Dự thảo Thông tư sửa đổi một số Thông tư về chế độ báo cáo của công ty chứng khoán

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
  • Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chứng khoán
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

BỘ TÀI CHÍNH

Số:       /      /TT-BTC

 

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

 

 

 

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

 

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (sau đây gọi là Thông tư số 212/2012/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.”

2. Sửa đổi khoản 5 Điều 10 như sau:

“5.Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo kiểm soát nội bộ và gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo phải chỉ rõ các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động của công ty, hoạt động quản lý tài sản khách hàng ủy thác và các hoạt động kiểm tra, giám sát ở từng đơn vị, từng bộ phận, từng hoạt động nghiệp vụ được cấp phép. Trường hợp công ty quản lý quỹ có thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ, báo cáo kiểm soát nội bộ phải có nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, trong đó phải nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận của bộ phận kiểm toán, cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán; ý kiến giải trình của đối tượng kiểm toán; các biện pháp khắc phục, xử lý vi phạm và hoàn thiện.”

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 01 về mẫu Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng của công ty quản lý quỹ, Phụ lục số 02 về mẫu Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư, thay thế Phụ lục số 09 và Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC.

4. Bãi bỏ khoản 7 Điều 9, khoản 4 Điều 26, Phụ lục số 09, Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (sau đây gọi là Thông tư số 183/2011/TT-BTC) như sau:

1. Bổ sung khoản 1a trước khoản 1 Điều 2 như sau:

“1a. Bản sao hợp lệ  là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.”

2. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại khoản 8 Điều 2, điểm c, d khoản 3 Điều 39 Thông tư số 183/2011/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

3. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 45 như sau:

“a. Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, định kỳ hàng tháng, quý và năm theo mẫu quy định tại phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư này”.

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 03 về mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ mở, thay thế Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC.

5. Bãi bỏ quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 45, Phụ lục số 27, Phụ lục số 31, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC.

Điều 3. Sửa đổi, một số điều của Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên (sau đây gọi là Thông tư số 224/2012/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.”

2. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại khoản 5 Điều 2, điểm đ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 224/2012/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 04 về mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ đóng, quỹ thành viên,  thay thế Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC.

4. Bãi bỏ Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung,một số điều của Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán (sau đây gọi là Thông tư số 227/2012/TT-BTC) như sau:
                    1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:

“3. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực hoặc tài liệu cá nhân hợp pháp khác.”
                    
                     
2. Bổ sung khoản 9 Điều 2 như sau:

 “9. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.”

3. Ban hành kem theo Thông tư này Phụ lục số 05 về mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán,thay thế Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 227/2012/TT-BTC.

4. Bãi bỏ Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 227/2012/TT-BTC.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung, một số điều của Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản (sau đây gọi là Thông tư số 228/2012/TT-BTC) như sau:
                     
                     
1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 như sau:

  “4. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực hoặc tài liệu cá nhân hợp pháp khác.”

 2. Bổ sung khoản 16 Điều 2 như sau:

 “16. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính. Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực.”

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 06 về mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của Quỹ đầu tư bất động, Công ty đầu tư chứng khoán bất động sản, thay thế Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC.

4. Bãi bỏ Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục (sau đây gọi là Thông tư số 229/2012/TT-BTC) như sau:

1. Bổ sung khoản 23 Điều 2 như sau:

“23. Bản sao hợp lệ .”

2. Sửa đổi khoản 8 Điều 2 như sau:

“8. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, căn cước công dân còn hiệu lực hoặc tài liệu cá nhân hợp pháp khác.”

3. Bổ sung điểm đ vào khoản 2 Điều 24 như sau:

“đ) Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ định kỳ hàng tuần, tháng, bán niên và cả năm, theo mẫu quy định tại Phụ lục số 15 ban hành kèm theo Thông tư này.”

 4. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 24 Thông tư số 229/2012/TT-BTC như sau:

“b) Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ ETF định kỳ hàng tháng, quý và cả năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư này.”

5. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 07 về mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ ETF, thay thế Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC.

6. Bãi bỏ khoản 1 Điều 24, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 24, Phụ lục số 14,Phụ lục số 18, Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC.

Điều 7. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi là Thông tư số 105/2016/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 5 như sau:

“d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, tổ chức kinh doanh chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư. Công ty chứng khoán báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. Công ty quản lý quỹ báo cáo theo mẫu Báo cáo tình hình hoạt động hàng tháng theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.”

2. Sửa đổi điểm d khoản 5 Điều 7 như sau:

“d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo mẫu Báo cáo định kỳ về hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư.”

3. Sửa đổi điểm đ khoản 5 Điều 11 như sau:

“đ) Đối với các hợp đồng ủy thác đầu tư chưa thanh lý xong, công ty quản lý quỹ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình thanh lý theo mẫu Báo cáo tình hình hoạt động quản lý danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ cho đến khi thanh lý xong các hợp đồng ủy thác đầu tư.”

4. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 3 Điều 19, Phụ lục số 10, Phụ lục số 11, Phụ lục số 12, Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 105/2016/TT-BTC.

Điều 8. Sửa đổi Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 như sau:

“1. Bản sao hợp lệ .”

Điều 9. Sửa đổi Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 6 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ (sau đây gọi là Thông tư số 146/2014/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 Điều 17 như sau:

“2. Báo cáo về tình hình đầu tư chứng khoán gồm:

a) Báo cáo về tình hình đầu tư chứng khoán theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó, thuyết minh chi tiết về số, loại chứng khoán công ty quản lý quỹ hiện đang nắm giữ, giá trị theo sổ sách, giá trị thực tế tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý, năm.

b) Báo cáo về tình hình đầu tư tài chính dài hạn theo Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Trong đó, thuyết minh chi tiết về tình hình góp vốn, tình hình đầu tư ra bên ngoài của công ty quản lý quỹ.”

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày    tháng     năm 2019.

2. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

 - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
 - Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
 - Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Toà án Nhân dân tối cao;
 - Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
 - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
 - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
 - Website BTC;
  - Lưu: VT, UBCK(02).Hanv (200).
KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

 

 
 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung
Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm