Công văn 736/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ do WB tài trợ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 736/TTg-QHQT
V/v: Phê duyệt danh mục Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ" do WB tài trợ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 
 
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2525/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2011); ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1969/NHNN-HTQT ngày 10 tháng 3 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 3669/BTC-QLN ngày 21 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ" vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án có tổng vốn ODA là 100 triệu USD, vốn đối ứng là 10 triệu USD, với nội dung như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.
2. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Báo cáo khả thi và phê duyệt theo quy định hiện hành làm cơ sở đàm phán khoản vay, bảo đảm Dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.
3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 (Đã ký)
 
 
 
Phạm Gia Khiêm

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 736/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ" do WB tài trợ
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 736/TTg-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 11/05/2011 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Khoa học-Công nghệ
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực