Công văn 5758/VPCP-QHQT 2016 cơ chế tài chính cho Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 5758/VPCP-QHQT
V/v: Cơ chế tài chính trong nước cho Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

 
 

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải.

 
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 2051/UBND-QLDA ngày 05 tháng 5 năm 2016 về cơ chế tài chính trong nước cho Dự án “Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương”; ý kiến của Bộ Tài chính (văn bản số 8767/BTC-QLN ngày 28 tháng 6 năm 2016), tiếp theo văn bản số 148/TTg-KTN ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay ODA bổ sung cho Dự án, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh có ý kiến như sau:
Đồng ý với kiến nghị của Bộ Tài chính về việc áp dụng cơ chế ngân sách nhà nước cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vay lại toàn bộ phần vốn tăng thêm cho Dự án theo điều kiện vay nước ngoài.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTgCP (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3) AT.
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực