Công văn 8633/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------
Số: 8633 /BKHĐT-TH
V/v: Rà soát việc bố trí KH vốn TPCP giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và dự kiến phân bổ KH vốn TPCP năm 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014
 
 

Kính gửi:
- Các bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động, thương binh và xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và truyền thông;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2121/TTg-KTTH ngày 29 tháng 10 năm 2014 và văn bản số 9094/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các bộ và địa phương) rà soát việc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch năm 2015 theo các quy định như sau:
I. RÀ SOÁT VIỆC BỐ TRÍ KẾ HOẠCH VỐN TPCP GIAI ĐOẠN 2012-2015 VÀ BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2014-2016
Đề nghị các bộ và địa phương căn cứ các Quyết định giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện các dự án, rà soát việc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 các dự án thuộc các bộ, địa phương quản lý như sau:
1. Tổng hợp danh mục các dự án không còn nhu cầu sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại hoặc bố trí vượt tổng mức trái phiếu Chính phủ theo quy định, gồm:
a) Danh mục các dự án không còn nhu cầu sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 còn lại.
b) Danh mục các dự án bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 vượt tổng mức trái phiếu Chính phủ theo quy định.
c) Danh mục các dự án đã sử dụng các nguồn vốn khác để đầu tư, không còn nhu cầu hoặc không sử dụng được số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 còn lại.
Đối với từng trường hợp nêu trên, đề nghị báo cáo rõ các thông tin, số liệu của từng dự án theo Biểu mẫu số 1 kèm theo và nêu rõ lý do việc không còn nhu cầu sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 còn lại hoặc bố trí vượt tổng mức trái phiếu Chính phủ theo quy định.
2. Đề xuất điều chuyển số vốn trái phiếu Chính phủ không còn nhu cầu sử dụng hoặc bố trí vượt tổng mức trái phiếu Chính phủ quy định cho các dự án khác thuộc danh mục vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch, nhưng chưa được bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ theo quy định (nếu có). Báo cáo rõ những nội dung, hạng mục và hiệu quả dự kiến đạt được bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến bổ sung.
Việc dự kiến điều chỉnh mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể:
Trên cơ sở số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn dư nêu trên, căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012-2013, ước thực hiện cả năm 2014 và khả năng thực hiện năm 2015, các bộ và địa phương có nhu cầu điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án trong từng ngành, lĩnh vực, tổng hợp đề xuất theo Biểu mẫu số 2 kèm theo, bảo đảm các nguyên tắc sau:
- Thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.
- Mức vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh bổ sung cho các dự án không được vượt quá tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ của ngành, lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch giai đoạn 2012-2015 sau khi điều chỉnh và số vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 (nếu có) của từng dự án không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án được Quốc hội cho phép bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.
- Không được phép điều chỉnh bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ:
+ Cho phần điều chỉnh tăng quy mô hoặc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
+ Điều chỉnh mức vốn của dự án thuộc ngành, lĩnh vực này sang dự án thuộc ngành, lĩnh vực khác.
- Việc điều chỉnh mức vốn phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư, không gây thất thoát, lãng phí.
II. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015
Đề nghị các bộ và địa phương căn cứ dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 được thông báo tại phụ lục kèm theo, dự kiến phương án phân bổ chi tiết kế hoạch năm 2015 cho các dự án theo các nguyên tắc, tiêu chí như sau:
1. Nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015
Việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ phải quán triệt và thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:
a) Nguyên tắc chung
- Thực hiện đúng theo các quy định tại nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý vốn đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015.
- Bố trí vốn để hoàn trả các khoản ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ quyết định ứng trước trong năm 2014 và các khoản ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa bố trí thu hồi của các dự án thuộc danh mục trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, nhưng không được bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.
b) Đối với các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, di dân tái định cư thủy điện Sơn la
- Bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 cho các dự án không được bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.
- Thanh toán nợ xây dựng cơ bản.
- Tập trung vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án còn thiếu ít vốn hoàn thành 2015-2016.
- Mức vốn bố trí cho từng dự án không được vượt quá mức vốn kế hoạch hoặc kế hoạch điều chỉnh (nếu có) của giai đoạn 2012-2015 và số vốn bổ sung giai đoạn 2014-2016.
c) Đối với các chương trình, dự án ODA
- Chỉ bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 cho các dự án Ngân sách Trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng. Đối với các dự án khởi công mới hoặc dự án chuyển tiếp nhưng chưa được bố trí vốn đối ứng ngân sách trung ương và trái phiếu Chính phủ trong các kế hoạch năm trước của các địa phương phải được thẩm định vốn theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ.
- Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA kế hoạch năm 2015 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và bảo đảm các cam kết trong các Hiệp định đã ký và tiến độ, thực hiện các chương trình, dự án thật sự cần thiết và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này.
- Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA để tập trung thực hiện các công việc: giải phóng mặt bằng; nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT; xây dựng phần vỏ để đồng bộ với tiến độ nhập khẩu thiết bị, máy móc từ nguồn vốn nước ngoài;...
- Mức vốn đối ứng cho các dự án của các địa phương không được vượt quá tổng mức đối ứng nguồn ngân sách Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015.
- Không bố trí vốn đối ứng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các chương trình, dự án ODA trong quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền hoặc trong hiệp định ký kết quy định phần vốn đối ứng sử dụng các nguồn vốn khác, không thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương.
Riêng Bộ Giao thông vận tải: ưu tiên các dự án quan trọng, cấp bách đủ để hoàn trả nợ ứng trước kế hoạch năm 2015 và thực hiện tiếp một phần trong năm 2015 như: dự án Cầu Nhật Tân và đường đầu cầu, đường nối Sân bay Nội Bài - Cầu Nhật Tân, Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành,…; các dự án quan trọng, cấp bách khác chưa được ứng trước trong năm 2015 như: dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự án tín dụng ngành giao thông vận tải,… Bố trí một phần cho các dự án thuộc diện chuyển tiếp, hoàn thành cần vốn đối ứng triển khai trong năm 2015.
2. Dự kiến danh mục và mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015
Căn cứ các nguyên tắc, tổng mức vốn thông báo nêu trên và trên cơ sở danh mục các dự án đã được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 và dự kiến điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 tại phần I nêu trên, đề nghị các bộ và địa phương:
a) Dự kiến danh mục và mức vốn bố trí nguồn trái phiếu Chính phủ cho từng dự án theo Biểu mẫu số 3 và Biểu mẫu số 4 kèm theo và tổng hợp danh mục kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 để thanh toán nợ xây dựng cơ bản nguồn vốn trái phiếu Chính phủ theo Biểu mẫu số 5 kèm theo.
b) Đánh giá các kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế trong phương án phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015, trong đó làm rõ việc bố trí vốn để thanh toán nợ xây dựng cơ bản.
III. TIẾN ĐỘ, THỜI GIAN BÁO CÁO
Để đảm bảo giao kế hoạch năm 2015 đúng thời gian quy định, đề nghị các bộ và địa phương khẩn trương triển khai rà soát, đề xuất điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ (giai đoạn 2012-2015, bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016) và dự kiến phương án phân bổ cụ thể kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản) và Bộ Tài chính bằng văn bản và qua thư điện tử theo địa chỉ:thktqd@mpi.gov.vn trước ngày 25 tháng 11 năm 2014.
Do việc triển khai xây dựng kế hoạch trong thời gian ngắn, khối lượng công việc khá lớn đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định. Trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch đề nghị phối hợp chặt chẽ và trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư những khó khăn vướng mắc (nếu có) để quán triệt thực hiện đúng Chỉ thị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (để b/c TTg);
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các vụ: KTNN, KCHT&ĐT, LĐVX, QPAN, KHGDTN&MT, KTĐP&LT, KTĐN;
- Lưu: VT, Vụ TH (3b).
BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh
 
DANH MỤC BIỂU MẪU KÈM THEO
văn bản số 8633/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
 
Biểu mẫu số 1: Danh mục các dự án không còn nhu cầu sử dụng số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại hoặc bố trí vượt tổng mức trái phiếu Chính phủ theo quy định.
Biểu mẫu số 2: Dự kiến danh mục bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ từ số vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung giai đoạn 2014-2016 không còn nhu cầu sử dụng hoặc bố trí vượt tổng mức trái phiếu Chính phủ theo quy định.
Biểu mẫu số 3: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, di dân tái định cư thủy điện Sơn La.
Biểu mẫu số 4: Tình hình thực hiện các chương trình, dự án ODA đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 và dự kiến kế hoạch đối ứng nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2015.
Biểu mẫu số 5: Tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản.
 
 
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 

thuộc tính Công văn 8633/BKHĐT-TH

Công văn 8633/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát việc bố trí kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, bổ sung giai đoạn 2014-2016 và dự kiến phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:8633/BKHĐT-THNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Bùi Quang Vinh
Ngày ban hành:14/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi