Dự thảo Thông tư về quyết toán kinh phí Đề án đổi mới giám định tư pháp

  • Thuộc tính
  • Nội dung
  • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải dự thảo
Văn bản tiếng việt
Lưu
Báo lỗi
  • Báo lỗi
  • Gửi liên kết tới Email
  • Chia sẻ:
  • Chế độ xem: Sáng | Tối
  • Thay đổi cỡ chữ:
    17
Trạng thái: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

Số:        /2019/TT-BTC

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

Hà Nội, ngày     tháng 9 năm 2019

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

 Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Đề án).

2. Thông tư này này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định.

Điều 2. Nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ của Đề án

Nội dung và mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Đề án thực hiện ttheo các quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

1. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Thực hiện theo quy định tại quy định tại Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định

Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đấu thầu và quy định của pháp luật khác có liên quan.

3. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp lý, nghiệp vụ giám định cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thanh tra, kiểm tra; sơ kết, tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp, việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan tiến hành tố tụng về giám định tư pháp, tổ chức họp giao ban liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương và kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp

Áp dụng quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

5. Chi các hoạt động khác liên quan trực tiếp đến triển khai thực hiện Đề án: Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án

1. Kinh phí triển khai thực hiện Đề án bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu hoạt động sự nghiệp theo quy định, nguồn vốn viện trợ, tài trợ trong nước và nước ngoài theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

2. Ngân sách trung ương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giao cho các bộ, ngành, cơ quan ở trung ương và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện giám định chuyên dụng cho các tổ chức giám định tư pháp ở địa phương theo quy định của cấp có thẩm quyền.

3. Ngân sách địa phương bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong ngân sách thường xuyên hằng năm của địa phương.

 Điều 4. Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí

Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thông tư này hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Lập dự toán

Căn cứ kế hoạch triển khai Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp tại các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương; căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành; các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí triển khai Đề án tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật.

Đối với các địa phương chưa tự cân đối ngân sách: Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế về cơ sở vật chất tối thiểu (trang thiết bị, máy móc thiết bị chuyên dùng) phục vụ hoạt động giám định tư pháp đối với lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và quy định của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp sử dụng nguồn ngân sách trung ương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập do Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần; trung tâm pháp y cấp tỉnh lập dự toán kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện giám định chuyên dùng theo quy định và tổng hợp chung trong dự toán chi thường xuyên của đơn vị, gửi cơ quan cấp trên tổng hợp gửi Sở Tài chính, Sở Tài chính tổng hợp chung vào dự toán ngân sách của địa phương (phần dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần) gửi Bộ Tài chính.

Riêng kinh phí thực hiện Đề án năm 2019, đề nghị các cơ quan, đơn vị bố trí trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện. Trường hợp có khó khăn về kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương báo cáo nội dung, nhu cầu kinh phí thực hiện gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bổ sung kinh phí theo quy định.

2. Chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án

a) Kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị theo phân cấp ngân sách hiện hành;

b) Căn cứ số kinh phí được giao, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật;

c) Việc quyết toán kinh phí thực hiện Đề án thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng 9 năm 2019.

2. Khi các văn bản quy định về nội dung, chế độ, chính sách dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cơ quan Trung ương các Hội, Đoàn thể;

- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;

- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc BTC;

- Lưu: VT, Vụ HCSN (300 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Văn Hiếu

thuộc tính Thông tư

Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Tư pháp-Hộ tịchLoại dự thảo:Thông tư
Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chínhTrạng thái:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018.
dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi