Công văn 9699/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 9699/NHNN-QLNH
V/v: Hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố
- Tổng Giám đốc các Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối

Để thống nhất triển khai thực hiện các nội dung qui định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các Tổ chức tín dụng được phép cung ứng dịch vụ ngoại hối (TCTD) thực hiện một số nội dung sau:

1. Về việc tổ chức triển khai thực hiện:
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện việc thanh lý hợp đồng đổi ngoại tệ đối với các đại lý đổi ngoại tệ không đủ điều kiện và chuyển đổi Giấy phép làm đại lý đổi ngoại tệ đối với các đại lý đã đủ điều kiện theo đúng thời hạn qui định tại Điều 13 Chương III Quy chế.
- Trong quá trình xem xét cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý đổi ngoại tệ cho các tổ chức kinh tế, các chi nhánh phải nghiêm túc thực hiện đúng các yêu cầu về địa điểm, cơ sở vật chất qui định tại Quy chế đại lý đổi ngoại tệ.
2. Tiêu chí về Địa điểm đặt đại lý đổi ngoại tệ ở trung tâm thương mại, siêu thị có nhiều khách nước ngoài tham quan (khoản 5 Điều 3 Chương I):
Đối với điều kiện này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố căn cứ vào tình hình thực tế để xem xét dựa trên một số tiêu chí sau:
- Về địa điểm: Là nơi mua bán sầm uất thuộc trung tâm thành phố, thường xuyên có nhiều khách nước ngoài tham quan, mua sắm;
- Về mật độ đặt đại lý: Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng quản lý cũng như sự chấp hành của tổ chức có nhu cầu làm đại lý đổi ngoại tệ để xem xét cấp giấy Chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.
3. Quy định về phòng hoặc quầy giao dịch độc lập (khoản 3 Điều 5 Chương II):
Khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ đối với các khách sạn, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có thể xem xét cho phép được đặt địa điểm đổi ngoại tệ tại Quầy lễ tân (Reception). Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo các yêu cầu như: có nhân viên chuyên trách về hoạt động đổi tiền, có máy fax, két sắt, điện thoại, bàn ghế, bảng thông báo tỷ giá, sổ sách kế toán riêng biệt theo qui định của TCTD.
4. Chế độ xử lý vi phạm hoạt động đại lý đổi ngoại tệ:
Đối với các đại lý đổi ngoại tệ, tổ chức tín dụng có vi phạm qui định về hoạt động đổi ngoại tệ sẽ áp dụng các hình thức xử lý vi phạm qui định tại Điều 14 của Quy chế.
Trong trường hợp các TCTD có đại lý vi phạm vượt mức qui định, ngoài việc áp dụng các hình thức xử lý vi phạm tại Quy chế, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung như sau:
+ Đối với các đại lý vi phạm vượt mức qui định tại Quy chế: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ đã cấp và không cấp lại Giấy chứng nhận cho các tổ chức này.
+ Đối với tổ chức tín dụng có đại lý vi phạm vượt mức qui định tại Quy chế: Xem xét thu hẹp phạm vi hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối hoặc thu hồi tạm thời Giấy xác nhận đủ điều kiện cung ứng dịch vụ ngoại hối.
Ngoài ra, đối với các bàn đổi ngoại tệ theo Quy chế hoạt động của bàn đổi ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định 1216/2003/QĐ-NHNN ngày 9/10/2003 nhưng có vi phạm nhiều lần thì không thực hiện chuyển đổi (hoặc cấp mới) Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cho các đối tượng này.
5. Thời hạn chuyển đổi thành Giấy xác nhận:
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có trách nhiệm yêu cầu các TCTD và các đại lý đổi ngoại tệ đủ điều kiện thực hiện việc chuyển đổi Giấy phép theo đúng thời hạn qui định tại Điều 13 của Quy chế. Sau thời gian 3 tháng, tất cả các trường hợp không thực hiện chuyển đổi Giấy phép thành Giấy xác nhận sẽ hết hiệu lực. Trường hợp tổ chức nào có nhu cầu làm đại lý các chi nhánh sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận mới theo đúng các qui định hiện hành.
6. Về việc báo cáo hàng ngày.
Hủy bỏ chế độ báo cáo hàng ngày theo qui định tại điểm 3 Công văn số 5063/NHNN-QLNH ngày 6/6/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
7. Về việc khai thác số liệu báo cáo:
Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo bổ sung các qui định về chế độ báo cáo theo Hệ thống báo cáo 477, trong đó có qui định các TCTD thực hiện báo cáo về tình hình đổi ngoại tệ của hệ thống cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.
Trong thời gian chờ đợi văn bản ban hành, để có số liệu phục vụ công tác thống kê báo cáo, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố yêu cầu các đại lý và các TCTD báo cáo như sau:
- Các đại lý đổi ngoại tệ báo cáo tình hình đổi ngoại tệ theo quy định tại Điều 15 Quy chế đại lý đổi ngoại tệ;
- Các TCTD được phép hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối báo cáo tình hình đổi ngoại tệ của hệ thống bằng văn bản theo định kỳ quý cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn có trách nhiệm tổng hợp số liệu về tình hình đổi ngoại tệ trên địa bàn báo cáo Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) theo Hệ thống báo cáo 477 và 1747.
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung trên để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối thực hiện. Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai nghiêm túc nội dung hướng dẫn nêu trên./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo (để b/c);
- Vụ CSTT, Pháp chế; Tín dụng,
Thanh tra (để phối hợp thực hiện);
- Lưu VP, vụ QLNH.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Trần Minh Tuấn

Thuộc tính văn bản
Công văn 9699/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 9699/NHNN-QLNH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Minh Tuấn
Ngày ban hành: 30/10/2008 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------
No. 9699/NHNN-QLNH
Re: providing guidance on operation of foreign currency exchange agent
Hanoi, October 30, 2008
 

 

To:
- General Managers of State Bank branches in provinces, cities
- General Directors of Credit Institutions authorized to supply foreign exchange services

 
With a view to unanimously implementing the contents stipulated in the Regulation on foreign currency exchange agents issued in conjunction with the Decision No. 21/2008/QD-NHNN dated 11 July 2008 of the Governor of the State Bank, the Governor requires State Bank branches in provinces, cities and Credit Institutions authorized to supply foreign exchange services (CI) to carry out some of following contents:
1. Regarding organization of implementation:
- State Bank branches in provinces, cities require CIs to seriously carry out the liquidation of contract of foreign currency exchange for unqualified foreign currency exchange agents and to change the Licence to act as a foreign currency exchange agent for qualified agents in accordance with the deadline as stipulated in Article 13, Chapter III of the Regulation.
- Upon considering granting the Certificate of being qualified for acting as foreign currency exchange agent to economic organizations, branches must seriously comply with requirements of location, material facilities as provided for in the Regulation on foreign currency exchange agents.
2. Criteria concerning the Location of foreign currency exchange agents at trading centers, supermarkets where there are many foreigners visiting and shopping (paragraph 5, Article 3, Chapter I):
For this condition, State Bank branches in provinces, cities shall base on actual situation to consider upon some of following criterion:
- For location: it must be a crowded trading center in the center of city where there are many foreigners visiting and shopping;
- For the agent density: State Bank branches in the locality shall base on actual situation and management ability as well as the compliance of organizations which wish to be foreign currency exchange agent to consider granting the Certificate of registration for foreign currency exchange agent.
3. Provisions on independent transaction officer or counter (paragraph 3, Article 5 of Chapter II):
Upon considering granting the Certificate of registration for foreign currency exchange agent to hotels, State Bank branches in provinces, cities may consider permitting to locate a foreign currency exchange counter at the Reception. However, following requirements must be still satisfied: having an officer in charge of money exchange activity, availability of fax machine, safe, telephone, table and chairs, exchange rate bulletin, separate accounting books in accordance with applicable provisions of CIs.
4. Regarding the regime of dealing with violation in operation of foreign currency exchange agent:
For foreign currency exchange agents, credit institutions which commit violation acts for provisions on foreign currency exchange activity shall be subject to violation punishments as stipulated in Article 14 of the Regulation.
In case CIs have agents committing violation acts exceeding the stipulated limit, in addition to the application of cases of violation treatment as stipulated in the Regulation, State Bank shall apply following additional punishment cases:
+ For agents which commit violation acts exceeding the limit stipulated in the Regulation: to revoke the granted Certificate of registration for foreign currency exchange agent and not to reissue the Certificate to these organizations.
+ For credit institutions which have agents committing violation acts exceeding the limit stipulated in the Regulation: to consider shrinking the scope of activity of foreign exchange service supply or temporarily revoking the Certificate of being qualified for supply of foreign exchange service.
Besides, for foreign currency exchange counters in accordance with the Regulation on operation of foreign currency exchange counters issued in conjunction with the Decision No. 1216/2003/QD-NHNN dated 9 October 2003, which commit violation act for several times, the change (or new issuance) of the Certificate of registration for foreign currency exchange agents to these subjects shall not be performed.
5. Time limit for changing into the Certificate:
State Bank branches in provinces, cities shall be responsible for requesting CIs and qualified foreign currency exchange agents to carry out the changing of the Licence in accordance with the time stipulated in Article 13 of the Regulation. After 3 months, all cases of failure to change the License into the Certificate shall cease their effectiveness. Where any organization having a demand for acting as an agent, branches shall consider and issue a new certificate in accordance with current provisions.
6. Regarding daily reporting
To repeal the daily reporting regime in accordance with provisions in point 3 of the Official Dispatch No. 5063/NHNN-QLNH dated 6 June 2008 of the Governor of the State Bank.
7. Regarding the exploitation of reporting data
Currently, State Bank is drafting additional provisions on reporting regime in accordance with the reporting System 477, which stipulate that CIs make report to the State Bank branches in provinces, cities on the situation of foreign currency exchange of the system.
While waiting for documents to be issued, in order to have the data for statistic and reporting purpose, State Bank branches in provinces, cities request agents and CIs to make report as follows:
- Foreign currency exchange agents shall make report on the situation of foreign currency exchange in accordance with provisions in Article 15 of the Regulation on foreign currency exchange agent;
- CIs authorized to supply foreign exchange services shall make written report on the situation of foreign currency exchange of the entire system on quarterly basis to the State Bank branches in the locality.
State bank branches in the locality shall be responsible for summarizing the data on the situation of foreign currency exchange in the locality to make report to the Department of Foreign Exchange Control (State Bank) under the Reporting System 477 and 1747.
State Bank provides guidance on several above mentioned contents for the implementation of State Bank branches in provinces, cities and credit institutions authorized to engage in foreign exchange activity. SBV's Governor requests Managers of SBV branches in provinces, cities; heads of related units to organize the serious implementation of above guided contents.
 

 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK OF VIETNAM
DEPUTY GOVERNOR
Tran Minh Tuan

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!