phối hợp với ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hỗ trợ ngân hàng trong quá trình xác minh nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân, nhằm hạn chế người dân phải tìm đến các nguồn tín dụng không chính thức.

- Chỉ đạo lực lượng Công an tấn công, trấn áp, xử lý nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; bố trí ngân sách, hỗ trợ tài chính, phương tiện, kỹ thuật cho lực lượng Công an để triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

11. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố: Chỉ đạo các đơn vị chức năng nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, thu thập, đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án liên quan đến các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”. Hướng dẫn Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trong điều tra, truy tố các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, các văn bản hướng dẫn cách tính lãi suất cho vay và tiền thu lợi bất chính đảm bảo công tác truy tố, xét xử nhanh chóng, nghiêm minh.

12. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố

- Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, thống nhất đường lối xử lý và hướng dẫn các cơ quan tư pháp cấp huyện trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các vụ án có liên quan đến “tín dụng đen” đúng pháp luật.

- Tổ chức xét xử phiên tòa rút kinh nghiệm phối hợp các cơ quan thông tin một số vụ án liên quan đến “tín dụng đen”, nhất là các vụ án gây bức xúc trong dư luận, quần chúng nhân dân, các vụ án do các đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm, khủng bố tinh thần nạn nhân, do các băng ổ nhóm gây ra, các vụ án có hậu quả chết người nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; đảm bảo nghiêm minh, không để lọt tội phạm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn tòa án cấp huyện đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn tài sản, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

13. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị xã hội

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phối hợp trong Kế hoạch số 225/KH-MTTQ ngày 10/9/2018 vthực hiện Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đng dân cư”. Tích cực phối hợp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, kịp thời tuyên truyền giúp nhân dân nhận thức, cảnh giác về phương thức, thủ đoạn, hậu quả của việc tham gia “tín dụng đen”, tuyên truyền các vụ vỡ hụi, họ thông qua huy động vốn, vận động nhân dân không tham gia trực tiếp, gián tiếp các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Phối hợp giám sát, ngăn ngừa các hoạt động của cá nhân trong tổ chức tham gia các hoạt động vay, cho vay, đòi nợ có liên quan đến “tín dụng đen”.

- Nghiên cứu, đề xuất xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ đoàn viên, hội viên có nhu cầu vay vốn chính đảng hoặc hướng dẫn vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng hợp pháp. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng tại địa bàn dân cư nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện.

- Phát động phong trào, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên, người lao động, qun chúng nhân dân tích cực tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng; phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan “tín dụng đen”. Phối hợp tổ chức hiệu quả diễn đàn “Quần chúng nhân dân lên án, tố giác tội phạm” tại các địa bàn trọng điểm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; định kỳ (6 tháng, 01 năm) hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (qua Công an Thành phố) để theo dõi, hướng dẫn.

2. Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ và đột xuất tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Chính phủ, Thành ủy theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- HĐND Thành phố;
(Để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
ế phối hợp chỉ đạo)
- Chánh, Phó Văn phòng UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
(Để thực hiện)

- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

                                                                    

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 148/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen"
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 148/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 03/07/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực