Công văn 5014/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------
---------------
Số: 5014/BHXH-BC
V/v: Hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2013
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013
 
 

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
-
Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
-
Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Bảo hiểm xã hội Ban Cơ yếu Chính phủ;
-
Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
-
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
-
Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Để thực hiện công tác khóa sổ cuối năm và lập Báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ (gọi chung là BHXH tỉnh); Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (gọi chung là các đơn vị) một số nội dung cụ thể như sau:
I. Công tác kiểm kê, đối chiếu công nợ, đối chiếu số liệu
1. Đối chiếu tiền mặt; tiền gửi ngân hàng, kho bạc
Việc đối chiếu, kiểm kê quỹ tiền mặt, đối chiếu tiền gửi ngân hàng, kho bạc theo quy định tại Công văn số 5495/BHXH-BC ngày 20/12/2012 hướng dẫn công tác quản lý tiền mặt, tiền gửi.
- Thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt (đồng Việt Nam, ngoại tệ) đối chiếu giữa tiền mặt tồn quỹ với sổ quỹ tiền mặt, ký (ghi rõ họ, tên) của thủ quỹ, người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ và kế toán trưởng. Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt lập theo Mẫu số C34-HD, C35-HD ban hành theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam (Thông tư 178), đóng kèm Báo cáo quyết toán quý IV/2013.
- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số dư các tài khoản tiền gửi tại thời điểm cuối ngày 31/12/2013 với ngân hàng, kho bạc nơi đơn vị mở tài khoản (có chữ ký xác nhận, đóng dấu của ngân hàng, kho bạc) theo mẫu quy định tại các văn bản thỏa thuận liên ngành giữa BHXH Việt Nam và ngân hàng, kho bạc, đóng kèm Báo cáo quyết toán quý IV/2013. Riêng đối chiếu với Kho bạc nhà nước, BHXH tỉnh, các đơn vị lập bảng đối chiếu tài khoản tiền gửi đến cuối ngày 31/12/2013 theo Mẫu số F02-3cBH ban hành theo Thông tư 178 thay thế Mẫu số Đ/C - 04KB theo quy định tại văn bản thỏa thuận liên ngành giữa BHXH Việt Nam và Kho bạc nhà nước.
2. Đôn đốc thu hồi các khoản công nợ; thực hiện đối chiếu và xác nhận công nợ với các đơn vị, cá nhân có liên quan, cụ thể như sau:
- Đôn đốc thanh toán các khoản tạm ứng công tác trước ngày 31/12/2013, thanh toán dứt điểm các khoản tạm ứng quá hạn.
- Đối chiếu kinh phí chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) với cơ sở KCB: Cuối năm thực hiện đối chiếu số kinh phí chi KCB BHYT đã ứng cho cơ sở KCB và số kinh phí thừa, thiếu.
- Đối chiếu, đôn đốc các đơn vị lao động chuyển tiền đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thu hồi các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN; đối chiếu số kinh phí 2% quỹ tiền lương, tiền công giữ lại tại đơn vị, số kinh phí đã quyết toán; đã tạm ứng với đơn vị sử dụng lao động.
- Tổng hợp công nợ chi tiết theo từng nội dung, bao gồm nợ phải thu và nợ phải trả) tại BHXH tỉnh và BHXH huyện trực thuộc (Phụ lục kèm theo Công văn này) và đóng kèm Báo cáo quyết toán quý IV/2013.
Đối với các khoản công nợ khó thu hồi phát sinh từ nhiều năm nhưng chưa xử lý, phải xác định rõ năm phát sinh, nguyên nhân, thuyết minh trong báo cáo tài chính từng nội dung cụ thể của từng khoản công nợ.
3. Chuyển tiền thu BHXH, BHYT, BHTN; các khoản phải nộp về BHXH Việt Nam
- Cơ quan BHXH các cấp theo dõi chặt chẽ số tiền phát sinh trên các tài khoản tiền gửi thu BHXH mở tại ngân hàng, kho bạc. Đôn đốc các ngân hàng, kho bạc chuyển kịp thời số tiền trên tài khoản tiền gửi thu BHXH đến 31/12/2013 về cấp trên theo quy định tại các văn bản liên ngành của BHXH Việt Nam và ngân hàng, kho bạc. Riêng từ ngày 30 đến ngày 31/12/2013 được phép chuyển tiền thu từ tài khoản tiền gửi thu BHXH của cấp dưới về tài khoản tiền gửi thu BHXH của cấp trên nhiều lần để bảo đảm tiền thu BHXH, BHYT, BHTN được chuyển hết về BHXH Việt Nam.
- Tổng hợp đầy đủ các khoản lãi tiền gửi phát sinh tại BHXH tỉnh, huyện để tổng hợp vào báo cáo quyết toán (chi tiết cho từng tài khoản). Tiền lãi không kỳ hạn phát sinh trên các tài khoản tiền gửi (tiền gửi thu BHXH, chi BHXH, XDCB) mở tại các ngân hàng; kho bạc nhà nước, BHXH tỉnh thực hiện nộp toàn bộ về BHXH Việt Nam trước ngày 31/12. Đối với tiền lãi phát sinh trên tài khoản tiền gửi chi quản lý bộ máy năm 2013 đơn vị thực hiện bổ sung tăng nguồn kinh phí quản lý bộ máy.
- Các đơn vị thực hiện nộp toàn bộ về BHXH Việt Nam trong năm tài chính các khoản: Thu hồi chi sai BHXH, BHYT, BHTN; thu được do thanh lý tài sản trong năm; 10% trích từ quỹ khen thưởng, phúc lợi tại đơn vị; tiền lãi không kỳ hạn phát sinh trên tài khoản thu BHXH, chi BHXH và các khoản công nợ khác.
4. Đối chiếu số liệu giữa các phòng/bộ phận nghiệp vụ
Đối chiếu, thống nhất số liệu thu BHXH, BHYT, BHTN; tiền lãi phạt do chậm đóng, bao gồm: số đã thu BHXH, BHTN, BHYT do các đơn vị sử dụng lao động, cá nhân đã nộp trong năm; số tiền ngân sách nhà nước phải đóng, hỗ trợ; đã đóng, hỗ trợ và còn phải đóng, hỗ trợ tương ứng; số ghi thu - ghi chi (2% tổng quỹ tiền lương đóng BHXH để lại của đơn vị sử dụng lao động) để thanh toán các chế độ BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động; kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng hưởng hàng tháng, số tiền Sở Tài chính chuyển kinh phí KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi KCB không có thẻ BHYT. Trường hợp có sự chênh lệch về số liệu khi phản ánh cùng một chỉ tiêu giữa các bộ phận nghiệp vụ phải có thuyết minh và báo cáo lãnh đạo đơn vị để kịp thời giải quyết trước khi lập Báo cáo quyết toán, cụ thể như sau:
4.1. Phòng/Bộ phận Kế hoạch - Tài chính và Phòng/Bộ phận Thu
- Đối chiếu số phải thu; số đã thu; số còn phải thu BHXH, BHYT, BHTN, lãi phạt do chậm đóng trên báo cáo nghiệp vụ của Phòng/bộ phận Thu với số liệu phát sinh trên các tài khoản ngoài bảng.
- Đối chiếu thống nhất số thu trong năm bao gồm: Xác định rõ số thực thu trong năm, số thu nợ năm trước, số thu thừa trong năm và số thu trước cho năm sau.
4.2. Phòng/Bộ phận Kế hoạch - Tài chính và Chế độ BHXH.
- Đối chiếu, thống nhất số liệu chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ (DS PHSK) sau ốm đau; DS PHSK sau thai sản; DS PHSK sau khi điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động.
- Đối chiếu, thống nhất số liệu về số đối tượng hưởng (số người hưởng) và số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, một lần tại Mẫu số 34-CBH, 35-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012 của BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của BHXH Việt Nam ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội.
4.3. Phòng/Bộ phận Kế hoạch - Tài chính và Giám định BHYT
Đối chiếu, thống nhất số liệu về số kinh phí đã tạm ứng, quyết toán với cơ sở KCB BHYT (số quyết toán trong năm, số vượt trần, vượt quỹ; các khoản chi BHYT khác đã được giám định, thẩm định chưa tổng hợp đề nghị quyết toán trong năm 2013; các khoản chi BHYT phát sinh năm trước nhưng tổng hợp đề nghị quyết toán trong năm 2013); các khoản xuất toán thu hồi do chi sai.
4.4. Phòng/Bộ phận Thu và Chế độ BHXH
Đối chiếu thống nhất số liệu trích đóng BHYT của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN. Trường hợp giảm đối tượng hưởng BHXH, BHTN, phải thu hồi thẻ BHYT thì thực hiện ghi giảm số thu BHYT trước, ghi giảm số chi BHXH, BHTN sau.
4.5. Phòng/Bộ phận Kế hoạch - Tài chính, Giám định BHYT, Thu
Các bộ phận thực hiện đối chiếu số thu để xác định quỹ KCB BHYT được sử dụng trong năm theo các nội dung quy định tại Mục II, Khoản 2, Điểm 2.1, Tiết a - Xác định thu BHYT (gồm các nội dung 1, 2, 3, 4, 5, 7) tại văn bản này.
5. Kiểm kê tài sản cố định, công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng, vật tư hàng hóa tồn kho. Lập biên bản kiểm kê theo Mẫu số C23-HD, C53-HD ban hành theo Thông tư 178. Trường hợp có chênh lệch giữa thực tế kiểm kê và sổ sách kế toán phải thuyết minh cụ thể, xác định rõ nguyên nhân và biện pháp xử lý trong Báo cáo quyết toán quý IV/2013.
Căn cứ vào tình hình sử dụng tài sản và thực trạng của tài sản không còn sử dụng được, các đơn vị thành lập hội đồng thanh lý tài sản để xử lý theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 15/3/2012 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống BHXH. Số tiền thu được do thanh lý tài sản trong năm, sau khi trừ các khoản chi để phục vụ cho công tác thanh lý tài sản theo quy định, số còn lại nộp về BHXH Việt Nam sau khi khóa sổ lập Báo cáo quyết toán năm 2013. Lập Báo cáo tình hình thanh lý tài sản theo mẫu số 03-TS/BHXH ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-BHXH đóng kèm Báo cáo quyết toán quý IV năm 2013.
6. Hạch toán phôi bìa, tờ rời sổ BHXH, phôi thẻ BHYT
- BHXH tỉnh khi nhận được phôi bìa, tờ rời sổ BHXH, thẻ BHYT do BHXH Việt Nam cấp, căn cứ vào Phiếu xuất kho để ghi sổ kho và hạch toán kế toán theo hướng dẫn quy định tại Thông tư 178.
- BHXH tỉnh thực hiện kiểm kê phôi sổ BHXH, thẻ BHYT đã nhận đến hết ngày 31/12/2012, xác định giá trị và đưa vào hạch toán số phát sinh trong năm 2013.
- Cuối năm, BHXH tỉnh, BHXH huyện thực hiện kiểm kê phôi bìa, tờ rời sổ BHXH, phôi thẻ BHYT chưa sử dụng, lập biên bản kiểm kê theo Mẫu C63-HD ban hành theo Thông tư 178. Trường hợp có chênh lệch trong kiểm kê, phải có thuyết minh cụ thể trong Báo cáo tài chính.
7. Rà soát, đối chiếu việc kê khai, khấu trừ, nộp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị theo đúng quy định hiện hành.
II. Công tác quyết toán thu BHXH, BHYT, BHTN
- Khi nhận được Thông báo thẩm định quyết toán tài chính năm 2012 do BHXH Việt Nam thông báo cho BHXH tỉnh, Phòng Kế hoạch - Tài chính điều chỉnh số liệu, thu BHXH, BHYT, BHTN (nếu có), đồng thời thông báo cho Phòng Thu để làm căn cứ điều chỉnh báo cáo thu năm 2012, đảm bảo số liệu thống nhất giữa hai phòng.
- BHXH tỉnh sử dụng chứng từ, hạch toán kế toán, mở sổ chi tiết các tài khoản phải thu, đã thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi do chậm đóng của từng đơn vị sử dụng lao động, người lao động, tổ chức có trách nhiệm đóng theo quy định và lập báo cáo quyết toán thu theo đúng quy định tại Thông tư 178.
- Trường hợp thu nhầm, thu chưa xác định được đối tượng đóng BHXH, BHYT, BHTN, đơn vị phản ánh số thu nhầm vào bên Có Tài khoản 331 (33182) - Các khoản phải trả (phải trả số thu nhầm bảo hiểm) để ghi giảm số thu BHXH, BHYT, BHTN phải nộp cơ quan BHXH cấp trên. Khi hoàn trả số thu nhầm phải có đầy đủ chứng từ hợp lý, hợp lệ, hợp pháp và quyết định của cấp có thẩm quyền theo quy định.
- Trường hợp ngân sách địa phương chuyển cao hơn số tiền phải hỗ trợ đóng tương ứng, cơ quan BHXH tổng hợp đề nghị quyết toán bằng số tiền ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng trong năm 2013 và phản ánh số tiền ngân sách chuyển thừa vào bên Có Tài khoản 311 (31188) - Các khoản phải thu (phải thu khác).
1. Thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: Quyết toán theo số thực thu của đối tượng tham gia trong năm
2. Thu BHYT
2.1. Thu BHYT năm 2013
a) Xác định số thu BHYT: Chỉ phản ánh số thu của năm 2013, gồm:
- Số thu của người lao động và người sử dụng lao động: (1)Quyết toán theo số thực thu của người lao động và người sử dụng lao động theo mệnh giá thẻ được sử dụng trong năm;
- Số thu của tổ chức BHXH đóng: (2)Thực hiện hạch toán và quyết toán ghi thu - ghi chi (bao gồm cả số ghi thu của đối tượng ốm đau dài ngày);
- Số thu từ ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ: (3)Quyết toán bằng số phải thu theo mệnh giá thẻ được sử dụng trong năm (các đối tượng người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số; trẻ em dưới 6 tuổi; người hiến bộ phận cơ thể; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên);
- Số thu từ ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ: (4)Quyết toán bằng số phải thu theo mệnh giá thẻ được sử dụng trong năm do ngân sách Trung ương hỗ trợ, đóng cho đối tượng học sinh, sinh viên thuộc ngân sách Trung ương;
- Số thu từ ngân sách địa phương hỗ trợ trẻ em dưới 6 tuổi không có thẻ: (5)Quyết toán bằng số tiền Sở Tài chính đã chuyển trả chi phí KCB BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi không dùng thẻ BHYT đi KCB;
- Số truy thu năm trước: (6)Số tiền truy thu phải đóng BHYT của các năm trước đã thu được trong năm 2013. Số thu này không dùng để tính quỹ KCB BHYT được sử dụng tại đơn vị mà chuyển về BHXH Việt Nam bổ sung quỹ Dự phòng KCB BHYT;
- Lưu ý: Đối với s thu của thẻ BHYT đã phát hành trong năm 2012, nhưng có giá trị sử dụng cho năm 2013(7): BHXH tỉnh đã quyết toán vào sthu thực hiện năm 2012 và kết chuyển vào Tài khoản 351 để chuyển về BHXH Việt Nam, đơn vị không tng hợp vào số thu trong năm 2013 đề nghị quyết toán, nhưng được tính là số thu BHYT để xác định quỹ KCB BHYT được sử dụng trong năm 2013.
- Đối với hoàn trả kinh phí cho ngân sách nhà nước từ số thu trong năm 2013 do cấp trùng thẻ BHYT, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4268/BHXH-BC ngày 29/10/2013 của BHXH Việt Nam về hoàn trả ngân sách nhà nước kinh phí cấp trùng thẻ BHYT.
b) Quyết toán với cơ quan tài chính địa phương
- Chậm nhất đến ngày 31/12 hằng năm, cơ quan BHXH tổng hợp số thẻ BHYT có giá trị sử dụng trong năm và kinh phí đóng BHYT gửi Sở Tài chính để thanh quyết toán theo quy định. Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thực thu từ học sinh, sinh viên và số tiền đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ để BHXH Việt Nam tổng hợp gửi Bộ Tài chính chuyển kinh phí hỗ trợ. Lập báo cáo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT gửi Sở Tài chính để thanh quyết toán theo quy định và đóng vào Báo cáo quyết toán quý IV/2013.
- Căn cứ quy định tại Công văn số 3647/BTC-HCSN ngày 19/3/2013 của Bộ Tài chính về việc kinh phí KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ, BHXH tỉnh thực hiện rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đi KCB nhưng chưa được cấp thẻ BHYT và số kinh phí đã chi KCB từ quỹ BHYTcho đối tượng này gửi Sở Tài chính để làm căn cứ cấp bổ sung kinh phí theo quy định.
2.2. Thu BHYT trước cho năm 2014: Là số thu của thẻ BHYT đã phát hành trong năm 2013 nhưng có giá trị sử dụng trong năm 2014 (gồm cả số tiền ngân sách địa phương đã chuyển và số ngân sách địa phương còn phải hỗ trợ đóng của thẻ BHYT có giá trị sử dụng cho năm 2014). Đơn vị không tổng hợp đề nghị quyết toán vào số thu BHYT trong năm 2013.
3. Thu BHTN
3.1. Xác định số thu BHTN
- Số thu của người lao động và người sử dụng lao động: Quyết toán theo số đã thu được;
- Số thu từ ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ: Quyết toán bằng 50% số đã thu của người lao động và người sử dụng lao động thuộc địa phương quản lý (bao gồm số tiền cơ quan tài chính đã chuyển và số còn phải chuyển);
- Số thu từ ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ: Quyết toán (ghi thu) bằng 50% số đã thu của người lao động và người sử dụng lao động thuộc Trung ương quản lý và đơn vị sử dụng lao động khác.
3.2. Quyết toán với cơ quan tài chính địa phương
- Kết thúc năm tài chính BHXH cấp tỉnh có trách nhiệm quyết toán các khoản thu BHTN (lập chi tiết theo từng quận, huyện) gửi Sở Tài chính để làm căn cứ xác định số kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ quỹ BHTN (lập Biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ BHTN) đồng thời đóng vào Báo cáo quyết toán quý IV năm 2013.
- Phòng/Bộ phận Thu thực hiện đối chiếu số liệu và quyết toán với cơ quan tài chính địa phương theo quy định. Trường hợp cơ quan tài chính không thống nhất các đối tượng do ngân sách địa phương hỗ trợ, cơ quan BHXH tổng hợp chi tiết các đơn vị, loại đối tượng, số tiền ngân sách địa phương phải đóng, báo cáo bằng văn bản về BHXH Việt Nam để có cơ sở xem xét điều chỉnh số thu BHTN khi thực hiện thẩm định quyết toán cho đơn vị.
- Đối với số tiền ngân sách địa phương phải hỗ trợ đóng BHTN các năm trước nhưng chưa chuyển trả trong năm 2013 (Phân tích số tiền ngân sách địa phương còn phải hỗ trợ đóng BHTN của từng năm), yêu cầu cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu với cơ quan tài chính để xử lý dứt điểm (có xác nhận hoặc Biên bản làm việc của cơ quan tài chính), nêu rõ nguyên nhân và đóng bản phô tô vào Báo cáo quyết toán quý IV/2013. Trường hợp không xử lý được báo cáo về BHXH để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.
III. Công tác quyết toán chi BHXH, BHTN, BHYT
1. Nguồn kinh phí
Phản ánh đầy đủ, chi tiết và theo dõi riêng tình hình sử dụng các nguồn kinh phí chi BHXH, BHYT, BHTN được sử dụng bao gồm:
- Kinh phí được cấp chi BHXH, BHTN;
- Kinh phí được cấp chi BHYT;
- Kinh phí ghi thu;
+ Ghi thu để thanh toán các chế độ BHXH
+ Ghi thu số trích đóng BHYT của người hưởng chế độ
2. Kinh phí thu hồi chi sai BHXH, BHYT, BHTN
Đối với khoản kinh phí thu hồi do phát hiện chi sai BHXH, BHYT của các năm trước đơn vị nộp toàn bộ về BHXH Việt Nam.
Các đơn vị phải thuyết minh cụ thể nội dung, nguyên nhân thu hồi chi sai. Đối với số thu hồi chi sai chi phí KCB BHYT của các năm trước, không thực hiện bù trừ vào số chi phí KCB BHYT được quyết toán trong năm của cơ sở KCB mà thực hiện hạch toán thu hồi để chuyển nộp về BHXH Việt Nam. Đơn vị lập biểu tổng hợp số tiền phải thu hồi chi sai, số đã thu hồi và số còn phải thu hồi đối với từng cơ sở KCB.
3. Quyết toán chi BHXH, BHTN
3.1. Đối chiếu, kiểm tra nội dung chi, tổng hợp chứng từ đảm bảo đúng các loại chế độ và nguồn kinh phí: Chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước, chi BHXH từ quỹ BHXH bắt buộc, chi BHXH tự nguyện và chi BHTN.
3.2. Đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động thanh toán đầy đủ đúng thời gian quy định chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Tập hợp đầy đủ, kịp thời chứng từ chi ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ (DS PHSK) sau ốm đau; DS PHSK sau thai sản; DS PHSK sau khi điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của các đơn vị sử dụng lao động đã được xét duyệt, thẩm định để quyết toán trong năm.
3.3. Tổng hợp đầy đủ tình hình tiếp nhận quyết định và giải quyết trợ cấp thất nghiệp từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Trung tâm giới thiệu việc làm chuyển đến, tổng hợp lập báo cáo từ 01/01 đến 31/12 gồm cả số người hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng và một lần (theo mẫu số 34-CBH và 35-CBH ban hành kèm theo Quyết định số 1764/QĐ-BHXH ngày 24/12/2012.
4. Quyết toán thu chi quỹ khám, chữa bệnh (KCB) BHYT
4.1. Xác định quỹ KCB BHYT do tỉnh quản lý
Quỹ KCB BHYT của BHXH tỉnh được sử dụng trong năm gồm:
- 90% số tiền thực đóng của người tham gia BHYT và người sử dụng lao động trong năm 2013;
- 90% số tiền thực đóng và số còn phải đóng BHYT do ngân sách địa phương đóng hoặc hỗ trợ (người nghèo, người dân tộc thiểu số; trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên; hộ cận nghèo; người hiến bộ phận cơ thể);
- 90% số tiền thực đóng và số còn phải đóng BHYT do ngân sách Trung ương hỗ trợ (bao gồm cả phần đóng BHYT của đối tượng ốm đau, dài ngày);
- 90% số tiền đóng BHYT từ quỹ BHXH cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp hàng tháng;
- 90% số thu của thẻ BHYT đã phát hành trong năm 2012, nhưng có giá trị sử dụng cho năm 2013 (số thu này đã quyết toán vào năm 2012);
- 100% số tiền ngân sách địa phương đã chuyển trả chi phí KCB BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh không có thẻ BHYT.
4.2. Quyết toán chi phí KCB BHYT
a) Chi phí KCB BHYT của người có thẻ BHYT do BHXH tỉnh phát hành thẻ được tổng hợp, quyết toán trong năm trong phạm vi quỹ KCB BHYT của tỉnh được sử dụng bao gồm:
- Chi phí KCB BHYT đã thanh toán cho các cơ sở KCB BHYT tại tỉnh;
- Chi phí KCB BHYT của người có thẻ BHYT do BHXH tỉnh phát hành, đi KCB tại các cơ sở KCB ngoài địa bàn tỉnh (theo thông báo của Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến);
- Chi phí KCB BHYT thanh toán trực tiếp;
- Số trích chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) tại trường học;
- Chi phí KCB BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi chưa có thẻ BHYT;
- Chi KCB BHYT phát sinh năm trước chưa quyết toán đưa vào quyết toán năm nay (phải có văn bản đồng ý được quyết toán của BHXH Việt Nam);
- Chi kết dư quỹ định suất trong năm được để lại cho cơ sở KCB theo quy định.
b) Chi phí KCB BHYT vượt quỹ dịch vụ và vượt quỹ định suất tại các cơ sở KCB do nguyên nhân khách quan đã được BHXH tỉnh thẩm định, xác định quyết toán theo thứ tự như sau:
- Thanh toán chi phí KCB BHYT vượt quỹ KCB BHYT do nguyên nhân khách quan đối với các cơ sở KCB thực hiện thanh toán theo giá dịch vụ.
- Thanh toán chi phí KCB BHYT vượt quỹ định suất do nguyên nhân khách quan đối với cơ sở KCB thực hiện thanh toán theo định suất.
Trường hợp quỹ KCB BHYT của tỉnh không đủ thanh toán chi phí KCB BHYT vượt quỹ do nguyên nhân khách quan cho các cơ sở KCB, BHXH tỉnh sau khi quyết toán chi phí KCB vượt quỹ dịch vụ mà quỹ KCB BHYT của tỉnh vẫn còn thì quyết toán chi phí KCB vượt quỹ định suất do nguyên nhân khách quan nhưng tối đa đến quỹ KCB BHYT được sử dụng tại tỉnh trong năm.
c) Trường hợp quỹ KCB BHYT sau khi cân đối vẫn không đảm bảo thanh toán chi phí KCB BHYT phát sinh trong năm, BHXH tỉnh có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định nguyên nhân vượt quỹ báo cáo BHXH Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 4449/BHXH-CSYT ngày 07/11/2013 của BHXH Việt Nam về việc báo cáo thẩm định nguyên nhân chi phí KCB vượt quỹ, vượt trần, đồng thời đóng kèm 01 bản vào báo cáo tài chính của tỉnh.
Riêng đối với Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến (Trung tâm đa tuyến) thực hiện theo quy định tại Công văn số 3960/BHXH-BC ngày 04/10/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn thanh quyết toán chi phí KCB BHYT đối với cơ sở KCB ban đầu do Trung tâm đa tuyến quản lý.
d) Chi CSSKBĐ tại trường học
- BHXH tỉnh căn cứ quỹ KCB BHYT của đối tượng HSSV có thẻ BHYT đang theo học tại nhà trường để xác định kinh phí CSSKBĐ tại nhà trường và thực hiện trích, quyết toán bằng 12% quỹ KCB BHYT của HSSV có thẻ BHYT; chuyển kinh phí cho nhà trường để thực hiện công tác CSSKBĐ cho HSSV.
- Đối với thẻ BHYT của đối tượng HSSV do BHXH tỉnh phát hành thì tổng hợp vào chi phí KCB BHYT của tỉnh quyết toán.
- Đối với thẻ BHYT của đối tượng HSSV do BHXH tỉnh khác phát hành thì tổng hợp, thông báo như đối với chi phí KCB đa tuyến.
- Nhà trường có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí này để thực hiện CSSKBĐ cho HSSV theo quy định tại Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học.
đ) Thanh toán đa tuyến
- Đa tuyến đến là số chi phí KCB BHYT phát sinh trong năm của người có thẻ BHYT do BHXH tỉnh khác phát hành, điều trị tại các cơ sở KCB của tỉnh.
- Đa tuyến đi là chi phí KCB BHYT của người có thẻ BHYT do BHXH tỉnh phát hành, điều trị tại các cơ sở KCB ngoài địa bàn tỉnh phát sinh từ quý I/2013 đến hết quý IV/2013 đã được BHXH Việt Nam thông báo bằng văn bản.
Căn cứ chi phí KCB đa tuyến do Trung tâm đa tuyến thông báo, BHXH tỉnh có trách nhiệm phân bổ cho các cơ sở KCB và hướng dẫn cơ sở KCB lập mẫu số C82/BHYT - Biên bản thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT để quyết toán bổ sung phần chênh lệch giữa chi phí đa tuyến đi quý IV/2012 và quý IV/2013.
e) Đối với chi phí KCB vượt trần tuyến 2
BHXH tỉnh tổng hợp chi phí KCB vượt trần tuyến 2 theo từng nguyên nhân khách quan theo hướng dẫn tại Công văn số 4449/BHXH-CSYT, báo cáo BHXH Việt Nam để trình Hội đồng quản lý, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo quy định.
g) Đối với các cơ sở KCB BHYT năm 2013 áp dụng phương thức thanh toán theo định suất có kết dư quỹ KCB định suất, năm 2014 chuyển sang phương thức thanh toán theo giá dịch vụ.
BHXH tỉnh chuyển kinh phí kết dư quỹ định suất trong năm được để lại cho cơ sở KCB theo quy định, phần còn lại BHXH tỉnh chuyển về BHXH Việt Nam để bổ sung quỹ dự phòng KCB BHYT.
h) Các đơn vị khẩn trương thực hiện thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2013 và thực hiện thanh lý hợp đồng KCB BHYT với các cơ sở KCB. Hạch toán chi phí KCB BHYT đa tuyến đến ngoại tỉnh năm 2013, theo quy định tại Thông tư số 178, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.
i) Đối với các địa phương có phát sinh chi phí KCB BHYT của đối tượng quân nhân theo Đề án thí điểm quân nhân tham gia BHYT (mã đối tượng QN, mã quyền lợi 9) thực hiện quyết toán riêng với cơ sở KCB; đồng thời khẩn trương tổng hợp, thông báo đa tuyến riêng cho Trung tâm đa tuyến theo hướng dẫn tại Công văn số 545/BHXH-CSYT ngày 01/2/2013 của BHXH Việt Nam không tổng hợp vào Phụ lục 07/QT-CSYT.
Trung tâm đa tuyến lập bảng tổng hợp riêng chi phí của nhóm đối tượng theo Đề án thí điểm gửi BHXH Việt Nam làm căn cứ thanh quyết toán với BHXH Bộ Quốc phòng.
4.3. Cân đối quỹ KCB BHYT tại tỉnh
Cân đối quỹ KCB BHYT = Quỹ KCB BHYT được sử dụng của tỉnh - (Chi phí KCB đa tuyến đi + Chi phí KCB BHYT tại tỉnh).
Trong đó:
- Quỹ KCB được sử dụng tại tỉnh quy định tại Mục III, Khoản 4, Điểm 4.1nêu trên.
- Chi phí KCB BHYT tại tỉnh quy định tại Mục III, Khoản 4, Điểm 4.2, tiết a nêu trên.
4.4. Biểu mẫu quyết toán
- Để phục vụ việc tổng hợp số lượt người KCB BHYT theo từng nhóm đối tượng, các đơn vị tổng hợp số lượt người KCB BHYT của cả năm theo từng nhóm đối tượng. BHXH tỉnh tổng hợp chi phí KCB BHYT cả năm 2013 theo mẫu 15/BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-BHXH ngày 14/2/2011 của BHXH Việt Nam ban hành biểu mẫu sửa đổi một số biểu mẫu thống kê chi phí KCB BHYT vào Báo cáo quyết toán tài chính quý IV năm 2013.
- Yêu cầu Trung tâm đa tuyến tổng hợp thông báo đa tuyến cả năm 2013 theo các công văn đã thông báo cho BHXH các tỉnh, trong đó tách riêng số chi phí KCB năm 2012 chưa được quyết toán, chi phí KCB năm 2012 đã được quyết toán trong năm 2012 nhưng được thông báo bổ sung trong năm 2013 và số chi phí KCB phát sinh trong năm 2013. Tại mỗi năm tách riêng số đa tuyến thanh toán tại cơ sở KCB, thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH và chi CSSKBĐ. Bảng tổng hợp thông báo đa tuyến gửi BHXH Việt Nam trước ngày 10/4/2014.
IV. Quyết toán chi quản lý bộ máy
1. Nguồn kinh phí được sử dụng trong năm
- Quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
- Căn cứ nguồn kinh phí được sử dụng trong năm (bao gồm cả kinh phí năm 2012 chuyển sang để thực hiện nhiệm vụ dở dang), các đơn vị chủ động sắp xếp, bố trí các nhiệm vụ chi để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực hiện các biện pháp tiết kiệm kinh phí để bổ sung thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức; trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định.
2. Một số lưu ý
a) Phụ cấp lương, các khoản phụ cấp khác
- Đối với chi phụ cấp, trợ cấp cho công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng thu nhập bổ sung trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Hạch toán Mục 6100 - Tiểu mục 6121.
- Đối với phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ: Chỉ hạch toán vào Tiểu mục 6106 - Phụ cấp thêm giờ.
- Đối với phụ cấp cấp ủy, hạch toán Mục 7850 - Tiểu mục 7854
Lưu ý: Không hạch toán vào mục phụ cấp lương các khoản phụ cấp không phát sinh trong Ngành như: Phụ cấp thu hút, phụ cấp đắt đỏ, phụ cấp trực, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp đặc biệt khác của ngành.
b) Chi phục vụ công tác thu BHXH, BHYT, lệ phí chi: Quyết toán theo số tiền thực chi đã có chứng từ chi đảm bảo đúng quy định, hợp pháp, hợp lệ.
Lưu ý: BHXH các tỉnh căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BHXH và Quy chế chỉ tiêu nội bộ của đơn vị để chi phục vụ công tác thu BHXH, BHYT; chi phục vụ công tác chi đảm bảo đúng nội dung, đúng định mức cho các đối tượng, không lập danh sách để chi đồng đều cho cán bộ, viên chức trong đơn vị.
c) Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân làm đại lý thu BHXH tự nguyện, thu BHYT của một số đối tượng (gồm: học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, gọi chung là BHYT tự nguyện) không bao gồm số thu tiền do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng: Quyết toán theo số tiền thực chi đã có chứng từ chi đảm bảo đúng quy định, hợp pháp, hợp lệ. Năm 2013, BHXH Việt Nam đã phân bổ chi nội dung này bằng 4,8% dự toán thu BHXH, BHYT tự nguyện, trong đó: Đơn vị sử dụng 0,8% cho các hoạt động phối hợp tổ chức thực hiện: Sơ kết, tổng kết, tập huấn, đào tạo đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện; khen thưởng cho các đại lý làm tốt công tác thu BHXH, BHYT tự nguyện; chi cho công tác kiểm tra, giám sát đại lý thu; 4% chi thù lao cho cá nhân, tổ chức làm đại lý thu BHXH, BHYT tự nguyện của một số đối tượng.
- Trường hợp trong năm đơn vị chưa chi đủ 4% thù lao cho đại lý thu theo số thực thu, yêu cầu đơn vị chuyển kinh phí sang năm sau để tiếp tục chi đủ 4% cho đại lý thu.
- Trường hợp đơn vị đã chi đủ 4% thù lao cho đại lý thu mà còn dư dự toán đã được BHXH Việt Nam giao đơn vị không được sử dụng cho mục đích khác, phải chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng. BHXH Việt Nam sẽ trừ vào dự toán năm sau của đơn vị.
d) Chi thù lao cho tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ lập danh sách cấp thẻ và trả thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi mới phát sinh: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1498/BHXH-BC ngày 25/4/2013 của BHXH Việt Nam về việc chi thù lao cho tổ chức, cá nhân lập danh sách cấp thẻ, trả thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trường hợp chưa chi đủ trong năm yêu cầu thuyết minh chi tiết để chuyển kinh phí sang năm 2014 thực hiện không được sử dụng cho mục đích khác.
đ) Chi tiền nghỉ phép hàng năm: Trong năm các đơn vị phải bố trí kế hoạch nghỉ phép cho công chức, viên chức. Trường hợp đơn vị không bố trí được thời gian nghỉ phép năm hoặc không bố trí đủ ngày nghỉ phép năm, thì thực hiện thanh toán tiền lương cho công chức, viên chức cho những ngày chưa nghỉ phép trong năm và phải đảm bảo hồ sơ quyết toán theo quy định.
3. Hạch toán Mục lục ngân sách nhà nước
Việc hạch toán các nội dung chi quản lý bộ máy tại đơn vị phải theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đúng Mục lục ngân sách nhà nước. BHXH tỉnh, các đơn vị rà soát các khoản chi hạch toán không đúng vào Mục lục ngân sách nhà nước, các khoản chi không phát sinh đối với Ngành BHXH trước khi lập Báo cáo quyết toán quý IV và điều chỉnh mục chi cho phù hợp.
4. Kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy
a) Quyết toán kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy tại BHXH tỉnh
- Kết thúc năm tài chính, đơn vị tính kinh phí tiết kiệm được sử dụng trong năm theo quy định tại Điều 17 Quyết định số 1288/QĐ-BHXH. Kinh phí tiết kiệm được là khoản chênh lệch giữa dự toán kinh phí chi quản lý bộ máy được giao và các nguồn kinh phí khác được sử dụng theo quy định (bao gồm cả số dư năm trước chuyển sang) với số thực chi quyết toán trong năm và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm nhưng chưa thực hiện chuyển sang năm sau thực hiện tiếp.
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy trong năm của đơn vị. Từ năm 2013, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4455/BHXH-BC ngày 07/11/2013 của BHXH Việt Nam hướng dẫn trích quỹ khen thưởng, phúc lợi.
b) Đối với BHXH cấp tỉnh, Văn phòng BHXH Việt Nam và Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh: Kinh phí tiết kiệm chi quản lý bộ máy sau khi bổ sung thu nhập cho công chức, viên chức trong đơn vị, trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định mà còn dư kinh phí được bổ sung vào các quỹ tại BHXH Việt Nam theo quy định (quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ dự phòng ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng phúc lợi của Ngành), BHXH Việt Nam thực hiện trừ vào số kinh phí cấp theo dự toán chi quản lý bộ máy được giao năm sau của đơn vị.
V. Công tác quyết toán xây dựng cơ bản
- Đối với các khoản kinh phí xây dựng cơ bản (XDCB) đã được BHXH Việt Nam cấp tạm ứng từ năm 2009 trở về trước, yêu cầu đơn vị khẩn trương làm các thủ tục hoàn tạm ứng trước ngày 31/12/2013. Trường hợp chưa hoàn ứng thì phải thuyết minh trong Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4/2013 và nêu rõ lý do.
- Đối với nguồn kinh phí XDCB được sử dụng và quyết toán trong năm 2013, yêu cầu các đơn vị hạch toán tăng tài sản cố định và giảm nguồn vốn đầu tư XDCB bằng đúng giá trị công trình, được phê duyệt quyết toán (không làm tròn số). Trường hợp chi phí thực tế thấp hơn giá trị công trình được phê duyệt phải có văn bản báo cáo về BHXH Việt Nam.
- Trường hợp các đơn vị có chênh lệch số liệu XDCB với số liệu của BHXH Việt Nam đang theo dõi, yêu cầu đơn vị kiểm tra, rà soát và phối hợp với BHXH Việt Nam để xử lý dứt điểm nguồn vốn XDCB trong năm 2013.
VI. Đối với tài sản cố định và công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng
1. Tính hao mòn tài sản cố định (TSCĐ)
Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/5/2008 của Bộ Tài chính ban hành chế độ quản lý, tính hao mòn TSCĐ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước; Công văn số 11546/BTC-QLCS ngày 29/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định và thống nhất số liệu trong phần mềm quản lý đăng ký tài sản nhà nước và Công văn số 3896/BHXH-BC ngày 01/10/2013 của BHXH Việt Nam về việc rà soát chuẩn hóa dữ liệu tài sản:
- Hao mòn TSCĐ được tính mỗi năm một lần vào tháng 12, trước khi khóa sổ kế toán. Tất cả TSCĐ tăng trong năm đến ngày 31/12 của năm (do mua sắm, được tiếp nhận, đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 01 đến tháng 12) đến ngày 31/12 của năm đó đều phải tính và hạch toán hao mòn TSCĐ theo chế độ quy định.
- Không tính, không hạch toán hao mòn TSCĐ đối với tất cả các TSCĐ đã giảm trong năm (do điều chuyển, thanh lý, nhượng bán…).
2. Thực hiện phân loại chi tiết TSCĐ theo đúng quy định tại Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC và hạch toán chi tiết vào Bảng cân đối tài khoản tương ứng các Tài khoản cấp 2: 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2118, 213.
3. Đối chiếu, kiểm tra số liệu giữa báo cáo tăng, giảm TSCĐ với Báo cáo quyết toán tài chính. Lập Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ theo Mẫu số B04-BH ban hành kèm theo Thông tư 178, đóng kèm Báo cáo quyết toán quý IV/2013 theo đúng quy định (lưu ý đơn vị tính phải thống nhất như sau: Đối với nhà cửa đơn vị tính là cái, đối với giá trị quyền sử dụng đất đơn vị tính là số lượng cơ sở đất). Đơn vị phải ghi chú hoặc thuyết minh rõ nguồn hình thành TSCĐ: Nguồn XDCB; nguồn kinh phí chi quản lý bộ máy; nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi; do BHXH Việt Nam cấp từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Ngành; do BHXH Việt Nam giao (máy chủ, phần mềm bản quyền).
4. Hạch toán giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản
Hạch toán đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 24/11/2006 của Chính phủ về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Trường hợp đơn vị chưa hạch toán hoặc hạch toán chưa đầy đủ giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì phải thuyết minh chi tiết, nguyên nhân.
Đối với cơ sở nhà đất thực hiện bàn giao cho đơn vị khác theo quyết định của Bộ Tài chính, đơn vị rà soát, đối chiếu giá trị bàn giao theo quyết định của Bộ Tài chính và giá trị theo dõi trên sổ sách kế toán. Trường hợp có sự chênh lệch, báo cáo BHXH Việt Nam để có biện pháp xử lý kịp thời.
5. Theo dõi, phản ánh đầy đủ giá trị công cụ, dụng cụ vào các tài khoản ngoài bảng: Tài khoản 005 - Dụng cụ lâu bền đang sử dụng.
VII. Đối vi thực hiện kết luận và kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các Đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam.
BHXH tỉnh căn cứ vào kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và kết luận kiểm tra của BHXH Việt Nam, thực hiện xử lý dứt điểm các khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước; thu hoàn quỹ BHXH, BHYT; các khoản thu hồi của cá nhân, NSNN (nếu có) và các khoản phải điều chỉnh quyết toán, thuyết minh rõ nội dung, số tiền (đã thực hiện, chưa thực hiện) của từng kết luận và kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán và của BHXH Việt Nam trong Báo cáo quyết toán. Đối với những đơn vị chưa thực hiện kết luận, kiến nghị qua thanh tra diện rộng năm 2005-2009 theo hướng dẫn tại Công văn số 3756/BHXH-BC ngày 24/9/2013 của BHXH Việt Nam, đề nghị xử lý dứt điểm, báo cáo bằng văn bản về BHXH Việt Nam trước ngày 31/12/2013.
VIII. Về thanh, quyết toán các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học
- Kinh phí thực hiện đề tài, đề án khoa học được phân bổ và giao thực hiện của năm nào phải được quyết toán theo niên độ ngân sách năm đó theo đúng quy định hiện hành. Đối với các đề tài, đề án thực hiện trong nhiều năm thì chủ nhiệm đề tài, dự án phải thực hiện quyết toán hàng năm theo niên độ ngân sách đối với số kinh phí thực nhận và thực chi; kinh phí quyết toán hàng năm phải phù hợp với khối lượng công việc đã thực hiện. Khi kết thúc đề tài, đề án thì tổng hợp lũy kế quyết toán từ năm đầu thực hiện đến năm báo cáo.
- Đối với các đề tài, dự án kéo dài quá thời gian quy định phải xác định cụ thể nguyên nhân trình Hội đồng khoa học Ngành. Trường hợp được chấp thuận thực hiện tiếp thì tiến hành thanh quyết toán như đối với các đề tài, đề án dở dang; trường hợp không được chấp thuận thực hiện thanh quyết toán như trường hợp các đề tài, đề án không hoàn thành.
- Cuối năm các đơn vị lập danh mục các đề tài đã bố trí kinh phí, tình hình thanh quyết toán trong năm (có thuyết minh chi tiết kèm theo) và đóng kèm Báo cáo quyết toán năm.
IX. Kiểm tra tài chính, kế toán
Hàng năm các đơn vị tự kiểm tra tài chính, kế toán theo hướng dẫn tại Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính theo hướng dẫn tại Công văn số 2316/BHXH-BC ngày 18/6/2012 của BHXH Việt Nam về tăng cường công tác tài chính, kế toán.
X. Thực hiện lập, nộp báo cáo tài chính quý, năm
Báo cáo tài chính quý, năm phải được lập đầy đủ các mẫu báo cáo theo quy định tại Thông tư 178 và các mẫu biểu báo cáo nghiệp vụ quy định tại các văn bản hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Báo cáo quyết toán phải đánh số trang, lập danh mục và in thống nhất trên cùng khổ giấy theo quy định tại Văn bản số2735/BHXH-BC ngày 12/7/2012 của BHXH Việt Nam về thực hiện lập, nộp Báo cáo tài chính quý, năm.
1. Lập Bảng tổng hợp cân đối tài khoản
Để tổng hợp số liệu về tài sản, nguồn vốn của toàn Ngành phục vụ công tác quản lý, yêu cầu BHXH tỉnh tổng hợp số liệu toàn tỉnh (chi tiết cấp huyện, cấp tỉnh) và lập Bảng tổng hợp cân đối tài khoản năm theo Mẫu số B16-BH theo quy định tại Thông tư 178 gửi BHXH Việt Nam cùng Báo cáo quyết toán quý IV/2013.
2. Thời hạn nộp Báo cáo quyết toán
- BHXH các tỉnh, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh nộp Báo cáo quyết toán quý, năm về BHXH Việt Nam theo quy định tại Thông tư 178.
- BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm quyết toán kinh phí chi hoạt động quản lý BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam cấp; lập quyết toán thu chi BHXH, BHYT gửi BHXH Việt Nam trước ngày 31/5/2014.
- Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp quyết toán về chi hoạt động quản lý BHTN của các đơn vị, lập Báo cáo quyết toán năm gửi BHXH Việt Nam trước ngày 31/5/2014.
XI. Về công tác thẩm định, xét duyệt quyết toán
1. Tổ chức thẩm định, xét duyệt quyết toán
- BHXH tỉnh tổ chức xét duyệt quyết toán đối với BHXH cấp huyện theo hướng dẫn tại Văn bản số 3667/BHXH-KHTC ngày 02/10/2007 của BHXH Việt Nam.
- BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Việc làm  thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức xét duyệt quyết toán cho các đơn vị cấp dưới theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và ngân sách các cấp.
- BHXH Việt Nam tổ chức xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc BHXH Việt Nam và thẩm định quyết toán đối với BHXH tỉnh (kế hoạch cụ thể sẽ thông báo bằng văn bản).
2. Lập số liệu thẩm định quyết toán
Sau khi lập Báo cáo quyết toán năm, BHXH tỉnh, các đơn vị lập các mẫu biểu thẩm định quyết toán tài chính năm 2013 theo các mẫu biểu và phụ lục kèm theo văn bản này gửi BHXH Việt Nam (Mẫu số: 01/BB, 02/BB, 03/BB, Phụ lục số: 01-BC, 02-BC, 03-BC, 04-BC gửi Ban Chi; Phụ lục số: 08-CSYT, 09-CSYT, 10-CSYT, 11-CSYT, 12-CSYT, 13-CSYT gửi Ban Thực hiện chính sách BHYT) cùng với Báo cáo tài chính năm 2013 để BHXH Việt Nam thẩm định số liệu quyết toán năm cho đơn vị.
Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ, Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BHXH Việt Nam, Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện theo đúng hướng dẫn tại văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về BHXH Việt Nam (Ban Chi) để xem xét, giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
-
Như trên;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
-
Các Phó Tổng Giám đốc;
-
Các Ban: BT, KT, CSYT, CSXH;
-
Website BHXH Việt Nam;
-
Lưu VT, BC (20 bản).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

thuộc tính Công văn 5014/BHXH-BC

Công văn 5014/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn khóa sổ, lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2013
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5014/BHXH-BCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành:12/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Kế toán-Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi