Công văn 5691/LĐTBXH-KHTC 2019 xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

Số: 5691/LĐTBXH-KHTC

V/v Xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Bộ năm 2020, trên cơ sở Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH ngày 27/7/2016 ban hành kế hoạch CCHC của Bộ giai đoạn 2016-2020, Bộ đề nghị đơn vị nghiên cứu, đề xuất nội dung, nhiệm vụ kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 theo lĩnh vực được Bộ trưởng giao phụ trách, quản lý:

1. Đối với các đơn vị quản lý hành chính nhà nước (tổng cục, cục, vụ) được Bộ trưởng giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao, kế hoạch cải cách tài chính chính công và quy định có liên quan để xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Xây dựng, hoàn thiện các chính sách cải cách về thu nhập, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội.

- Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

- Thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện cơ chế khoán biên chế, kinh phí hành chính đối với các đơn vị quản lý hành chính nhà nước; đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng dẫn tại điểm 2, điểm 3 Công văn này.

2. Các đơn vị quản lý hành chính nhà nước (tổng cục, cục) xây dựng kế hoạch cơ chế khoản biên chế, kinh phí hành chính đảm bảo mục tiêu, yêu cầu tại “Mục 5. Cải cách tài chính công” tại Phụ, lục ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH và quy định hiện hành.

3. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và đơn vi khoa hoc công nghê: Xây dựng kế hoạch đổi mới cơ chế tài chính, cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước để triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu tại “Mục 5, Cải cách tài chính công” tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-LĐTBXH và quy định hiện hành.

(Phụ lục chi tiết kèm theo)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch -Tài chính) trước ngày 31/12/2019 để tổng hợp, xây dựng kế hoạch cải cách tài chính công chung của Bộ theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ (để phối hợp thực hiện);

- Trung tâm Thông tin (để đăng lên mạng của Bộ);

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH

 

 

 

 

Phạm Quang Phụng

 

 

 
 
 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

(Kèm theo Công văn số 5691/LĐTBXH-KHTC ngày26 tháng 12 năm 2019
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

 

THỨ

TỰ

NHIỆM VỤ

CHUNG

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

SẢN

PHẨM

ĐƠN VỊ

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

KINH PHÍ DỰ KIẾN

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực