Dự thảo Quyết định về chế độ chi đặc thù với Cục Hàng hải Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:             /2019/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về một số chế độ chi đặc thù đi với Cục Hàng hải Việt Nam,

 

Điều 1. Ban hành một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam. Thời gian thực hiện từ năm 2019 đến hết năm 2020.

Điều 2. Đối tượng áp dụng Quyết định này gồm: cán bộ, công chức, viên chức tại Cơ quan Cục Hàng hải Việt Nam, 02 Chi Cục Hàng hải và lực lượng thanh tra chuyên ngành hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này điều chỉnh chế độ chi đặc thù tiền lương, tiền thưởng, trang phục công tác và nguồn kinh phí đảm bảo chi đặc thù.

Điều 4. Nội dung chi đặc thù, chế độ chi đặc thù được tính vào kinh phí giao tự chủ như sau:

1. Tiền lương bình quân: Được áp dụng hệ số tiền lương 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định (lương ngạch, bậc và các loại phụ cấp, trừ chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ).

2. Thưởng an toàn, an ninh hàng hải: Được áp dụng mức 15% lương cấp bậc, chức vụ (không bao gồm các khoản phụ cấp) cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải.

3. Trang phục công tác: Được thực hiện chi trang phục công tác. Bộ Giao thông vận tải quy định chế độ trang phục công tác cho Cục Hàng hải Việt Nam; Bộ Tài chính quy định mức chi trang phục công tác theo chế độ trang phục được ban hành.

Điều 5. Kinh phí bảo đảm chế độ chi đặc thù gồm: hệ số tiền lương tăng thêm 0,8 lần; thưởng an toàn, an ninh hàng hải và trang phục công tác được bố trí từ nguồn thu phí cảng vụ hàng hải được để lại chi theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các Cảng vụ Hàng hải.

Điều 6. Nguồn kinh phí giao tự chủ nếu có tiết kiệm, Cục Hàng hải Việt Nam được chi cho các nội dung theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; trong đó, bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức tối đa không quá 1,0 lần so với mức tiền lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định.

Điều 7. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn về phân bổ nguồn kinh phí thực hiện các khoản chi đặc thù nêu trên.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …. tháng …. năm 2019được áp dụng cho các năm ngân sách từ năm 2019 đến năm 2020; các chế độ chi đặc thù nêu tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Các Bộ trưởng: Giao thông vận tải, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

  Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UB Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG


 Nguyễn Xuân Phúc

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam