Công văn 43/TANDTC-KHTC 2022 triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trong quản lý tài sản công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 43/TANDTC-KHTC

Công văn 43/TANDTC-KHTC của Toà án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành: Toà án nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:43/TANDTC-KHTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành:16/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
______________

Số: 43/TANDTC-KHTC
V/v triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 14504/BTC-QLCS ngày 22/12/2021 của Bộ Tài chính về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác quản lý tài sản công, trong đó cần lưu ý một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Quán triệt đến từng cán bộ, công chức các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác quản lý, khai thác nguồn lực tài sản công được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra trung ương hướng dẫn thực hiện những điều Đảng viên không được làm.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 12/TANDTC-KHTC ngày 14/01/2020 của Tòa án nhân dân tối cao và đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong các đơn vị trực thuộc và quản lý theo thẩm quyền.

3. Tổ chức đánh giá việc thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý, đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện trong công tác quản lý sử dụng tài sản công, đồng thời báo cáo những bất cập phát sinh trong thực tiễn và quá trình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật, mọi ý kiến góp ý gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp chung.

3. Đối với việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

- Thực hiện rà soát, sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) để quản lý, bố trí sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm đúng quy định của pháp luật và các văn bản của Tòa án nhân dân tối cao; thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại theo đúng quy định của pháp luật;

- Lập báo cáo kê khai các cơ sở nhà, đất phát sinh tăng mới trong năm và đề xuất phương án xử lý, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt (các cơ sở nhà, đất đang dôi dư, cho thuê, không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả);

- Tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nghiêm cấm và xử lý dứt điểm việc cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở sai mục đích; xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công.

4. Nghiêm túc triển khai thực hiện việc mua sắm tập trung theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Công văn số 91/TAKHTC ngày 20/02/2017 của Tòa án nhân dân tối cao quy định các loại tài sản mua sắm tập trung. Các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân thực hiện nghiêm túc trong việc đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản tập trung theo quy định gửi về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Cục Kế hoạch - Tài chính) đúng thời hạn để tổng hợp và lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu về tài sản phục vụ thực hiện nhiệm vụ; xử lý các trường hợp không đăng ký hoặc đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung không đúng thời hạn quy định.

5. Khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ, cơ quan trung ương, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới Quy chế quản lý sử dụng tài sản công tại đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản, hoàn thành trong Quý II/2022.

6. Chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công đặc biệt chú trọng việc quản lý, sử dụng tài sản là nhà, đất, xe ô tô và các tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên; Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định pháp luật; Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của đơn vị (lưu ý rà soát các trường hợp năm 2020 cho đến nay phải điều chỉnh giá trị quyền sử dụng đất nhưng chưa thực hiện); Tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch.

7. Thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để bán, chuyển nhượng, bàn giao, tiếp nhận, thanh lý tài sản công theo quy định của pháp luật. Đặc biệt lưu ý phải lập kế hoạch tổ chức giám sát trong suốt quá trình thực hiện việc đấu thầu, đấu giá nhằm khắc phục tình trạng thông đồng, chỉ định thầu, chào giá và các hành vi khác kịp thời theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức rà soát, lập danh mục các công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước đủ điều kiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định điều chuyển; thực hiện thủ tục điều chuyển công trình điện đảm bảo thời gian và hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 6844/VPCP-KTTH ngày 24/9/2021 của Văn phòng Chính phủ và Công văn số 12801/BTC-QLCS ngày 22/10/2021 của Bộ Tài chính (được Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn tại Công văn số 301/TANDTC-KHTC ngày 22/9/2020 và Công văn số 28/TANDTC-KHTC ngày 04/02/2021).

9. Năm 2021, Tòa án nhân dân tối cao đã đưa Phần mềm Quản lý tài sản công của hệ thống Tòa án nhân dân vào vận hành. Do vậy, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý nhập số dư đầu kỳ và số liệu biến động tài sản trong năm vào Phần mềm Quản lý tài sản công của hệ thống Tòa án nhân dân để phục vụ theo dõi, quản lý xây dựng Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, Báo cáo tài chính nhà nước hàng năm đúng nội dung và thời hạn theo quy định của pháp luật; từng bước sử dụng thông tin trong Phần mềm Quản lý tài sản công của hệ thống Tòa án nhân dân thay thế thông tin dạng giấy.

10. Các đơn vị trong hệ thống Tòa án nhân dân kiện toàn nhân sự về công tác quản lý tài sản công tại đơn vị, đảm bảo năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công tại đơn vị mình và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo hướng chuyên nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

11. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, triển khai quyết liệt Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021) của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật liên quan đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

12. Giao Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính chỉ đạo, triển khai công tác kiểm tra việc sắp xếp, mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công trong hệ thống Tòa án nhân dân theo quy định và tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn.

Tòa án nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Du - PCA TANDTC
(để chỉ đạo thực hiện);
- Cục Quản lý Công sản - Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC;
- Lưu VT TATC, Cục KHTC.

KT.CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi