Công văn 946/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------------------

Số: 946/LĐTBXH-KHTC

V/v Công khai quyết toán ngân sách nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện qui định tại Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngàỵ 22/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện qui chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông báo số 106/TB-BTC ngày 08/03/2013 của Bộ Tài chính về Thông báo thẩm định số liệu quyết toán ngân sách năm 2011 kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu công khai quyết toán kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng năm 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(Số liệu chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Thông báo công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 được gửi đến các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Bộ trong thời gian 90 ngày kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Cục Người có công;
- Văn phòng Bộ;
- Trung tâm Thông tin (để công khai trên website Bộ);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Quang Phụng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 946/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 946/LĐTBXH-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Quang Phụng
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực