Công văn 5307/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính sử dụng nguồn vốn PPTAF để chuẩn bị dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh vay vốn Ngân hàng Thế giới

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------------------
Số: 5307/VPCP-QHQT
V/v: Cơ chế tài chính sử dụng nguồn vốn PPTAF để chuẩn bị DA “Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh” vay vốn WB.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 
 

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 
 
Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3675/BKHĐT-KTĐN ngày 04 tháng 6 năm 2013) về phê duyệt cơ chế tài chính cho việc sử dụng nguồn vốn của Dự án “Quỹ Chuẩn bị dự án (PPTAF)” do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ để chuẩn bị cho Dự án ”Phát triển giao thông xanh thành phố Hồ Chí Minh”, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, theo đó danh mục và cơ chế tài chính của các dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị vay vốn cần được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).AT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 5307/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về cơ chế tài chính sử dụng nguồn vốn PPTAF để chuẩn bị dự án "Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh" vay vốn Ngân hàng Thế giới
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5307/VPCP-QHQT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực