Công văn 6477/VPCP-KTTH 2019 các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6477/VPCP-KTTH
V/v: Công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 49/TTr- NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2019) báo cáo về việc liệt kê và công khai chi tiết danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, đề xuất sửa đổi các quy định của pháp luật để khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt đối với các giao dịch về bất động sản, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan thực hiện việc tuyên truyền, đăng tải Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, ngành có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm văn bản số 49/TTr-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
các Vụ: TH, TKBT, TGĐ
Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, KTTH(3) M.Cường

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực