Công văn 6711/VPCP-ĐMDN 2019 chương trình hành động triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6711/VPCP-ĐMDN
V/v hoàn thiện Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

 

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 6186/BTC-TCDN ngày 30 tháng 5 năm 2019 về Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 60/2018/QH14 theo hướng đối với những nội dung đặt ra khác quy định hiện hành, đề xuất giao các cơ quan nghiên cứu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật hiện hành; trường hợp cần thiết, báo cáo xin ý kiến của Quốc hội. Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 8 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ:
- Các Bộ: TP, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, CN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực