Công văn 868/UBND-VX TP.HCM 2022 tăng cường công tác quản lý hội, quỹ

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
___________

Số: 868/UBND-VX
V/v tăng cường công tác quản lý hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP; Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP.

Căn cứ Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Thông tư số 04/2020/TT-BNV ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP.

Để hoạt động của các hội, quỹ trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới đảm bảo theo đúng quy định và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Các sở, ban, ngành Thành phố được phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố nghiêm túc thực hiện việc quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ được phân công, phân cấp quản lý theo lĩnh vực hoạt động.

a) Rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy của các hội, quỹ đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra các hội, quỹ hoạt động chưa hiệu quả, không đúng tôn chỉ, mục đích có phương án tổ chức sắp xếp lại (sáp nhập hoặc giải thể) theo đúng quy định.

b) Tăng cường kiểm tra, nắm chắc tình hình, hướng dẫn các hội hoạt động tuân thủ pháp luật; giải quyết những vướng mắc, khó khăn. Tạo điều kiện hỗ trợ các hoạt động hội, quỹ đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đúng tôn chỉ, mục đích, Điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; các sở, ban, ngành phụ trách Hội có văn bản nhắc nhở các hội thuộc lĩnh vực quản lý tới thời hạn tổ chức Đại hội, chuẩn bị văn kiện tổ chức Đại hội, thẩm định có ý kiến về văn kiện, chương trình, nhân sự Đại hội theo quy định.

c) Xử lý nghiêm các tổ chức hội, quỹ hoạt động sai quy định pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các tổ chức hội đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, hoạt động phù hợp với các quy định và tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động hội theo đúng Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

a) Ban hành Quyết định phân công cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước cho phù hợp với lĩnh vực hoạt động.

b) Tăng cường kiểm tra hoạt động của các hội, quỹ trong việc chấp hành theo quy định của pháp luật, quy định của Điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

c) Kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với các hội, quỹ vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của Điều lệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

d) Nghiên cứu, đề xuất sắp xếp lại các hội có tôn chỉ, mục đích hoạt động trùng lặp, tương đồng nhằm đảm bảo các hội hoạt động hiệu quả, phù hợp.

đ) Thực hiện việc báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý các tổ chức hội, quỹ thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Nội vụ).

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Sở Nội vụ để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy (để báo cáo);
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ban Tổ chức Thành ủy;
- Ban dân vận Thành ủy;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Nội vụ;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX;
- Lưu: VT, (VX-Tri).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

thuộc tính Công văn 868/UBND-VX

Công văn 868/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác quản lý hội, quỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:868/UBND-VXNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Võ Văn Hoan
Ngày ban hành:23/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định về báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Quyết định 17/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng quy định về báo cáo quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý; thẩm định quyết toán theo niên độ đối với vốn đầu tư công thuộc ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Đầu tư , Tài chính-Ngân hàng

Vui lòng đợi