Kế hoạch 147/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------
-----------
Số: 147/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2013/NQ-HĐND
 NGÀY 17/7/2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ÁP DỤNG
 ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ
 
 
Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Nghị quyết số Thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. Đthực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố có hiệu quả, kịp thời và thống nhất, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô với những nội dung cụ thể như sau:
 
 
1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đồng bộ, ngay sau thời điểm Luật Thủ đô có hiệu lực thi hành.
2. Yêu cầu
Xác định cụ thể nội dung công việc và phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tuyên truyền, phổ biến cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
Tăng cường tuyên truyền các nội dung quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô đến người dân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục công lập có liên quan để người dân và các cơ quan, đơn vị hiểu và thực hiện đúng các quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.
2. Giải pháp thực hiện
- UBND Thành phố ban hành Quyết định công nhận trường chất lượng cao đạt đủ các tiêu chí trường chất lượng cao theo qui định ở những khu vực đã có đủ chỗ học cho các đối tượng phổ cập.
- Duy trì các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao đảm bảo các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy theo các tiêu chí quy định của Thành phố.
- Nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.
3. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
- Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện hoạt động: thu, chi, thẩm tra quyết toán hàng năm; các công tác công khai đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo các trường hợp vi phạm trong thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.
4. Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài
- Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô theo qui định.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô ở tất cả các cơ sở giáo dục chất lượng cao nhằm phát huy những ưu điểm của chính sách mang lại hiệu quả tích cực, đồng thời điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế những nội dung chưa phù hợp để đáp ứng kịp thời với từng giai đoạn xây dựng, phát triển Thủ đô.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục & Đào tạo
- Trình UBND Thành phố ra Quyết định công nhận hoặc thu hồi Quyết định công nhận trường chất lượng cao đối với các trường không còn đạt đủ các tiêu chí trường chất lượng cao hoặc có vi phạm.
- Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố danh mục các trường thực hiện thí điểm mô hình chất lượng cao.
- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
- Phê duyệt mức thu học phí chất lượng cao theo năm học của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấp.
- Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
- Cần nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.
- Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô theo qui định.
2. Sở Kế hoch & Đầu tư:
- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối nhu cầu vốn đầu tư phát triển đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo phân cấp đảm bảo đúng quy định.
- Phối hợp với các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.
3. Sở Tài chính:
- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan đảm bảo nguồn kinh phí chi thường xuyên và các nguồn kinh phí không thường xuyên cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo phân cấp đảm bảo đúng quy định;
- Phối hợp với Sở Kế hoạch & Đầu tư cân đối nhu cầu vốn đầu tư XDCB đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu theo qui định cho các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
- Phối hợp với các ngành có liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.
4. UBND các quận, huyện, thị xã
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấp tổ chức thực hiện chính sách cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô;
- Phê duyệt mức thu học phí chất lượng cao theo năm học của các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc theo phân cấp;
- Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện đầu tư phát triển đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu; nguồn kinh phí chi thường xuyên và không thường xuyên cho các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc đúng quy định theo phân cấp;
- Cần nâng cao hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao. Tổ chức kiểm tra, thanh tra quá trình thực hiện cơ chế tài chính chất lượng cao đối cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trực thuộc;
- Định kỳ tổng hợp báo cáo Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài chính về kết quả thực hiện cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô.
5. Thủ trưởng cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao
- Có trách nhiệm triển khai các nội dung quy định về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao theo quy định tại Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố.
- Chịu sự kiểm tra, thanh tra định kỳ, đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền.
- UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành, Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo UBND Thành phố theo qui định.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc hoặc cần sửa đổi bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản về UBND Thành phố qua Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính để xem xét quyết định./.
 

 Nơi nhận:
- Các Bộ: NV, TC, TP;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND Thành phố;
-
Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố;
-
Các đ/c PCT UBND TP;
-
Các Ban Đảng Thành ủy;
-
Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
-
UBND Các quận, huyện, thị xã;
-
Đ/c CVP, các đ/c PVP UBND TP;
-
Các phòng TH, NC, VX;
- Lưu VT, VX
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Kế hoạch 147/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 147/KH-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Kế hoạch Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực