Công văn 6718/VPCP-QHQT 2021 rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

___________

Số: 6718/VPCP-QHQT

V/v rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 
 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Ngoại giao;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

           

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5352/BKHĐT-KTĐN ngày 16 tháng 8 năm 2021, của Bộ Tài chính tại văn bản số 9655/BTC-QLN ngày 24 tháng 8 năm 2021 về rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương tổng hợp các đề xuất chương trình, dự án cho cả giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó thẩm định chặt chẽ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất chương trình, dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương để chủ động trong việc đàm phán, ký kết với các nhà tài trợ nước ngoài.

2. Các bộ, ngành, địa phương rà soát kỹ trong quá trình xây dựng dự án, bảo đảm các hạng mục đề xuất thực sự cần thiết, hiệu quả và chịu trách nhiệm toàn diện về đề xuất dự án; khẩn trương hoàn tất thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định làm cơ sở cho việc đàm phán, ký kết và triển khai, thực hiện dự án.

3. Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp nghiên cứu hướng dẫn quy trình đàm phán, ký kết, phê duyệt Điều ước quốc tế theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhất là các Điều ước quốc tế bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong điều ước quốc tế đã ký ban đầu, không ảnh hưởng đến quyền và nhiệm vụ của Việt Nam với tư cách là bên đi vay.

4. Các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài, coi đây là nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, địa phương. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc về phân bổ, giao kế hoạch vốn và rút vốn, giải ngân.

5. Đồng ý việc các cơ quan chủ quản, chủ dự án được sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài cho các hoạt động tư vấn quốc tế thực hiện dự án, đào tạo chuyển giao công nghệ, thanh toán cho các khoản thuế và phí như đã thỏa thuận với các nhà tài trợ được quy định trong các hiệp định vay ký kết trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với Nghị quyết số 49/2017/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (áp dụng cho các Hiệp định vay đã ký kết từ năm 2017 về trước).

Sau khi Nghị định thay thế Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được ban hành và có hiệu lực sẽ thực hiện theo quy định của Nghị định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chủ tịch nước (để p/h);

- TTg, PTTgTT Phạm Bình Minh;

- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành,

  cácV: CN, KTTH, KGVX, PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (3).HN.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

[daky]

 

 

 

Nguyễn Xuân Thành

 

thuộc tính Công văn 6718/VPCP-QHQT

Công văn 6718/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát quy trình tiếp nhận, ký kết, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài theo yêu cầu của Chủ tịch nước
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:6718/VPCP-QHQTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành:21/09/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT OFFICE

_____________

No. 6718/VPCP-QHQT

On reviewing the processes for receipt, signing, management and use of ODA and foreign concessional loans as requested by the State President

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

__________________________

Hanoi, September 21, 2021.

 

          To:

- Ministries of Planning and Investment, Finance, Construction, Transport, Natural Resources and Environment, Agriculture and Rural Development, Labor, Invalids and Social Affairs, Justice, Foreign Affairs;

                   - The State Bank of Vietnam

          - The People's Committees of provinces and centrally-run cities

 

          In consideration of the recommendations made by the Ministry of Planning and Investment in its Official Letter No. 5352/BKHDT-KTDN, dated August 16, 2021, and the Ministry of Finance's Official Letter No. 9655/BTC-QLN, dated August 24, 2021, on review of the processes for receipts, signing, management and use of ODA and foreign concessional loans as requested by the State President, the Deputy Prime Minister H.E. Mr. Pham Binh Minh, has provided the following opinions:

          1. The Ministry of Planning and Investment shall take the lead and collaborate with the Ministry of Finance, other ministries, agencies and localities, in compiling program and project proposals for the whole period of 2021-2025, to be strictly reviewed and reported to the Prime Minister, for the latter's approval of the program and project proposals and submission to competent authorities for approval of the investment policies, to initiate the negotiation and signing with related foreign donors.

          2. Ministries, agencies and localities concerned must review carefully the project formulation processes to make sure that the proposed items are truly necessary and effective, as these institutions shall be held fully responsible for their respective project proposals; and shall urgently fulfill procedures for the approval of the feasibility studies and investment decisions, in compliance with applicable legislation, as the basis for the negotiation, signing, and implementation of the projects.

          3. The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Justice shall review and provide guidelines on international treaty negotiation and signing processes under fast-track procedures, in particular for revision and/or extension of originally signed international treaties, so as not to compromise the rights and duties of Vietnam as the Borrower.

          4. All ministries, agencies and localities concerned must accelerate the disbursement of external financing resources for public investments and consider it as a political mandate of such ministries, agencies, and localities. The Ministry of Planning and Investment, within its vested functions and mandates, shall resolve obstacles in the allocation and authorization of financial plans as well as in fund withdrawal and disbursement.

          5. It is agreed that lead agencies and project owners are allowed to use ODA and foreign concessional loans for international consultancy services in project implementation, technology transfer training as well as for tax and fee payment, as already agreed with the donors in accordance with the financing agreements signed prior to the issuance date of the Prime Minister's Directive No. 18/CT-TTg, dated June 29, 2019, in line with the National Assembly's Resolution No. 49/2017/QH14, dated November 12, 2017, on the 2018 State budget plan (applicable to financing agreements signed in 2017 and prior years).

          Once the Decree to replace the Government’s Decree No. 56/2020/ND-CP, dated May 25, 2020, on management and use of official development assistance and concessional loans of foreign donors is promulgated and comes into force, the regulatory provisions stipulated in such Decree will be applied.

          The Government Office, hereinabove, notifies to all ministries, agencies and localities concerned for implementation./.

 

 

P.P. THE MINISTER - CHAIRMAN

THE VICE-CHAIRMAN

 

(Signed and sealed)

 

 

Nguyen Xuan Thanh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Official Dispatch 6718/VPCP-QHQT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi