Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

-------

Số: 8900/NHNN-TCKT
V/v: Bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

 

Kính gửi: Các Tổ chức tín dụng

 

Ngày 03/09/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN và các Tổ chức tín dụng (TCTD) lập, gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày. Để đáp ứng đầy đủ hơn về thông tin, số liệu phục vụ yêu cầu chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, NHNN hướng dẫn các TCTD bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày như sau:

1. Đối với tài khoản “275- Cho vay khác” ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc NHNN và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN (sau đây gọi tắt là Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN), các TCTD phải bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày của tài khoản này trên bảng cân đối tài khoản ngày, gửi NHNN theo hai chỉ tiêu:

- Bằng đồng Việt Nam

- Bằng ngoại tệ và vàng

2. Đối với tài khoản “431- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam” và tài khoản “434- Mệnh giá giấy tờ có giá bằng ngoại tệ và vàng” ban hành theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN, các TCTD phải bổ sung thuyết minh chi tiết số dư đầu ngày, số phát sinh trong ngày, số dư cuối ngày của hai tài khoản này trên bảng cân đối tài khoản ngày, gửi NHNN theo hai đối tượng:

- Khách hàng là người cư trú

- Khách hàng là người không cư trú

3. 3. Cục Công nghệ tin học có trách nhiệm hướng dẫn các TCTD gửi bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên theo đúng quy trình tại Công văn số 6798/NHNN-DBTKTT.

Trong thời gian Cục Công nghệ tin học chưa kịp thời xây dựng phần mềm tin học hỗ trợ việc tiếp nhận, xử lý, tổng hợp bản bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên của các đơn vị, các TCTD có trách nhiệm fax bản bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư các tài khoản trên về NHNN (Vụ Dự báo Thống kê tiền tệ) đúng thời hạn quy định tại Công văn số 6789/NHNN-DBTKTT.

Trên đây là hướng dẫn của NHNN về bổ sung thuyết minh chi tiết chỉ tiêu số dư của một số tài khoản cấp III trên bảng cân đối tài khoản kế toán hàng ngày. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các TCTD phản ánh về NHNN (Vụ Tài chính- Kế toán) để có hướng dẫn xử lý, giải quyết kịp thời./.

 

 Nơi nhận:
- Như đề gửi;
- NHNN CN tỉnh, thành phố;
- Cục CNTH;
- Vụ DBTKTT; (để phối hợp)
- Cơ quan TTra Giám sát;
- Lưu VP, TCKT2.

TL.THỐNG ĐỐC
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 8900/NHNN-TCKT bổ sung chỉ tiêu báo cáo kèm theo Bảng Cân đối tài khoản kế toán ngày do Ngân hàng Nhà nước ban hành
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 8900/NHNN-TCKT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Thanh Hương
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

 

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------
No.: 8900/NHNN-TCKT
on supplementing report norms together with the balance sheet of daily-accounting accounts
Hanoi, November 12, 2009
 
To: Credit Institutions
On 03/09/2009, the State Bank of Vietnam (SBV) has issued the Official Dispatch No.6798/NHNN-DBTKTT requiring the units of the State Bank and the credit institutions (CI) to make and send the balance sheet of daily-accounting accounts. To fully meet information and data for requirement of directing and administering monetary policy and banking activity, the central Bank instructs the credit institutions to supplement detailed explanation on balance norms of some level III accounts on the balance sheet of daily-accounting accounts as follows:
1. For the account "275 - Other Loans" issued together with Decision No.479/2004/QD-NHNN dated 29/04/2004 of the Governor and the Decisions amending and supplementing the Decision No.479/2004/QD-NHNN (hereinafter referred to as Decision 479/2004/QD-NHNN), the credit institutions must supplement the detailed explanation of opening balances, balances arising in the day, the ending balances of this account on the balance sheet of daily account, sending to the State Bank upon two norms:
- In Vietnam dong
- In foreign currency and gold
- For the account "431 - The par value of valuable papers in Vietnam dong" and the account "434 - The par value of valuable papers in foreign currency and gold" issued together with Decision 479/2004/QD-NHNN, the credit institutions must supplement the detailed explanation of opening balances, balances arising in the day, the ending balances of these two accounts on the balance sheet of daily account, sending to the State Bank upon two subjects:
- Customers who are residents
- Customers who are non-residents
3. The Information Technology Department is responsible for guiding the credit institutions to send the supplementation of detailed explanation on balance norms of the above mentioned accounts upon the proper process in the Official Dispatch No.6798/NHNN-DBTKTT.
During the period that the Information Technology Department has not timely made computer software supporting the receipt, processing and synthesis of the supplementation of detailed explanation on balance norms of the above mentioned accounts of the units, the CI are responsible for faxing the supplementation of detailed explanation on balance norms of the above mentioned accounts to the central bank (the Department of Monetary Statistics and Forecast) within the time limit specified in the Official Dispatch No.6789/NHNN-DBTKTT.
Herein is the guidance of the State Bank on the supplementation of detailed explanation on balance norms of some level III accounts on the balance sheet of daily-accounting accounts. In the course of implementation should any problems arise, the CI reflects to the central bank (the Department of Finance - Accounting) for guiding the handling and promptly settlement./.
 

 
P/p THE GOVERNOR
FOR DIRECTOR GENERAL OF DEPARTMENT OF FINANCE - ACCOUNTING
DEPUTY DIRECTOR GENERAL
Nguyen Thi Thanh Huong

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!