Công văn 9736/BTC-QLCS 2023 thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2017/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 9736/BTC-QLCS

Công văn 9736/BTC-QLCS của Bộ Tài chính đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 167/2017/NĐ-CP, Nghị định 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:9736/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành:12/09/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9736/BTC-QLCS
V/v đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , Nghị định số 67/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 205/TB-VPCP ngày 03/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ và Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 về việc rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023 - 2030, Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo Đề cương (kèm theo) và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 23/9/2023[1].

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; (để b/c)
- Phó TTCP Trần Hồng Hà; (để b/c)
- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc; (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở TC các tỉnh (TP) trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2017/NĐ-CP , NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số 9736/BTC-QLCS ngày 12/9/2023 của Bộ Tài chính)

A. Kết quả thực hiện

I. Về việc ban hành văn bản

1. Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn

Liệt kê các văn bản của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã ban hành để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , Nghị định số 67/2021/NĐ-CP .

2. Tình hình ban hành Kế hoạch sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Công văn số 2635/BTC-QLCS ngày 22/3/2023 của Bộ Tài chính

Liệt kê cụ thể các văn bản của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đã ban hành (Văn bản số/ngày/tháng văn bản); trường hợp chưa ban hành thì nêu rõ là “chưa ban hành”, lý do chưa ban hành.

II. Kết quả phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: Đề nghị báo cáo theo Mẫu số 01 đính kèm Công văn số 2635/BTC-QLCS ngày 22/3/2023 của Bộ Tài chính; trong đó xác định cụ thể tổng số cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án xử lý đến thời điểm báo cáo (chia theo khối hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp) được cập nhật đến ngày báo cáo (ngày 31/8/2023).

B. Những hạn chế, vướng mắc

Đề nghị nêu rõ các hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân của các hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có); trong đó nêu rõ các nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan.

C. Giải pháp và đề xuất, kiến nghị: Trên cơ sở đánh giá nội dung tại Mục B, đề nghị nêu rõ các giải pháp cần tập trung thực hiện để bảo đảm tiến độ phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan như sau:

1. Đối với Nghị định số 167/2017/NĐ-CP , Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đề nghị tập trung một số vấn đề sau:

a) Phạm vi nhà, đất phải sắp xếp/không phải sắp xếp.

b) Đối tượng phải sắp xếp.

c) Thẩm quyền lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất; cơ quan chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà, đất; thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất và Quyết định xử lý nhà, đất1.

d) Trình tự, thủ tục thực hiện sắp xếp: Đề nghị có ý kiến cụ thể về quy trình, thời hạn giải quyết, trách nhiệm giải quyết, hồ sơ để rút ngắn thời gian thực hiện đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

đ) Về hình thức xử lý nhà, đất: Đề nghị có ý kiến cụ thể về trường hợp áp dụng, thẩm quyền quyết định, trình tự thủ tục thực hiện đối với từng hình thức xử lý.

e) Về quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất: Đề xuất việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tương ứng với từng loại hình cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

g) Về xử lý chuyển tiếp: Đề nghị có ý kiến cụ thể việc xử lý chuyển tiếp đối với từng trường hợp cụ thể.

h) Về các mẫu biểu: Đề xuất cụ thể các chỉ tiêu tại Mẫu Biên bản kiểm tra hiện trạng (Mẫu số 02), Mẫu Phương án sắp xếp (Mẫu số 01); đề xuất bổ sung Mẫu (nếu có).

i) Các nội dung khác (nếu có).

2. Kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan: Nội dung kiến nghị cần xác định cụ thể văn bản cần sửa đổi, bổ sung; nội dung cần sửa đổi, bổ sung; cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung./.


[1] Bản mềm tham gia ý kiến đề nghị Quý cơ quan gửi về hòm thư: [email protected].vn.

1 Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 205-TB-VPCP (tăng cường phân cấp cho các bộ, ngành và các địa phương trong việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản công, giao thẩm quyền trong phê duyệt phương án xử lý và quyết định cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Đề nghị xác định cụ thể thẩm quyền lập phương án, cơ quan chủ trì kiểm tra hiện trạng, phê duyệt phương án và quyết định cho phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi