Công văn 9449/BTC-QLCS 2021 về sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 9449/BTC-QLCS

Công văn 9449/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:9449/BTC-QLCSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Xuân Hà
Ngày ban hành:19/08/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Số: 9449/BTC-QLCS
V/v sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 


Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (các văn bản có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018); trong đó, có quy định về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Cnh ti điểm 4 Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 11/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, để có cơ sở tng kết, đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần) các quy định về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết bảo đảm hiệu quả, tránh tiêu cực, lãng phí, thất thoát tài sản, Bộ Tài chính đnghị Quý cơ quan báo cáo tng kết, đánh giá việc sử dụng tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo Đcương (đính kèm) và gửi về Bộ Tài chính trước ngày 15/9/2021.

Mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thtướng Chính phủ; (Đ b/cáo)
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; (Đ b/cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ HCSN;

- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐVSNCL VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ, LIÊN DOANH, LIÊN KẾT
(Kèm theo Công văn số 9449/BTC-QLCS ngày 19/8/2021 của Bộ Tài chính)

I. Tình hình ban hành các văn bản của bộ, cơ quan trung ương, địa phương quy định/hướng dẫn/chỉ đạo về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

- Tình hình ban hành các văn bản quy định/hướng dẫn/chỉ đạo về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 (Liệt kê s, ngày, cấp ban hành và nội dung tóm tắt của văn bản)

- Tình hình ban hành các văn bản quy định/hướng dẫn/chỉ đạo về việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sn công năm 2017 (Liệt kê số, ngày, cp ban hành và nội dung tóm tắt của văn bản)

II. Tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

1. SĐVSNCL thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Ch tiêu

Thời điểm 31/12/2017

Thời điểm báo cáo

Tổng số ĐVSNCL

 

 

SĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư

 

 

SĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên

 

 

Số ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên

 

 

Số ĐVSNCL do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên

 

 

2. Tình hình sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết trước ngày Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2018)

- Tổng số ĐVSNCL đang sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại thời điểm 31/12/2017; số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tại thời điểm 31/12/2017.

- Slượng ĐVSNCL đã thực hiện rà soát việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12290/BTC-QLCS ngày 07/10/2020.

- Kết quả rà soát theo đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 12290/BTC-QLCS ngày 07/10/2020

+ Số lượng ĐVSNCL; số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản được tiếp tục thực hiện kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

+ Số lượng ĐVSNCL; số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sn phải chấm dứt việc kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

3. Tình hình sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết từ ngày 01/01/2018 đến nay

- Tổng số Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết do đơn vị lập.

- Tình hình thẩm định Đề án của cơ quan quản lý tài sản công:

+ Tổng số Đề án đã thẩm định.

+ SĐề án được thng nhất ngay đbáo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt

+ Số Đề án cần phải hoàn thiện trước khi báo cáo cấp có thm quyền xem xét, phê duyệt; trong đó, số Đề án cần hoàn thiện về phương án tài chính là … Đề án.

- Tình hình phê duyệt Đề án của cấp có thẩm quyền:

+ Tổng số Đề án đã trình

+ Số Đề án đã được phê duyệt

+ Số Đề án không được pduyệt.

4. Kết quả sử dụng tài sản công tại ĐVSNCL vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết từ ngày 01/01/2018 đến nay

- Đề nghị gửi kèm theo các Biu công khai tình hình khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công của các năm 2018, 2019, 2020 theo Mu số 10d-CK/TSC ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính.

- Đối với tài sản công sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết, đề nghị báo cáo bổ sung các nội dung theo Biểu sau:

Stt

Tên tài sản

Kết quả liên doanh, liên kết

Số lượng/ diện tích tài sản liên doanh, liên kết

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Đi tác liên doanh liên kết

Hình thức liên doanh, liên kết

Hợp đồng liên doanh, liên kết (s..., ngày...)

Thời hạn liên doanh, liên kết (từ.... đến ...)

Số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết trong năm (Nghìn đồng)

Tỷ lệ số tiền thu được trên tổng doanh thu/ li nhuận của hoạt động LD, LK

I

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà, đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ snhà, đất tại...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Xe ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tài sn cố định khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị

1. Nhng kết quả đạt được

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

3. Đề xuất, kiến nghị:

3.1. Về cơ chế chính sách

a) Về các trường hợp (điều kiện) được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

b) Về thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết

Trong đó, đề nghị lựa chọn 1 trong số các dự kiến hoàn thiện quy định về thẩm quyền phê duyệt Đán sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết như sau:

Phương án 1: Giữ nguyên thẩm quyền như quy định hiện hành

Phương án 2: Cho phép Bộ, ngành, địa phương thực hiện phân cấp thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết tùy thuộc vào nhu cầu quản lý và tình hình thực tế của mỗi Bộ, ngành, địa phương.

Phương án 3: Giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đề án kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với tài sản là toàn bộ cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác hoặc một phần cơ sở hoạt động sự nghiệp có giá trị lớn (đề nghị đề xuất cụ thể giá trị tài sản giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt); các tài sản còn lại do Hội đồng quản lý hoặc người đứng đu đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt Đề án.

Phương án khác: (nêu cụ thể đề xuất phương án)

c) Về trình tự, thủ tục

d) Về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết; thay đổi đối tác liên doanh, liên kết

đ) Về việc xác định và nộp tiền thuê đất

e) Về việc chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản, hợp đồng liên doanh, liên kết trước thời hạn

g) Về hình thức liên doanh, liên kết

h) Các nội dung khác.

3.2. Về tổ chức thực hiện./.

 

Mẫu số 10d-CK/TSC

Bộ, tnh:.............................................

Mã đơn vị:…………………………….

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TỪ TÀI SẢN CÔNG

NĂM ……..

ĐVT cho: Slượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền thu được là: Nghìn đồng.

STT

TÀI SẢN

KINH DOANH

CHO THUÊ

LIÊN DOANH, LIÊN KT

Số lượng/ diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số tiền thu được tviệc kinh doanh trong năm

Số lượng/ diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản trong năm

Số lượng/ diện tích

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết trong năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I

Đơn vị A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xe ô tô

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài sản cố định khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đơn vị B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….. , ngày ….. tháng năm …..
BỘ TRƯỞNG/CHỦ TỊCH UBND CẤP TỈNH
(Ký, họ tên và đóng dấu)

__________________

Ghi chú:

- Cột 3, 7, 11: Ghi chỉ tiêu diện tích đối với tài sản là đất, nhà; ghi chỉ tiêu số lượng đối với tài sản là xe ô tô, tài sản cố định khác.

- Trường hợp phát sinh hình thức khai thác khác theo hình thức khác theo quy định của pháp luật thì bổ sung các cột ch tiêu công khai về hình thức khai thác khác (tên hình thức khai thác, slượng/diện tích, nguyên giá, giá trị còn lại, stiền thu được) cho phù hợp.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi