Công văn 676/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 676/NHNN-CSTT
NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 2005 VỀ VIỆC CƠ CẤU LẠI THỜI HẠN TRẢ NỢ, CHUYỂN NỢ QUÁ HẠN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN
CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

 

Kính gửi: - Các ngân hàng thương mại

- Các ngân hàng liên doanh

- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

- Các công ty tài chính

 

Thực hiện quy định tại Điều 17 Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các công ty tài chính (gọi chung là tổ chức tín dụng) thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán, chuyển nợ quá hạn đối với các hợp đồng bao thanh toán như sau:

1. Các tổ chức tín dụng thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán đối với các hợp đồng bao thanh toán theo hai phương thức sau đây:

- Điều chỉnh kỳ hạn thanh toán là việc tổ chức tín dụng chấp thuận thay đổi kỳ hạn trả nợ trong phạm vi thời hạn thanh toán đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng bao thanh toán, mà kỳ hạn trả nợ cuối cùng không thay đổi.

- Gia hạn thanh toán là việc tổ chức tín dụng chấp thuận kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ tiền bao thanh toán vượt quá thời hạn thanh toán đã thoả thuận trước đó trong hợp đồng bao thanh toán.

2. Các tổ chức tín dụng thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán, chuyển nợ quá hạn đối với các hợp đồng bao thanh toán mà tổ chức tín dụng ứng trước tiền cho bên bán hàng như sau:

a. Các tổ chức tín dụng tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán trên cơ sở khả năng tài chính của mình và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng đối với các trường hợp:

- Khách hàng không có khả năng trả nợ gốc và/hoặc lãi đúng kỳ hạn thanh toán đã thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán có ứng trước tiền cho bên bán hàng và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì tổ chức tín dụng xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi tiền bao thanh toán.

- Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi đúng thời hạn trả nợ đã thoả thuận trong hợp đồng bao thanh toán có ứng trước tiền cho bên bán hàng và được tổ chức tín dụng đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn bao thanh toán, thì tổ chức tín dụng xem xét quyết định việc gia hạn thời hạn thanh toán gốc và/hoặc lãi tiền bao thanh toán.

b. Trường hợp khách hàng không trả nợ đúng hạn đã thoả thuận trong các hợp đồng bao thanh toán nêu tại điểm 2 Công văn này và tổ chức tín dụng đánh giá là không có khả năng trả nợ đúng hạn trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn trả nợ, không chấp thuận cho cơ cấu lại thời hạn thanh toán, thì số dư nợ gốc của hợp đồng bao thanh toán đó là nợ quá hạn; tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc tiền bao thanh toán của khách hàng vào các nhóm nợ thích hợp, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Đối với hình thức bao thanh toán nhập khẩu mà tổ chức tín dụng phải trả nợ thay cho bên nhập khẩu, thì tổ chức tín dụng thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn thanh toán, chuyển nợ quá hạn đối với số tiền mà tổ chức tín dụng đã trả nợ thay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng.

4. Các tổ chức tín dụng phân loại toàn bộ số dư nợ gốc tiền bao thanh toán của khách hàng có khoản nợ cơ cấu lại thời hạn thanh toán vào các nhóm nợ thích hợp, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5. Các tổ chức tín dụng phải có quy trình về gia hạn thanh toán phù hợp với quy định của Công văn này, của pháp luật có liên quan về hoạt động bao thanh toán và gửi cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ngay sau khi ban hành.

6. Đối với các hợp đồng bao thanh toán được gia hạn thanh toán, tổ chức tín dụng phải báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng.

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Công văn 676/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, chuyển nợ quá hạn đối với hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 676/NHNN-CSTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 28/06/2005 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF VIETNAM
------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independent - Freedom - Happiness
-------------
No. 676/NHNN-CSTT
Re: restructuring of debt repayment period, overdue debts classification in respect of factoring activity of credit institutions
Hanoi, June 28, 2005

 

To:
- Commercial banks
- Joint venture Banks
- Foreign banks branches in Vietnam
- Finance Companies

With a view to implementing provisions in Article 17 of the Regulation on factoring activity of credit institutions issued in conjunction with the Decision No. 1096/2004/QD-NHNN dated 6 September 2004 of the Governor of the State Bank, the State Bank of Vietnam provides guidance to commercial banks, joint venture banks, foreign banks branches in Vietnam and finance companies (hereinafter referred to as credit institution) on the performance of the restructuring of the repayment period, overdue debts classification for factoring contracts as follows:
1. Credit institutions shall restructure their repayment period for factoring contracts under the two following modes:
- Adjustment of repayment period, which is the approval by credit institutions of changes of repayment periods within the payment term previously agreed in a factoring contract whereby the last repayment period is not changed.
- Debt rescheduling, which is the approval by credit institutions of the extension of the repayment period of factoring amount beyond the payment term previously agreed in the factoring contract.
2. Credit institutions shall perform the restructuring of the repayment period, overdue debts classification for factoring contracts under which credit institutions have made an advance to the selling party as follows:
a. Credit institutions shall, based on their financial capacity and their valuation of the repayment ability of borrowing customers, make decision by themselves on the restructuring of the repayment period for following cases:
- If a customer fails to duly repay the principals and/or interests within the payment period agreed in the factoring contract under which an advance has been made to the selling party and the customer is assessed by credit institutions to be able to repay in the following periods, credit institutions consider the adjustment of repayment period of principals and/or interests of the factoring amount.
- If a customer fails to repay in full the principals and/or interests on the due date agreed in the factoring contract under which an advance has been made to the selling party and it is assessed by the credit institutions to be able to repay in a certain period of time after the factoring term, credit institutions consider the rescheduling of the payment period for the principals and/or interests of the factoring amount.
b. Where a customer fails to repay on the due date agreed in the factoring contracts stated in point 2 of this official dispatch and is assessed by credit institutions not being able to repay in a certain period of time after the repayment term, and is not accepted for the restructuring of his repayment period, the outstanding principals of that factoring contract shall be classified as overdue debts; credit institutions must classify the entire outstanding principals of the factoring amount of the customer to appropriate debt groups, set up and use provisions for dealing with credit risks in accordance with applicable provisions of the State Bank of Vietnam.
3. In respect of export factoring under which credit institutions must, in lieu of exporter, make the payment of debts, credit institutions shall carry out the restructuring of the repayment period, overdue debts classification for the amount they have paid in accordance with applicable provisions of the State Bank of Vietnam on the bank guarantee.
4. Credit institutions must classify the entire outstanding principals of the factoring amount of customers whose debts are restructured to appropriate debt groups, set up and use provisions for dealing with credit risks in accordance with applicable provisions of the State Bank of Vietnam.
5. Credit institutions must issue a procedure on payment rescheduling in line with provisions of this official dispatch, of related laws on the factoring activity and submit to the State Banks Inspectorate right after its issuance.
6. For factoring contracts, which are rescheduled, credit institutions must report in accordance with applicable provisions of the State Bank on statistic reporting regime applicable to credit institutions
 
 
FOR THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
DEPUTY GOVERNOR
Nguyen Dong Tien
 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!