Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 21/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
  • Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Chính sách
  • Loại dự thảo: Quyết định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài chính
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

---------

   

Số: /2021/QĐ-TTg

DỰ THẢO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg

ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng

đối với học sinh, sinh viên

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau:

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 2:

“2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

a) Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

b) Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

c) Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

d) Hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học.

Học sinh, sinh viên thuộc các hộ gia đình nêu trên có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hàng năm trong thời gian theo học”.

3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5:

“1. Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên”.

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 9:

“Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên”.

Điều 2. Bãi bỏ một số Điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau:

1. Bãi bỏ Khoản 3 Điều 2:

2. Bãi bỏ Điều 10.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày......tháng...... năm 2021.

2. Bãi bỏ Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

3. Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày Quyết định này có hiệu lực: Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay vốn tối đa tại Khoản 3 Điều 1 được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Khoản 3 Điều 2;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP;

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính,

KHĐT,LĐTBXH, GDĐT;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: TH, TKBT, ĐMDN, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (2).

 

THỦ TƯỚNG
 

 Phạm Minh Chính

 

 

Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm