Công văn 7521/VPCP-ĐMDN 2019 trách nhiệm của cơ quan đại diện vốn Nhà nước

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 7521/VPCP-ĐMDN
V/v
: Báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện CSH vốn nhà nước tại DN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

 

Xét báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (công văn số 598/UBQLV-TH ngày 15 tháng 5 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4038/BNN-QLDN ngày 10 tháng 6 năm 2019), Lao động-Thương binh và Xã hội (công văn số 2292/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 11 tháng 6 năm 2019), Tư pháp (công văn số 2258/BTP-PLHSHC ngày 19 tháng 6 năm 2019), Nội vụ (công văn số 2760/BNV-TCBC ngày 19 tháng 6 năm 2019), Tài chính (công văn số 7536/BTC-TCDN ngày 01 tháng 7 năm 2019), Giao thông vận tải (công văn số 6082/BGTVT-QLDN ngày 28 tháng 6 năm 2019) về Báo cáo chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp:

a) Thực hiện có kết quả ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 27 tháng 7 năm 2019, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2019 về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019, công văn số 4131/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 5 năm 2019.

b) Về vướng mắc trong hoạt động đầu tư của DNNN thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo khoản 2 Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019.

c) Chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2017 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của DNNN.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý việc đánh giá công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trở về trước và việc công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2017 theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2. Về kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đối với công văn số 4067/BGTVT-CQLXD: Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 5889/VPCP-CN ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: NN&PTNT, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, TC, TP, NV, Công Thương, GTVT, TT&TT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, TCCV, NN, CN;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

                                                                    

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực